Νομολογία
ΜΠΘ 270/2017 :Μη νόμιμο το αίτημα Τράπεζας για καταβολή


20 ΙΟΥΝ 2017

Αριθμ       270/2017  ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ (ΑΣΦ)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση ανάκλησης αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων δυνάμει των οποίων επιτράπηκε η εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης σε ακίνητα των αιτούντων για την εξασφάλιση απαιτήσεων από τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. Απόσβεση των απαιτήσεων της καθ’ης έναντι των αιτούντων λόγω ολοσχερούς εξόφλησής τους. Οι αιτούντες προέβησαν στην κατάθεση της ένδικης αίτησης κατόπιν αρνήσεως της καθ’ης να συναινέσει στην εξάλειψη των προσημειώσεων αν δεν της καταβαλλόταν το ποσό των 100 ευρώ ως επιβάρυνση του αιτούντα για τα έξοδα διαβίβασης του φακέλου δανείου στη νομική υπηρεσία της καθ’ης, που όμως δεν προβλεπόταν στη σύμβαση μεταξύ των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. 

  Αριθμός απόφασης:270/2017

  Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 11898/12.10.2016

 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ευμορφίλη Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση, σύμφωνα με το νόμο, χωρίς Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει τη με αριθμό καταθέσεως 11898/12.10.2016 αίτηση με αντικείμενο ανάκληση αποφάσεων που διέταξαν εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και εξάλειψη προσημειώσεων, μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. ............................ του ......... ή .......... και της ............., κατοίκου Παρόδου ................ αριθμ. ......., Φίλυρο Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ ..................) και 2. ..................... του .............. και της ............., συζύγου ................, κατοίκου Παρόδου ................ αριθμ. ...., Φίλυρο Θεσσαλονίκης, (ΑΦΜ .................), εκ των οποίων ο πρώτος παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά και η δεύτερη δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Παναγιώτη Σταυρούλη (ΑΜΔΣΘ 4492), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΤΗΣ ΚΑΘ` ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.................. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .............. αρ. ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε στο δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χρήστου Κοσμά (ΑΜΔΣΘ 1202), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της αιτήσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Από τη διάταξη του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι, το Δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, έως τη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κυρία υπόθεση, έχει δικαίωμα με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της, σαφώς συνάγεται ότι σε ανάκληση υπόκειται η απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης, εφόσον αυτή δεν έχει τραπεί σε υποθήκη (ΜΠρΑΘ 19987/1987 ΕλλΔ/νη 29. 570). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνδρομή, μεταξύ των άλλων και μεταγενέστερων γεγονότων, που δικαιολογούν την ανάκληση ή μεταρρύθμισή της. Τέτοιο γεγονός αποτελεί η απόσβεση της απαίτησης του δανειστή, με εξόφληση, συμψηφισμό, παραγραφή χρέους κ.λ.π. (ΜΠρΘεσ 19988/2005 Δημοσίευση Νόμος), η συναίνεση του δανειστή για ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης, καθώς και η προσφορά από τον οφειλέτη άλλου ασφαλιστικού μέτρου που εξασφαλίζει την απαίτηση του δανειστή (Β.Βαθρακοκοίλη ΕρμΚΠολΔ άρθρ. 696 αριθμ. 7).

Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες εκθέτουν με την κρινόμενη αίτησή τους ότι α) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25157/18.9.2001 αποφάσεως αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, επιτράπηκε στην καθ`ης, προς εξασφάλιση απαιτήσεώς της από την υπ`αριθμ. 3117/18.9.2001 σύμβαση δανείου, που συνήψε ως δανείστρια, με τους αιτούντες ως δανειολήτπες, να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (27.430.000) δραχμών ή ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα (80.498,90) λεπτών, στο περιγραφόμενο στην αίτηση ακίνητο, που ανήκει κατά κυριότητα στους αιτούντες κοινά αδιαίρετα και κατ` ισομοιρία, το οποίο βρίσκεται στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης και β) δυνάμει της υπ`αριθμ. 25213/18.9.2001 αποφάσεως αυτού του δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, επιτράπηκε στην καθ`ης, προς εξασφάλιση απαιτήσεώς της από την υπ`αριθμ. 3118/18.9.2001 σύμβαση δανείου, που συνήψε ως δανείστρια, με τους αιτούντες ως δανειολήπτες, να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (11.570.000) δραχμών ή τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός (33.954,51) λεπτού, στο ίδιο ως άνω ακίνητο των αιτούντων. Ότι, μέχρι σήμερα, οι ως άνω εγγραφείσες προσημειώσεις δεν τράπηκαν σε υποθήκες και ότι εξόφλησαν ολοσχερώς τις οφειλές τους προς την καθ`ης. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητούν να ανακληθούν οι ανωτέρω αποφάσεις, να διαταχθεί η εξάλειψη των ως άνω προσημειώσεων υποθήκης και να καταδικασθεί η καθ`ης στη δικαστική τους δαπάνη.

Η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου για να δικαστεί με την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 696 παρ. 3, 176 ΚΠολΔ και 1330 αριθμ. 2 ΑΚ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από την ανώμοτη εξέταση του πρώτου αιτούντος που εξετάσθηκε στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου, τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, από όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και με τα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από την ομολογία της καθ`ης για την οποία θα γίνει ειδικότερη αναφορά παρακάτω, σε συνδυασμό και με όλη γενικώς τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25157/18.9.2001 αποφάσεως αυτού του Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) εγγράφηκε, υπέρ της καθ`ης τράπεζας, προσημείωση υποθήκης ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (27.430.000) δραχμών ή ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα (80.498,90) λεπτών, προς εξασφάλιση απαιτήσεώς της από την υπ`αριθμ. 3117/18.9.2001 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσού είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (21.100.000) δραχμών ή εξήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τριών (61.922,23) λεπτών, που συνήψε αυτή ως δανείστρια με τους αιτούντες ως δανειολήπτες, στο παρακάτω ακίνητο κυριότητας των αιτούντων και ειδικότερα: επί ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος με τα συστατικά και τα παραρτήματά του από ένα συγκρότημα δύο κτιρίων που ονομάζονται κτίριο Αλφα (Α) και κτίριο Βήτα (Β) εκ των οποίων το κτίριο Άλφα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και αποτελείται από υπόγειο, ημιϋπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο πάνω από το ισόγειο και το κτίριο Βήτα βρίσκεται στο κέντρο του οικοπέδου και αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο και στο νότιο τμήμα θα κτισθεί ισόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το οποίο κτίσθηκε σε οικόπεδο εκτάσεως 957,21 τμ, που βρίσκεται στο Δήμο Χορτιάτη, Δημοτικό Διαμέρισμα Φιλύρου, του Νομού και Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, υποθηκοφυλακείου Νεάπολης στη θέση Φίλυρο και σε ανώνυμη οδό, συνορευόμενο γύρω βόρεια με γειτονικό οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων, νότια με κοινοτική οδό (Δ παρ. Εθνικής Άμυνας) και οικόπεδο αγνώστων, ανατολικά με οικόπεδο αγνώστων και δυτικά με κοινοτική οδό και ειδικότερα από το κτίριο ΑΛΦΑ (Α) επί ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, καταλαμβάνον ολόκληρο τον όροφο εμβαδού μικτού 150,52 τμ και καθαρού 133,52 τμ αποτελούμενο από έξι δωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, χωλ και δύο λουτροκαμπινέ με το χαρακτηριστικό αριθμό Δ1-2, συνορευόμενο γύρω βόρεια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, νότια με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ανατολικά με γειτονικό οικόπεδο αγνώστων και δυτικά με κοινοτική οδό και στο οποίο αναλογεί και αντιστοιχεί ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου σε όλο το οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις του όλου συγκροτήματος 29,50%. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στους αιτούντες κοινά αδιαίρετα και κατ` ισομοιρία ήτοι κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου σε καθένα τους, με αγορά, δυνάμει του υπ`αριθμ. 5873/2001 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ......................, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης στον τόμο .......... και αριθμό ........ και ως σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι, ως άνω, προσημείωση εγγράφηκε στις 24.9.2001, στον τόμο .... με αριθμό ...... των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης και δεν έχει τραπεί σε υποθήκη (βλ. το προσκομιζόμενο κατ` άρθρο 227 ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων υπ` αριθμ. πρωτ. 2460/2016 Πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Νεάπολης).

Επίσης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 25213/18.9.2001 αποφάσεως αυτού του Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) εγγράφηκε, υπέρ της καθ`ης τράπεζας, προσημείωση υποθήκης ποσού έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (11.570.000) δραχμών ή τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός (33.954,51) λεπτού, προς εξασφάλιση απαιτήσεώς της από την υπ`αριθμ. 3118/18.9.2001 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσού οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (8.900.000) δραχμών ή είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα έξι (26.118,86) λεπτών, που συνήψε αυτή ως δανείστρια με τους αιτούντες ως δανειολήπτες, στο ίδιο ως άνω ακίνητο των αιτούντων.

Η ως άνω, προσημείωση εγγράφηκε στις 24.9.2001 στον τόμο .... με αριθμό .... των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης και δεν έχει τραπεί σε υποθήκη (βλ. το προσκομιζόμενο κατ` άρθρο 227 ΚΠολΔ από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων υπ` αριθμ. πρωτ. 2460/2016 Πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Νεάπολης).

Ακόμη πιθανολογήθηκε ότι οι απαιτήσεις της καθ`ης, προς εξασφάλιση των οποίων εγγράφηκαν οι ανωτέρω προσημειώσεις, έχουν αποσβεσθεί λόγω ολοσχερούς εξοφλήσεώς τους, όπως τούτο ομολόγησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καθ`ης κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και με το έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε και προκύπτει και από τα σχετικά από 2.3,2016 και 15.3.2016 έγγραφα της καθ`ης, που προσκομίζονται. Υπό τα δεδομένα αυτά συντρέχει εν προκειμένω, μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση των προαναφερόμενων υπ`αριθμ. 25157/18.9.2001 και υπ`αριθμ. 25213/18.9.2001 αποφάσεων αυτού του Δικαστηρίου.

Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες με την από 27.7.2016 επιστολή τους προς την καθ`ης διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι αυτή προκειμένου να αποστείλει το φάκελο του δανείου τους από το κατάστημά της επί της συμβολής των οδών .................... και .......... στην νομική της υπηρεσία, ώστε να διεκπεραιωθεί η εξάλειψη των προσημειώσεων, απαιτούσε να της καταβληθεί το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ζήτησαν τη συναινετική εξάλειψη των προσημειώσεων δηλώνοντας ότι άλλως θα προβούν στην κατάθεση αίτησης στο δικαστήριο για την ανάκληση των ως άνω αποφάσεων και την εξάλειψη των παραπάνω προσημειώσεων, κατ` αντιδικία, πλην όμως η καθ`ης, δεν απάντησε στην ανωτέρω επιστολή των αιτούντων, οι οποίοι ακολούθως κατέθεσαν την υπό κρίση αίτηση.

Η καθ`ης με το έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε ισχυρίζεται ότι στο άρθρο 6 των ως άνω δανειακών συμβάσεων ορίσθηκε ότι «ο οφειλέτης βαρύνεται και επιρρίπτονται σε αυτόν όλες γενικά οι δαπάνες που συνδέονται με την παρούσα σύμβαση... δηλαδή ενδεικτικά τα έξοδα εκτίμησης του ακινήτου, του ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας, των συμβάσεων του δανείου, των αντιγράφων, της εγγραφής και εξάλειψης της υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης, οι αμοιβές υπέρ τρίτων για τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη και λήψης διαταγής πληρωμής με βάση την παρούσα σύμβαση.... τα πάσης φύσεως έξοδα κτηματολογίου, τα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα της εκτέλεσης γενικά... κλπ.».

Όμως από το προεκτεθέν περιεχόμενο του ως άνω συμβατικού όρου προκύπτει μεν ότι οι αιτούντες βαρύνονται με την καταβολή των εξόδων εξάλειψης των παραπάνω προσημειώσεων όπως είναι η σχετική αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της καθ`ης, την οποία οι αιτούντες και δεν αρνήθηκαν να καταβάλουν, δεν προβλέπεται όμως η επιβάρυνσή τους με οποιοδήποτε ποσό για έξοδα διαβίβασης του φακέλου του δανείου στην νομική υπηρεσία της καθ`ης, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η εξάλειψη των προσημειώσεων, διαδικασία που άλλωστε δεν πιθανολογήθηκε ότι μπορούσε να βαρύνει με έξοδα την τράπεζα και συνακόλουθα του αιτούντες αφού η κίνηση των ένδικων δανειακών συμβάσεων τηρείται και παρακολουθείται ηλεκτρονικά και περαιτέρω η καθ`ης είχε ήδη εκδώσει έγγραφα, από τα οποία προέκυτπε ότι το υπόλοιπο των οφειλών των αιτούντων από τις ως άνω συμβάσεις ήταν μηδενικό.

Ακόμη η καθ`ης με το έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε ισχυρίζεται ότι ζήτησε από τους αιτούντες το ποσό των εκατό (100) ευρώ ήτοι ποσό πενήντα (50) ευρώ για κάθε δάνειο όχι προκειμένου να αποσταλεί ο σχετικός φάκελος στη νομική υπηρεσία της αλλά για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης και χορήγησης στους αιτούντες αντιγράφων των αποφάσεων με τις οποίες εγγράφηκαν οι πιο πάνω προσημειώσεις, καθώς και όλων των σχετικών πιστοποιητικών με τις περιλήψεις εγγραφής των προσημειώσεων μαζί με επιστολή - βεβαίωση της τράπεζας προς κάθε αρμόδιο δικαστήριο περί εξοφλήσεως των οφειλών από τα δάνεια αυτά, προκειμένου με τα αντίγραφα αυτά ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων να μπορέσει να προχωρήσει στη σύνταξη της σχετικής αίτησης προς το δικαστήριο.Ο ισχυρισμός αυτός δεν κρίνεται πειστικός διότι η βασιμότητά του δεν προκύπτει από κανένα αποδεικτικό μέσο και αναιρείται από την ρητή και σαφή κατάθεση του πρώτου αιτούντος, ο οποίος εξεταζόμενος ανωμοτί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατέθεσε ότι το ποσό των εκατό (100) ευρώ ζητήθηκε από την καθ`ης προκειμένου να αποσταλούν τα χαρτιά στην νομική της υπηρεσία, τα οποία άλλως δεν θα αποστέλλονταν.Εξάλλου από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες ζήτησαν από την καθ`ης τα ανωτέρω έγγραφα εκ των οποίων άλλωστε τα μεν αντίγραφα των αποφάσεων βάσει των οποίων εγγράφηκαν οι πιο πάνω προσημειώσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά και περιλήψεις εγγραφής των προσημειώσεων, μπορούσαν ευχερώς (εφόσον δεν τα κατείχαν ήδη) να τα λάβουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πρωτοδικείο, Υποθηκοφυλακείο), τα δε έγγραφα της καθ`ης περί μηδενισμού των οφειλών τους τα κατείχαν ήδη.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το άρθρο 177 ΚΠολΔ. αν ο εναγόμενος δεν προκάλεσε με τη στάση του την άσκηση της αγωγής και αμέσως μετά την άσκηση της την αποδέχεται ή ομολογεί πλήρως τη βάση της, το δικαστήριο επιβάλλει τα έξοδα στον ενάγοντα. Η διάταξη αυτή προϋποθέτει ότι ο εναγόμενος (ή ο καθ`ου η αίτηση) προβαίνει αμέσως, δηλαδή ήδη κατά την πρώτη δικάσιμο σε αποδοχή ή ομολογία. Μόνη όμως η αποδοχή ή η ομολογία δεν αρκεί, αλλά πρέπει να συντρέχει και η άλλη προϋπόθεση δηλαδή ότι ήδη προ της ασκήσεως της αιτήσεως δεν είχε συμπεριφερθεί κατά τρόπο που να καθιστά αναγκαία τη δικαστική του δίωξη (ΕφΠατρ 7/2004 Δημοσίευση Νόμος).

Εν προκειμένω όμως, με βάση τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι οι αιτούντες προέβησαν στην κατάθεση της ένδικης αίτησης κατόπιν αρνήσεως της καθ`ης να συναινέσει στην εξάλειψη των προαναφερόμενων προσημειώσεων εάν δεν της καταβάλονταν, πέραν άλλων και το ως άνω ποσό των εκατό (100) ευρώ, συμπεριφορά η οποία καθιστούσε αναγκαία την άσκηση, εκ μέρους των αιτούντων, της υπό κρίση αίτησης.

Κατ` ακολουθία των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη, να ανακληθούν οι υπ` αριθμ. 25157/18.9.2001 και υπ` αριθμ. 25213/18.9.2001 αποφάσεις αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να διαταχθεί η εξάλειψη των ως άνω προσημειώσεων υποθήκης και να επιβληθούν σε βάρος της καθ`ης που ηττάται (άρθρ. 176 ΚΠολΔ) τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΑΝΑΚΑΛΕΙ α) την υπ`αριθμ. 25157/18.9.2001 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δυνάμει της οποίας η καθ`ης ενέγραψε προσημείωση υποθήκης ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (27.430.000) δραχμών ή ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα (80.498,90) λεπτών, επί του ακινήτου των αιτούντων, που περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και στην ανακαλουμένη απόφαση β) την υπ`αριθμ. 25213/18.9.2001 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δυνάμει της οποίας η καθ`ης ενέγραψε προσημείωση υποθήκης ποσού έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (11.570.000) δραχμών ή τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός (33.954,51) λεπτού, επί του ακινήτου των αιτούντων, που περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας και στην ανακαλουμένη απόφαση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξάλειψη α) της προσημειώσεως υποθήκης, που εγγράφηκε στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης στις 24.9.2001 στον τόμο .... με αριθμό ...., β) της προσημειώσεως υποθήκης, που εγγράφηκε στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης στις 24.9.2001 στον τόμο ..... …….

A ' Δημοσίευση Νόμος 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο