Νομολογία
ΔΕΔ Αθηνών 4512/2021: Συναγωγή τεκμηρίου δωρεάς μεταξύ συζύγων.


27 ΜΑΡ 2022

ΔΕΔ Αθηνών 4512/2021: Συναγωγή τεκμηρίου δωρεάς μεταξύ συζύγων.

Σύζυγος που προέβη σε αγορά ακινήτων επικαλούμενη ανάλωση οικογενειακού εισοδήματος στη διαμόρφωση του οποίου συμμετείχε με αυξημένο ποσό ο σύζυγος της αγοράστριας . Κρίση της ΔΕΔ Αθηνών ότι  τα εισοδήματα της συζύγου δεν επαρκούσαν για την συνολική κάλυψη της δαπάνης, και συνεπώς αυτή ήταν δυνατή με την δωρεά χρηματικού ποσού από τον σύζυγο της (δωρητής)προς αυτήν (δωρεοδόχος σύζυγος), με την έννοια της μείωσης της περιουσίας του και αντίστοιχη αύξηση της περιουσίας της προσφεύγουσας, που έλαβε χώρα με χαριστική αιτία και για την οποία δεν καταρτίστηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο .Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 ενότητα Α ́ παρ. 3 του Ν.2961/2001, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να χαρακτηρίσει ως δωρεά ολικά ή μερικά κάθε παραχώρηση περιουσίας που γίνεται εικονικά με τον τύπο της σύμβασης με αντάλλαγμα αλλά υποκρύπτει δωρεά κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1.Ειδικά για τις παροχές χρηματικών ποσών διευκρινίζεται ότι το βάρος της απόδειξης της χωρίς αντάλλαγμα παροχής για την οποία δεν καταρτίστηκε έγγραφο το φέρει η φορολογική αρχή. Επειδή όμως η απόδειξη αυτή είναι πολύ δύσκολη, από την δικαστηριακή νομολογία έχει γίνει δεκτό ότι είναι δυνατή η συναγωγή τεκμηρίου δωρεάς αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Τα πρόσωπα (αυτός που δίνει και αυτός που παίρνει), να συνδέονται μεταξύ τους με ιδιαίτερο συγκεκριμένο συγγενικό δεσμό.

Β. Ο αρμόδιος Οικονομικός Προϊστάμενος αιτιολογημένα να αποκλείσει κάθε άλλη πηγή προέλευσης χρημάτων κατά το οποίο υπολογίζεται ότι αυξήθηκε η περιουσία του  προσώπου που θεωρείται δωρεοδόχος ή και μόνο να αποκλείσει αιτιολογημένα τις πηγές των χρημάτων που επικαλούνται οι φορολογούμενοι.

Γ. Ο αρμόδιος Οικονομικός Προϊστάμενος αιτιολογημένα να διαπιστώσει ότι η οικονομική κατάσταση του προσώπου που θεωρείται δωρητής του επέτρεπε να κάνει δωρεά που υποστηρίζει ότι έγινε.

Αν συντρέχουν οι τρείς αυτές προϋποθέσεις ο αρμόδιος Οικονομικός Προϊστάμενος νόμιμα καταλογίζει φόρο δωρεάς έστω και αν δεν έχει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματοποίηση της (σχετ. ΣΤΕ 2856/1974, 954/1982, 4026/1983)

 

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη -Δικηγόρος -Διαμεσολαβήτρια
 

 

 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο