Νομολογία
ΜονΔΠρΘ 5651/2020: Τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ φέρουν το βάρος απόδειξης ότι τα στοιχεία που τηρεί ο εργοδότης προσηκόντως είναι εικονικά


11 ΑΥΓ 2020

ΜονΔΠρΘ 5651/2020: Λόγω της προσήκουσας  τήρησης των στοιχείων που προβλέπονται σχετικά με την κατάρτιση  και αναγγελία συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης  και εν γένει των επιβαλλόμενων υποχρεώσεων για την ασφάλιση του απασχολούμενου προσωπικού , τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ φέρουν το βάρος της αποδείξεως ότι τα δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρεί ο εργοδότης είναι εικονικά, χωρίς να επαρκεί προς τούτο μόνο η καταγγελία εκ μέρους του εργαζόμενου ,εάν αυτή δεν αποδεικνύεται από άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Στην επιχείρηση της προσφεύγουσας διενεργήθηκε μεν επιτόπιος έλεγχος από τον οποίο όμως δεν συνάγονται συμπεράσματα περί της πλημμελούς τήρησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της προσφεύγουσας. Περαιτέρω  οι ισχυρισμοί της καταγγέλλουσας ερείδονται μόνο στις μαρτυρίες του συζύγου της η οποία έχει μειωμένη αποδεικτική δύναμη λόγω της ιδιότητας του αυτής και ετέρου εργαζομένου  χωρίς να προσκομισθούν  πρόσθετα ή διάφορα αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον η αγωγή της προσφεύγουσας απορρίφθηκε τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό. Με βάση τα παραπάνω το δικαστήριο κρίνει ότι το καθ’ ου ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος που έφερε για την απόδειξη των ισχυρισμών της προσφεύγουσας.Δεκτή η προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης της ένστασης της επιχείρησης από την ΤΔΕ.


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο