Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Πιστοποιημένοι εκτιμητές θα προσδιορίζουν την εμπορική αξία των ακινήτων που θα κατάσχονται από 1ης Ιουνίου 2016


31 ΜΑΙ 2016

Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 59 /2016(ΦΕΚ Α 95/27.5.2016)  που καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και το αρμόδιο προς τούτο όργανο .

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω ΠΔ αρμόδιος για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται είναι ο δικαστικός επιμε­λητής, ο οποίος, για το σκοπό αυτό, υποχρεούται να προσλάβει, κατά την κρίση του, πιστοποιημένο εκτιμητή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικο­νομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο­μικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του ιδίου Υπουργείου

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός της προ­θεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θε­σπίστηκε με τη με αριθ. 19928/292/10-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'1147).

Η αμοιβή για την διενέργεια της εκτιμήσεως καθο­ρίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα μετά από έγγραφη συμφωνία για την ανάθεση του έργου. Υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής είναι ο επισπεύδων την αναγκα­στική εκτέλεση. Το ποσό αυτό βαρύνει, τελικώς, εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.

Η ισχύς του παραπάνω Διατάγματος αρχίζει από 1η Ιουνίου 2016.

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο