Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα /επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων .


3 ΣΕΠΤ 2015

 

 

Απόφαση Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
υπ
’ αριθμ. 664/21.7.2015, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ Β΄ 1563/24.7.2015, ΦΕΚ Β΄ 1597/30.7.2015, ΦΕΚ Β΄ 1625/3.8.2015,
ΦΕΚ Β΄ 1667/10.8.2015, ΦΕΚ Β΄1705/14.8.15, ΦΕΚ Β΄1790/19.8.15 και ΦΕΚ Β΄1848/27.8.15)

Από την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015, η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/ επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζες, είναι το ακόλουθο:

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

1.    Όλα τα αιτήματα των νομικών προσώπων/ επιτηδευματιών, πελατών των τραπεζών υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, στην τράπεζα συνεργασίας τους.

2.    Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 10.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:

http://www.hba.gr/images/squares/square01.gifη προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), και

http://www.hba.gr/images/squares/square01.gifη συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.

3.    Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 10.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:

http://www.hba.gr/images/squares/square01.gifη προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),
http://www.hba.gr/images/squares/square01.gifη συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων:

i. ότι τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii. ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii. ότι το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (Ιανουάριος - Δεκέμβριος), στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1,
iv. ότι η αιτούμενη μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό δεν υπερβαίνει σωρευτικά για το μήνα και για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας, το 120% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων του προηγούμενου έτους, και
v. ότι αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της.

1η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήματα που αφορούν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό βάσει παραστατικών που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ανά πελάτη και τα εν λόγω παραστατικά είναι πληρωτέα έως και 30 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα θα πρέπει να συνοδεύονται από ίδιου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση του πελάτη προκειμένου να διαβιβαστούν προς έγκριση στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

2η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, νέες πιστώσεις σε αναμονή, νέες εγγυητικές επιστολές και νέες προθεσμιακές υποχρεώσεις από διακανονισμό αξιών προς είσπραξη που συνδέονται με εισαγωγές, υποβάλονται για έγκριση κατά το άνοιγμα ή την έκδοσή τους στην Υποεπιτροπή της τράπεζας ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω της τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής. Η σχετική έγκριση καλύπτει όλες τις παρεπόμενες με τη συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αυξάνεται το ύψος της συναλλαγής.

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

1.    Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 10.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία) και ανά τράπεζα, η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:

i. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,

ii. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 κατωτέρω,

iii. να μην υπερβαίνουν τα εν λόγω αιτήματα το 20% του ημερήσιου εγκριτικού ορίου της τράπεζας, όπως εκάστοτε ισχύει για κάθε μια από αυτές, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 κατωτέρω.

2.    Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 10.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:

i. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,

ii. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον πίνακα 2 κατωτέρω,

iii. ότι το μηνιαίο εγκριτικό όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, προσαυξημένη κατά 20%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μέσω τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

3.    Η έγκριση συναλλαγής τόσο από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όσο και από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της στον αιτούντα πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

http://www.hba.gr/Main/fek/pinakas1Aitisi.jpg

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ενδεικτικός πίνακας με την ανά κατηγορία προτεραιοποίηση πληρωμών για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγής

Προτεραιοποίηση

I. Φάρμακα
II. Καύσιμα, Ενέργεια
III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα
IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων
V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης 1
VI. Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
VII. Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
VIII. Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός παραγωγικών εταιρειών

           1

I. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργασμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή
II. Προϊόντα ή υλικά – μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια
III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού
IV. Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη και παιχνίδια

          2

Λοιπά

Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημερινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κ.λπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχαγωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ

          3

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Το συνολικό εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών των τραπεζών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, είναι, από 27 Αυγούστου 2015, το ακόλουθο :

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Συνολικό ημερήσιο εγκριτικό όριο (σε ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

7.000.000

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

7.000.000

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

630.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

7.000.000

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

7.000.000

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

84.000

AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.

84.000

CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

0

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

140.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

84.000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

280.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

84.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

84.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

84.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

84.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

84.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

84.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

84.000

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

0

FCA BANK GmbH

0

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A.

0

OPEL BANK GmbH

0

FCE BANK. plc

0

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

168.000

HSBC BANK PLC

322.000

UNICREDIT BANK A.G.

168.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED

168.000

VOLKSWAGEN BANK GmbH

0

BMW AUSTRIA BANK GmbH

0

MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SA

0

DEUTSCHE BANK AG

0

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

0

FIMBANK PLC.

0

HSH NORDBANK AG

0

BANK SADERAT IRAN

0

BANK OF AMERICA N.A.

28.000

KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK

28.000

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

28.000

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

0

 

 

 

 

Πηγή:www.hba.gr


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο