Νομική Επικαιρότητα
Νέο! Πρόγραμμα χορήγησης χαμηλότοκων και άτοκων στεγαστικών δανείων σε νέους


24 ΜΑΡ 2023

Η διαδικασία απόκτησης χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας (Ν. 5006/2022) μέσω του Προγράμματος «Σπίτι μου» τίθεται από σήμερα 3/4/2023 σε λειτουργία. 

Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.

Κριτήρια ένταξης:

  • Ηλικιακό κριτήριο: 25 έως 39 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου. Για την περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας εκ των δύο να πληροί το ηλικιακό κριτήριο
  • Εισοδηματικό κριτήριο (συνολικό ετήσιο εισόδημα) βάσει ΚΥΑ 189 (ΦΕΚ Β’ 1180/01.03.2023) και ΥΑ Α.1156 (ΦΕΚ Β' 5646/03.11.2022):

Κατηγορία

Ελάχιστο εισόδημα

Μέγιστο εισόδημα

Άγαμος/σε χηρεία/εν διαστάσει υπόχρεος

10.000 €

16.000 €

Έγγαμος υπόχρεος

10.000 €

24.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα τέκνο

10.000 €

27.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο μετά το 1ο

  • Περιουσιακό κριτήριο βάσει ΚΥΑ 189 (ΦΕΚ Β’ 1180/01.03.2023): ο αιτών να μην διαθέτει ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία του, είτε διότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, είτε διότι το ακίνητο που διαθέτει ο αιτών:

Εμβαδόν

Δεν είναι μεγαλύτερο από 50 τ.μ., πλέον 10 τ.μ. για κάθε μέλος που συγκατοικεί με τον αιτούντα ή

Δικαίωμα ιδιοκτησίας

Δεν ανήκει στον αιτούντα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή

Τοποθεσία

Δεν βρίσκεται στην ΠΕ του τόπου εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος ή

Χρήση

Δεν έχει χρήση κατοικίας.

Οι αιτούντες που είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά με τους συζύγους τους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης διαθέτουν περισσότερα του ενός ακινήτου με χρήση κατοικίας αποκλείονται του προγράμματος χωρίς έλεγχο των ανωτέρω κριτηρίων.

Διαδικασία βάσει ΚΥΑ 189 (ΦΕΚ Β’ 1180/01.03.2023):

1. Ο αιτών υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα ΔΥΠΑ με συνυποβολή δικαιολογητικών εγγράφων κατά περίπτωση

2. Το πιστωτικό ίδρυμα ελέγχει την επιλεξιμότητα του αιτούντα και αξιολογεί την πιστοληπτική του ικανότητα και αποφασίζει για την προέγκριση ή όχι του δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών. Η οικονομική προέγκριση έχει ισχύ 60 ημερών.

3. Ο αιτών γνωστοποιεί στο πιστωτικό ίδρυμα τα βασικά στοιχεία του ακινήτου που προτίθεται να αγοράσει, το τίμημα και το αιτούμενο ποσό δανείου με προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων.

4. Το πιστωτικό ίδρυμα ελέγχει την ύπαρξη διαθέσιμων πόρων με επικοινωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ), ώστε η τελευταία να δεσμεύσει το ποσό του αιτούμενου δανείου.

5. Το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου.

6. Η ΕΑΤ εγκρίνει τη δανειακή τη δανειακή σύμβαση.

7. Εγγράφεται υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο.

Βασικοί όροι του δανείου:

Ως προς το ακίνητο που θα αγοραστεί:

Αξία

Έως 200.000 €

Εμβαδόν

Έως 150 τ.μ.

Τοποθεσία

Εντός οικιστικής περιοχής

Χαρακτηριστικά οικοδομής

Παλαιότητα οικοδομής τουλάχιστον 15 έτη κατά τον χρόνο της αγοράς

Ιδιοκτησία

Δεν ανήκει σε συγγενή α’ ή β’ βαθμού του αγοραστή, ή σύζυγο ή πρόσωπο με το οποίο συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης.

 

Θα αποκτηθεί κατά πλήρη κυριότητα

 

Ως προς το δάνειο που θα ληφθεί:

Ανώτατο ποσό δανειοδότησης

Έως 150.000 €

Διάρκεια

Έως 30 έτη

Σχέση δανείου-τιμήματος

Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 90% της αξίας του ακινήτου. Το υπολειπόμενο τίμημα καλύπτεται από ίδιους πόρους.

Επιτόκιο

Το δάνειο είναι άτοκο κατά ποσοστό 75%. Για τους αιτούντες που είναι ή θα καταστούν τρίτεκνοι μετά τη σύναψη του δανείου, άτοκο κατά ποσοστό 100%.

Αντωνία Καρδαμάκη, Δικηγόρος


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο