Νομολογία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενός φυσικού προσώπου αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία.Πότε επιτρέπεται.


23 ΙΟΥΝ 2017

Με την με αρ. 22/2017 Απόφαση της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ασχολήθηκε με ένα ενδιαφέρον θέμα: αυτό της παράνομης συλλογής και περαιτέρω χρήσης προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας.Καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός φυσικού προσώπου αποτελεί προσωπικό δεδομένο η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής έχει συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητά.Με βάση τα παραπάνω η Αρχή επέβαλε πρόστιμο σε εταιρία που πραγματοποιούσε αποστολές μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος ,χωρίς να έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει την συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων  . Eπιπλέον,η Αρχή  διέταξε την καταστροφή του αρχείου των email που διατηρούσε η εταιρία για τις οποίες δεν είχε λάβει τη  ρητή συγκατάθεση των κατόχων τους .

 

Πηγή www.dpa.gr


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο