Νομολογία
ΤρΕφΘ 203/2019 Εικονική μίσθωση ακινήτου ως κατοικίας καθώς η αληθής πρόθεση των συμβαλλομένων ήταν η ματαίωση της αναγκαστικής εκποίησης του.


11 ΙΟΥΛ 2020

Τριμ.Εφ.Θεσ/νίκης 203/2019 : Κατάρτιση μίσθωσης ακινήτου εταιρίας  με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αυτό ως κατοικία για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών,  με  μηνιαίο μίσθωμα το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) αναπροσαρμοζόμενο κάθε διετία κατά ποσοστό 3%. Απόλυτη εικονικότητα μίσθωσης του ακινήτου. Αποδείχθηκε  ότι οι εναγόμενες δεν αποσκοπούσαν στην παραγωγή των εννόμων συνεπειών της καταρτισθείσας μεταξύ τους σύμβασης μίσθωσης, αλλά αντίθετα, το αποκλειστικό τους κίνητρο για την κατάρτιση της προσβαλλόμενης δικαιοπραξίας ήταν η δημιουργία στους τρίτους της εντύπωσης, ότι η χρήση του επίδικου ακινήτου θα περιερχόταν για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα και έναντι ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών απολαβών στη δεύτερη από αυτές, ενώ στην πραγματικότητα το εν λόγω ακίνητο εξακολούθησε να χρησιμοποιείται από την πρώτη εναγόμενη, ως κατοικία του ομόρρυθμου εταίρου της. Πρόθεσή τους ήταν να επιτύχουν την ματαίωση οποιοσδήποτε προσπάθειας από την πλευρά της ενάγουσας ή άλλων δανειστών της πρώτης εναγόμενης προς αναγκαστική εκποίηση του κατά τα ανωτέρω ακινήτου, αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν την συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου πλειοδότη, προς απόκτησή του στη σχετική διαδικασία του επικείμενου πλειστηριασμού, καθόσον ο υπερθεματιστής, που θα το αποκτούσε μετά την κατακύρωση, θα υπεισερχόταν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης (άρθρα 614 και 616 ΑΚ), σύμφωνα με το άρθρο 1009 ΚΠολΔ, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο της κατάρτισης της μακροχρόνιας αυτής μίσθωσης και κατά συνέπεια, δεν θα μπορούσε να ασκήσει τα δικαιώματά του, να το εκμεταλλευτεί δηλαδή, όπως αυτός επιθυμεί. Η εικοσαετής διάρκεια της μίσθωσης είναι ασυνήθιστη για μισθώσεις κατοικιών. Επιπλέον δεν αποδείχθηκε η μετοίκηση της μισθώτριας στο ακίνητο ούτε η καταβολή μισθώματος.

Αρμ 2020,τεύχος 3, σελ 392-396


 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο