Νομική Επικαιρότητα
N.4600/2019: Nέες ρυθμίσεις για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ)


18 ΜΑΡ 2019

Με τα άρθρα  84 επομ του ν. 4600/9.3.2019(ΦΕΚ Τεύχος Α’ 43/09.03.2019)  «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» επαναρυθμίστηκαν τα ζητήματα που αφορούν τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο υγείας (Α.Η.Φ.Υ) , ως το αναγκαίο και ικανό εκείνο ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο θα διασφαλίσει τη συνέχεια στη φροντίδα, ενώ παράλληλα αποτελεί προαπαιτούμενο της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της παραπομπής. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η προσδοκώμενη παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης υλοποιείται μόνο με τον Α.Η.Φ.Υ., ο οποίος οφείλει να αποτελεί ένα φιλικό στο χρήστη, ασφαλές, σύγχρονο, διαδραστικό και διασυνδεόμενο περιβάλλον. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 4486/2017 σχετικά με τον Α.Η.Φ.Υ. επιδιώκεται η ενίσχυση της αναγκαιότητας και προσφορότητας του Α.Η.Φ.Υ. ως απαραίτητης προϋπόθεσης της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες ενόψει της θέσης σε εφαρμογή, από τις 25.5.2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και της ενίσχυσης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ο εν λόγω Κανονισμός επιφέρει. Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ξεκινήσει μία εντατική προσπάθεια για τη συντονισμένη οργάνωση και προετοιμασία του συνόλου των εποπτευόμενων φορέων, καθώς επίσης, και των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σχετικά με την ανάγκη συμμόρφωσης προς το ΓΚΠΔ. Έχει, ιδίως, ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), ο οποίος έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, και το έργο της συνδρομής και του συντονισμού των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων, τους οποίους ορίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς, όσον αφορά τις απαιτήσεις γενικής συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, και έχει  εκδώσει Εγκύκλιο/ Οδηγό για τη συμμόρφωση προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό του τόπο  και η οποία απευθύνεται προς παρόχους υπηρεσιών υγείας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση των ρυθμίσεων σχετικά με τον Α.Η.Φ.Υ. για τον σκοπό της πλήρους συμμόρφωσης προς τις νέες διατάξεις του ΓΚΠΔ. Με τις νέες ρυθμίσεις, ιδίως επαναδιατυπώνονται οι σκοποί επεξεργασίας και οι νομικές βάσεις των επεξεργασιών στον Α.Η.Φ.Υ., ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατυπώνονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία, κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, επιτρέπεται στο Υπουργείο Υγείας η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από το σύστημα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας για την έκδοση υπουργικής απόφασης με σκοπό τη ρύθμιση  κάθε ειδικότερου θέματος σχετικά με το  σύστημα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ. και θεσπίζονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις για την παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα συστήματα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.)και του ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου, που δημιουργήθηκε και τηρείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο