Απόψεις - Άρθρα
Η υπ' αρ 32/2017 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε τράπεζα για την παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης του δανειολήπτη στα δεδομένα που τον αφορούν -


2 ΙΟΥΝ 2017

Δημοσιεύτηκε η απόφαση υπ’ αρ. 32/2017  της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην Alpha Bank λόγω παραβίασης του Νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και του Νόμου για την ενημέρωση οφειλετών από εταιρίες (Ν. 3758/2009).

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για μία από τις ιδιαιτέρως συχνές περιπτώσεις οφειλετών τραπεζών, όπου επανειλημμένα οχλούνται από εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών και δικηγορικά γραφεία αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Στην προκειμένη περίπτωση ο οφειλέτης επιθυμώντας να λάβει πληροφορίες για τις οφειλές του και τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτές, αλλά και προκειμένου να υποβάλει παράπονα για τη συχνότητα των κλήσεων, το εριστικό ύφος των καλούντων και να διερευνήσει το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης της αποπληρωμής της οφειλής του απευθείας με την τράπεζα, επικοινώνησε με την τελευταία τηλεφωνικά και απέστειλε σχετικά αιτήματα μέσω e-mail, στα οποία όμως ουδέποτε έλαβε απάντηση. Κατόπιν, προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επικαλούμενος ότι του έχει στερηθεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεκτίμησε για την έκδοση της απόφασής της δύο στοιχεία:  το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (δηλαδή του οφειλέτη) στα δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 12 Ν. 2472/1997) και τη συνδεόμενη με αυτήν  υποχρέωση σαφούς ενημέρωσης του οφειλέτη για τη διαβίβαση των στοιχείων του σε τρίτους (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 3758/2009, άρθρο 11 Ν. 2472/1997).

Συγκεκριμένα, η Αρχή εστίασε την προσοχή της στο γεγονός ότι η τράπεζα παρέλειψε να απαντήσει στις επιστολές-αιτήσεις του οφειλέτη της, ενώ ήταν σαφές –αντίθετα με ό, τι εκείνη ισχυρίστηκε- ότι αυτός αμφισβητούσε τη νομιμότητα επεξεργασίας των στοιχείων από τρίτους και προσπαθούσε να εντοπίσει το αρμόδιο τμήμα ή πρόσωπο για να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα της ληξιπρόθεσμης οφειλής του και να διαπραγματευτεί ως προς την εξόφλησή της. Έκρινε, λοιπόν, ότι με τη συμπεριφορά της αυτή η τράπεζα δεν ικανοποίησε το δικαίωμα του οφειλέτη να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Ότι το ελάχιστο που όφειλε ήταν να απαντήσει εμπροθέσμως και εγγράφως αν διαθέτει τα ζητηθέντα δεδομένα καταγεγραμμένων συνομιλιών, αλλά και να χορηγήσει –έστω όταν της ζητήθηκε, σε δεύτερο δηλαδή χρόνο- κάθε άλλο στοιχείο αναφορικά με τη διαβίβαση στοιχείων σε εταιρίες ενημέρωσης και δικηγορικά γραφεία.

Τόνισε, εξάλλου, ότι το δικαίωμα του οφειλέτη να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα δεν απαιτεί την επίκληση συγκεκριμένων λόγων .Και όχι  μόνο αυτό . Η Αρχή προχώρησε το θέμα ακόμα περισσότερο :Αποφάνθηκε ότι δεν  επιτρέπεται στην τράπεζα να προβεί σε έρευνα  ως προς το δικαιολογημένο ή μη της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης .Επεσήμανε, μάλιστα, ότι οι σχετικοί εσωτερικοί κανόνες που προβλέπουν συγκεκριμένους λόγους για την ανάκτηση και αποστολή ηχογραφημένων συνομιλιών είναι παραπλανητικοί για τους οφειλέτες, αλλά και τους υπαλλήλους της τράπεζας.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και με την επισήμανση ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά άνευ ετέρου και χωρίς προηγούμενη κρίση της τράπεζας, η Αρχή επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην Alpha Bank.

Η απόφαση αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα· καταρχάς επισημαίνει το αυτονόητο, ότι η τράπεζα οφείλει να απαντά στις επιστολές των πελατών της που της ζητούν πληροφορίες. Έκανε, μάλιστα, μια κρίσιμη παρατήρηση: ότι το γεγονός ότι η τράπεζα επικαλέστηκε φόρτο εργασίας και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί με σαφήνεια στα αιτήματα του προσφεύγοντος καταδεικνύει την έλλειψη στοιχειωδών οργανωτικών μέτρων τόσο για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων από κάθε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, όσο και για τη συνακόλουθη προσήκουσα ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης. Η σημασία της απόφασης όμως δεν εξαντλείται εκεί, καθώς η Αρχή βρήκε την ευκαιρία (ακολουθώντας μια σειρά άλλων πράξεών της -βλ. ενδεικτικά τη Σύσταση Γ/ΕΞ/4744/12-07-2013) να θίξει και το ζήτημα της ενημέρωσης του οφειλέτη για τη διαβίβαση των στοιχείων του σε τρίτους (εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών και δικηγορικά γραφεία).

Αντωνία Καρδαμάκη- Α. Δικηγόρος 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο