Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
ΠΟΛ 1201/2017 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας


15 ΔΕΚ 2017

Με την ΠΟΛ 1201/2017 η ΑΑΔΕ καθόρισε με λεπτομέρειες τη διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας , τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις συνέπειες αποδοχής ή απόρριψης των σχετικών αιτημάτων. Επαναλαμβάνοντας κατά μεγάλο μέρος και ουσιαστικά τη διαδικασία όπως είναι μέχρι σήμερα γνωστή, η Αρχή ,σε συμμόρφωση με την ΣτΕ 1215/2017, πρόσθεσε μεταξύ άλλων οδηγίες για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Τα περιεχόμενα στην ΠΟΛ 1215/2017 έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα και αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επόμενα, αντίστοιχα. Οι φορολογούμενοι των οποίων οι υποβληθείσες εντός του 2017 αιτήσεις απορρίφθηκαν, δύνανται να προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία εξετάζεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον πληρούν τις τιθέμενες στην παρούσα προϋποθέσεις


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο