Υπηρεσίες | Νομικές
Το γραφείο μας παρέχει δικαστηριακή εκπροσώπηση, νομική υποστήριξη και αναλαμβάνει την εξώδικη επίλυση υποθέσεων επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και φυσικών προσώπων.  

 • Εμπράγματο δίκαιο (έρευνα νομιμότητας τίτλων, αγοραπωλησίες ακινήτων, ανταλλαγές ακινήτων, χρησικτησία ακινήτων, διαφορές συγκυρίων)
 • Ενοχικό δίκαιο (συμβάσεις μίσθωσης, συμφωνίες πώλησης- δωρεών, εργολαβικές συμβάσεις, διάφορες συμβάσεις έργου, αγωγές αδικαιολόγητου πλουτισμού)
 • Κληρονομικό δίκαιο (αποδοχές κληρονομίες, αποδοχές επ’ ωφελεία απογραφής, αποποιήσεις, επίλυση κληρονομικών φορολογικών διαφορών)
 • Οικογενειακό δίκαιο (έκδοση διαζυγίων, ρύθμιση διατροφής τέκνων, επιμέλειας, μετοικήσεις)
 • Μισθωτικές διαφορές (κατάρτιση συμβάσεων-αναμισθώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις επαγγελματικές μισθώσεις)
 • Σύσταση σωματείων - συλλόγων
 • Αγωγές κτηματολογίου
 • Αναγκαστική εκτέλεση (ανακοπές, αναστολές κατά πλειστηριασμών, διορθώσεις τιμής, ανατροπή πλειστηριασμού, κατασχέσεις, αναγγελίες)
 • Σύσταση εμπορικών εταιριών κάθε είδους
 • Εμπορικές συμβάσεις και συμφωνίες (συμβάσεις διανομής, αντιπροσώπευσης, franchising κ.λπ.)
 • Mεταβιβάσεις επιχειρήσεων
 • Εθνικά και κοινοτικά σήματα
 • Δικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών

-Τραπεζική διαπραγμάτευση

-Ρυθμίσεις οφειλών

-Δικαστικές διαδικασίες (αναγνωριστικές αγωγές, ανακοπές κατά Διαταγών Πληρωμής κτλ)

-Δικαστική εκπροσώπηση σε αιτήσεις υπαγωγής στην προστασία του Ν. 3869/2010

-Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

-Υπηρεσίες συμμόρφωσης εταιριών προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679)

-Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

-Διεξαγωγή Διαμεσολαβήσεων

-Παράσταση σε Διαμεσολαβήσεις 

-Διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας

-Διορισμός φορολογικού εκπροσώπου

-Τήρηση ετήσιων φορολογικών υποχρεώσεων

 

-Άσκηση ενδικοφανών προσφυγών

-Άσκηση φορολογικών προσφυγών και ανακοπών

 

-Οικονομικά ποινικά αδικήματα (οφειλές στο δημόσιο, οφειλές από ΦΠΑ κ.λπ)

-Αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας

-Αδικήματα κατά της περιουσίας

-Αγορανομικές παραβάσεις

-Ενδοοικογενειακή βία

-Συγχωνεύσεις, μετατροπές, αναστολές, αιτήσεις καταβολής σε δόσεις δικαστικών ποινών