Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Άρθρο 4 του ν. 4346/20.11.2015 : Διαφοροποίηση των προϋποθέσεων πληρωμών των οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ προκειμένου να μη χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων


22 ΝΟΕ 2015

Με το με ημερομηνία 1 Νοεμβρίου 2015 σημείωμα του γραφείου μας  είχαμε αναφερθεί στις νέες ρυθμίσεις του  Ν.4337/2015,ΦΕΚ Α 129/ 17.10.2015 , με τις οποίες  διαφοροποιήθηκε ο τρόπος εξόφλησης των οφειλών που προκύπτουν μετά την κατάρτιση της ρύθμισης των 100δόσεων ( ν. 4321/2015) , δηλαδή των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να πληρώνονται οι νέες οφειλές προκειμένου να μην απωλεσθεί η ως άνω ευνοϊκή ρύθμιση καθώς προϋπόθεση τήρησης της είναι και η εξόφληση των νέων οφειλών (άρθρο 8 περ.δ του ν. 4321/2015).

Με το άρθρο 4 του ν.4346/2015(ΦΕΚ Α 152/20.11.2015) ο τρόπος διαφοροποιήθηκε και πάλι : Ενώ με τον προηγούμενο νόμο  (Ν 4337/17.10.2015) είχε οριστεί πως οι νέες οφειλές πρέπει να εξοφλούνται    «εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του  άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν κατά περίπτωση», δηλαδή εντός τριάντα (30)ημερών από την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής προς τον φορολογούμενο , το άρθρο 4 του νέου  ν. 4346/2015  αντικαθιστά την περίπτωση δ  του άρθρου 8 του ν. 4321/2015 και πλέον προβλέπει πως η ρύθμιση του φορολογούμενου χάνεται αν  :

« …. «δ) δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, και όχι πέραν της 31.12.2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες μέχρι τις 30.6.2016 και σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 1.7.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Επιπλέον, από την 1.1.2017 μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης. Η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται μέχρι τις 31.12.2015, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης.»
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' ισχύουν για νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές, που η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015.»

‘Όπως είναι εμφανές οι νέες προϋποθέσεις είναι άμεσα  πιο αυστηρές (περιορίζουν την προθεσμία εξόφλησης των νέων εισφορών σε 30 ημέρες από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες  και όχι 30 μέρες από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης που ίσχυε )    και επιπλέον  σταδιακά μεταβάλλονται σε ακόμα  αυστηρότερες ( αφού η προθεσμία εξόφλησης ορίζεται σε 15 μέρες μετά την 1.7.2016 και μόνο για το διάστημα ως 31.12.2017).

Σημαντική ακόμα είναι και η πρόβλεψη ότι η  ρύθμιση των νέων οφειλών, που η νόμιμη προθεσμία  καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015,   υποβάλλεται ΠΡΙΝ  την λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους (ενώ μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις γίνονται αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές), ενώ για όσους το σύνολο των οφειλών ξεπερνά τις 50.000€ ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση των νέων οφειλών αν δεν αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία των φορολογούμενων.

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη -Δικηγόρος

 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο