Νομολογία
ΔΠρΘ 6213/2017: Οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών αναφορικά με οικοδομικά και τεχνικά δημόσια έργα πρέπει να αναφέρουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορεί τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και σε περίπτωση αμφισβήτησης τα Διοικητικά Δικαστήρια να...


27 ΣΕΠΤ 2017

6213/2017 ΔΠΡ ΘΕΣΣΑΛ

Σε περίπτωση εκτέλεσης οικοδομικών ή τεχνικών εργασιών από εργολάβο ή υπεργολάβο, για λογαριασμό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α., όπου ισχύει ίδιον σύστημα καταβολής εισφορών πρέπει να αναγράφεται στην συντασσόμενη από το ΙΚΑ  σε βάρος του υπόχρεου προσώπου Π.Ε.Ε. ή τη συνοδεύουσα αυτή έκθεση ελέγχου τα στοιχεία του εργοδότη σε βάρος του οποίου συντάσσεται η Π.Ε.Ε., το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών, καθώς και η χρονική περίοδος στην οποία ανάγονται αυτές. Συναφώς, ενόψει των ιδιαίτερων νομοθετικών ρυθμίσεων που ισχύουν στα οικοδομικά και τεχνικά έργα και ιδίως αυτών που αφορούν σε εκτέλεση δημοσίων έργων πρέπει επί ποινή ακυρότητας με σαφήνεια να προκύπτει είτε από την Π.Ε.Ε. είτε από την έκθεση ελέγχου είτε ακόμα και από τα στοιχεία του φακέλου η αξία του έργου, ο εφαρμοστέος συντελεστής ανά κατηγορία δαπάνης, η διαδικασία της εκκαθάρισης και το πράγματι οφειλόμενο ποσό, προκειμένου αφενός να μπορεί τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και σε περίπτωση αμφισβήτησης τα Διοικητικά Δικαστήρια να μπορέσουν να ελέγξουν τις σχετικές πράξεις. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν προκύπτουν ούτε από την Π.Ε.Ε., ούτε από την έκθεση ελέγχου ούτε από τα στοιχεία του φακέλου η προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα.

(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο