Νομική Επικαιρότητα
Ποιοί φορείς υποχρεούνται να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης


20 ΑΠΡ 2020

Στην ΠΝΠ ΦΕΚ Α ( 84-13.4.2020)  και ειδικότερα στο μέρος  Ζ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ περιλαμβάνονται συγκεκριμένες  σημαντικές τροποποιήσεις  -συμπληρώσεις των σχετικών  με τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  άρθρων της ΠΝΠ ΦΕΚ Α(68-20.3.2020)

Ειδικότερα:

1.Προβλέπεται ρητώς  και ειδικώς η υποχρέωση όλων των φορέων του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των  φυσικών  ή νομικών  προσώπων και νομικών οντοτήτων να κάνουν αποδεκτά τα  έγγραφα που εκδίδονται  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α' 167).

2. Ορίζεται ρητά πώς οι αιτήσεις των πολιτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης   για  την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν την ίδια ισχύ τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ΚΔΔ.

3. Αναφορικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) που  συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi προβλέπεται ρητά ότι υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή  από όλους τους φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες: Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας του άρθρου 11 του ΚΔΔ.

4.Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.

5.Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημοσίου , του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές εντότητες   και έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ΚΔΔ

6.Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση δεν υποκαθιστά το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

7.Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.

 


 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο