Νομολογία
Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου ως προς την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου εισοδήματος -Απαραίτητη και η κοινοποίηση εντός του χρόνου της παραγραφής.


ΔΕΚ

Η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και ειδικότερα λαμβάνοντας υπ’ όψη στοιχεία αναφορικά με αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων, τα οποία εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους το έτος 2013 και αναρτήθηκαν το έτος 2014 με τη βεβαίωση αποδοχών της περιόδου από 1/1/2013 έως 31/12/2013, εξέδωσε, κατόπιν οίκοθεν τροποποίησης της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2014, την προσβαλλόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2014,του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, δια της οποίας επιβλήθηκε εις βάρος του ήδη αποβιώσαντος φορολογούμενου φόρος ύψους 6.418,19€.

Οι προσφεύγοντες κληρονόμοι, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητούν την ακύρωση της  προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας ως λόγο  ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρο έχει υποπέσει σε παραγραφή επειδή  η βεβαίωση αποδοχών για τα αναδρομικά ποσά που έλαβε ο θανών, αναρτήθηκε το έτος 2014, με τη βεβαίωση αποδοχών της περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013.Ως εκ τούτου ο εν ζωή τότε φορολογούμενος είχε υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι την 31/12/2014 και ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου παρήλθε εντός πέντε ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης, ήτοι την 31/12/2019.

Περαιτέρω προκειμένου να μην παραγραφεί η αξίωση του Δημοσίου για βεβαίωση και επιβολή φόρου ή/και κύρωσης για παράβαση των σχετικών διατάξεων, πρέπει, εντός της θεσπιζόμενης προθεσμίας παραγραφής, όχι μόνον να εκδίδεται η καταλογιστική πράξη αλλά και να γίνεται κοινοποίηση αυτής στο πρόσωπο, σε βάρος του οποίου χωρεί ο καταλογισμός.

Στην κρινομένη περίπτωση  η προσβαλλόμενη πράξη, εκδόθηκε  μεν την 23/12/2019, δίχως ωστόσο να προκύπτει η επίδοσή της έως την 31/12/2019, ήτοι εντός της προθεσμίας της παραγραφής και, ως εκ τούτου ,το δικαίωμα του Δημοσίου έχει παραγραφεί (ΣτΕ 616/2021). Δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή και ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων.

Kαρδαμάκη Αντωνία- Δικηγόρος 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο