Υπηρεσίες | Φορολογικές
Το φορολογιστικό τμήμα του γραφείου  μας παρέχει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες  πλήρη  υποστήριξη ,διαρκή και σταθερή κάλυψη ολοκλήρου του φάσματος των φορολογικών και λογιστικών  υποχρεώσεων τους.

Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων εκάστης επιχείρησης, φορολογικός σχεδιασμός, περιοδικές εκτιμήσεις αποτελεσμάτων κερδοφορίας ,συνε-κτίμηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης.


• Διεκπεραίωση των εργατικών υποχρεώσεων των εταιριών (σύνταξη   μισθολογικών καταστάσεων, υποβολή   ΑΠΔ, προσλήψεων, αποχωρήσεων κτλ,
• Κατάρτιση συμβάσεων των επιχειρήσεων με τους εργαζόμενους (ατομικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής συμβάσεις εργασίας, επιχειρησιακές συμβάσεις ).
 

 Δηλώσεις ΦΠΑ,  περιοδικές -εκκαθαριστικές ΦΠΑ, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οριστικές δηλώσεις μισθωτών υπηρεσιών, δηλώσεις Intrastat , δηλώσεις  ενδοκοινοτικών συναλλαγών κτλ

 

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση, διεκπεραίωση όλων των  υποχρεώσεων των Ανωνύμων Εταιριών   (σύνταξη ισολογισμών , πρακτικών Γενικών Συ νελεύσεων, πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήσεις/μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου κ.τ.λ)

• Σύνταξη  ηλεκτρονικών δηλώσεων Ε9 και περιουσιολογίου

• Σύνταξη δηλώσεων  Φόρου Ακινήτου Περιουσίας (ΦΑΠ) για νομικά πρόσωπα . 

Σχεδιασμός και επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου για κάθε δραστηριότητα αναλόγως των δεδομένων και των ανάγκων κάθε επαγγελματία.