Νομική Επικαιρότητα
Παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών για τα Κτηματολογικά Γραφεία με 14ετή λειτουργία.


20 ΔΕΚ 2019

Ψηφίσθηκε στις 19/12/2018 και αναμένεται να δημοσιευθεί το Σχέδιο Νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», στο άρθρο 1 του οποίου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών για τις περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τις 02.08.2006.

Ειδικότερα, το άρθρο 6 §2 Ν. 2664/1998 προβλέπει: α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών. β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.

Σημειώνεται περαιτέρω, ότι δυνάμει του άρθρου 127 Ν. 4514/2018, ΦΕΚ Α 116/2.7.2018 η προθεσμία των 14 ετών παρατάθηκε για 3 μήνες για τις περιοχές στις οποίες έληγε εντός του έτους 2018. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 18 Ν.4551/2018, ΦΕΚ Α 116/2.7.2018 η ίδια προθεσμία –των 14 ετών– παρατάθηκε εκ νέου για 9 μήνες (δηλαδή 6 επιπλέον μήνες) για τις ίδιες ως άνω περιοχές.

Ήδη δυνάμει του άρθρου 1 του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου, παρατάθηκε η προθεσμία των 14 ετών σε 15 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 30.11.2018 δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 14 ετών και 9 μηνών. Συγκεκριμένα προβλέπεται στην §1 του άρθρου 1:

Μετά την παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α’ 162), προστίθεται παρ. 4β ως εξής: «4β. […] 3. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τις 02.08.2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) είναι δεκαπέντε (15) έτη, εφόσον δεν έχει ήδη λήξει μέχρι τις 30.11.2018».

    Επισημαίνεται ότι η αναφορά σε 15 έτη αντί 14 ετών δεν θα πρέπει να δημιουργεί την εντύπωση παράτασης ενός έτους, καθώς η προθεσμία των 15 ετών εκκινεί από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ περαίωσης κτηματογράφησης και έναρξης λειτουργίας του κτηματολογίου της εκάστοτε περιοχής. Συνεπώς στην πραγματικότητα πρόκειται για μία τρίμηνη επιπλέον παράταση.


Αντωνία Καρδαμάκη -Δικηγόρος

ΜΔΕ Αστικού, Αστικού Δικονομικού & Εργατικού Δικαίου


 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο