Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Εις ολόκληρον ευθύνη απλών μετόχων νομικών προσώπων με ποσοστό συμμετοχής 10% για την καταβολή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών


17 ΙΟΥΝ 2015

Εις ολόκληρον ευθύνη απλών μετόχων νομικών προσώπων με ποσοστό  συμμετοχής 10% για την καταβολή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών

Με το άρθρο  31 του  ν. 4321/2015- Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας-  προβλέπεται ότι  :

  1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι  στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ,όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 ,Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους .Στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που συγχωνεύονται ,ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο ή εκείνη η νομική οντότητα που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο ή η νέα νομική οντότητα που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.  Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων  τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες υπάρχει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που εκπροσωπούν.
  2.  Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι , κατά το χρόνο διάλυσης αυτών, μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε
  3.  Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς  Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  (Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση.
  4.  Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα
  5.  Το άρθρο αυτό ισχύει από την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 115 του  του ν. 2238/1994 για τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997  (Α΄270) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α 1) .Για τα υπόλοιπα πρόσωπα ισχύει από την ψήφιση του παρόντος

Με τις πιο πάνω ρυθμίσεις επαναλαμβάνεται η ίδια παράλογη λογική της εις ολόκληρον ευθύνης προσώπων που δεν μετέχουν στην διοίκηση  και στη λήψη αποφάσεων των εταιριών,   που προβλέπεται στο άρθρο 50 &3-4 του Ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας)  με το οποίο  θεσπίστηκε η προσωπική ευθύνη  των απλών μετόχων   ανωνύμου εταιρίας ή των  απλών  εταίρων  εταιρίας περιορισμένης ευθύνης  -διαφορετική από αυτήν των  προσώπων που ασκούν  την  διοίκηση των κεφαλαιουχικών εταιριών – για τις οφειλές έναντι του Δημοσίου .Και με το άρθρο 50  του ως άνω νόμου  ,οι προϋποθέσεις  της ευθύνης αυτής έναντι του Δημοσίου  , η οποία λειτουργεί αλληλεγγύως  με την αντίστοιχη του νομικού προσώπου, είναι η συμμετοχή του προσώπου στην εταιρία, κατά το χρόνο λύσης της ,  με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10%  και φυσικά η λύση της εταιρίας  και η ύπαρξη ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, στον 4174/2013  τίθεται ένας περιορισμός της  αλληλέγγυας αυτής  ευθύνης  και έτσι η ευθύνη των απλών κατά τα ως άνω μετόχων ή  εταίρων ,με ποσοστό 10% κατά τη λύση του νομικού προσώπου  είναι περιορισμένη μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή των απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή  εταίρου κατά τα τρία τελευταία έτη προ τη λύσης του. Συνδέεται, συνεπώς, η εις ολόκληρον ευθύνη των απλών μετόχων  έναντι του Δημοσίου με την κερδοφορία της εταιρίας, σε μια λογική τουλάχιστον να μην αποφευχθεί η πληρωμή από όσους  πράγματι εσοδεύτηκαν κέρδη από την εταιρία που οφείλει. Ακόμα όμως και αυτή η ελάχιστη πρόβλεψη προς μια σωστή κατεύθυνση , απουσιάζει από τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπουν την εις ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών  χωρίς καμία συσχέτιση με την κερδοφορία της εταιρίας με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα πρόσωπα που δεν έχουν καμιά δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις περί πληρωμών.

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Δικηγόρος

 

 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο