ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης:112/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αποτελούμενο από την Δικαστή Παναγιώτα – Ειρήνη Σίδερη, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 18η Σεπτεμβρίου 2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ανακόπτοντος: …. , ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Αγγελικής Βισβάρδη.

Της καθ` ης η ανακοπή: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ …. …», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Δημητρίου Ποταμίτη.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 16-9-2014 ανακοπή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 153/2014, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας οπότε, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος, οι διάδικοι παραστάθηκαν, ως σημειώνεται ανωτέρω. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν αυτοί να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 954, 695 και 696 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι, η απόφαση που εκδίδεται στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ παράγει προσωρινό δεδικασμένο παραπλήσιο εκείνου της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων [βλ. ΜΠρΘεσ 1416/2011 ΕΠολΔ 2011 (Δ`).659, με σημείωμα Π. Γιαννόπουλου· ΜΠρΧαλκ 778/2009 ΑρχΝ 2010 (ΞΑ`).536· ΜΠρΜεσολ 1065/2008, ΜΠρΡοδ 943/2007 ΤΝΠ NOMOS, ΜΠρΛαρ 2799/2003 Δικογραφία 2003.477 ΜΠρΛαρ 575/2003 Δικογραφία 2003.155· ΜΠρΤρικ 76/2001 Δίκη 2001 (32).470, με (αντίθετες) παρατηρήσεις Ε. Μπαλογιάννη· ΜΠρΚαρδ 134/1992 ΑρχΝ 1993 (ΜΔ`).500]. Υπό την παραδοχή αυτή, η δικαστική απόφαση που καθόρισε τιμή πρώτης προσφοράς, μετά από ανακοπή του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ, διορθώνοντας σχετικό πρόγραμμα πλειστηριασμού είναι δεσμευτική και δεν επιτρέπει μεταγενέστερο καθορισμό νέας τιμής πρώτης προσφοράς, ούτε διόρθωση της αξίας των πλειστηριαζόμενων, εκτός εάν, με τη σχετική αίτηση ζητείται ανάκληση ή μεταρρύθμιση της αρχικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 696 § 3 ΚΠολΔ (βλ. ΜΠρΡεθυμν 63/2012 αδημ. στο νομικό τύπο Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία – Γενικές αρχές και ερμηνεία των άρθρων – Αναγκαστική εκτέλεση (άρθρα 941 – 970 ΚΠολΔ), τομ. 23 (2005), άρθρο 954, σελ. 2039· Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας(- Νικολόπουλος), ΚΠολΔ II (2000), άρθρο 954 αριθ. 6, σελ. 1843, που δεν αποκλείουν τη δυνατότητα ανάκλησης ή μεταρρύθμισης της απόφασης που εκδίδεται στη δίκη της ανακοπής του άρθρου 954 § 4 ΚΠολΔ κατ’ εφαρμογή της διάταξης της § 3 του άρθρου 696 ΚΠολΔ). Στην προκειμένη περίπτωση, ο ανακόπτων, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, ζητά να διορθωθεί: 1) η με αριθμό 4271/1-7-2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και 2) η με αριθμό 4273/8-7-2014 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης, της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου Ευγενίας Τσιατά, δυνάμει των οποίων, στις 24-9-2014, εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό τα ακίνητα που περιγράφονται στις ανωτέρω πράξεις, ως προς την εκτίμηση της αξίας τους και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτών, καθόσον η πραγματική αξία τους είναι πολύ μεγαλύτερη από την εκτιμηθείσα. Η ανακοπή έχει ασκηθεί αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο (άρθρα 686 επ., 954 ΚΠολΔ) και είναι εμπρόθεσμη αφού μεταξύ της ημερομηνίας κατάθεσής της (16-9-2014) και της ορισθείσας ημέρας του πλειστηριασμού (24-9-2014) μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) πλήρων εργάσιμων ημερών (άρθρα 993 παρ. 2 εδ. α` συνδ. 954 παρ. 4 εδ. γ` συνδ. 144 παρ. 1 ΚΠολΔ), απορριπτομένου του περί απαραδέκτου λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, ισχυρισμού της καθ’ ης, ενώ κατά την αληθή έννοια του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, μπορεί να ζητηθεί με την προβλεπόμενη από αυτό ανακοπή και να διαταχθεί με την οικεία απόφαση η διόρθωση όχι μόνον της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης αλλά και της περίληψης της, αρχικής ή επαναληπτικής (Γέσιου – Φαλτσή Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως τ. Π Ειδικό Μέρος 2001, σελ. 217 Μπέης Γνωμοδότηση σε Δ 27, 675 – 676). Με το προαναφερθέν, όμως, περιεχόμενο η ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης και συνακόλουθα της περίληψης αυτής, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού της καθ’ ης η ανακοπή, διότι η διαφορά που εισάγεται προς διάγνωση με αυτή και αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δίκης, έχει ήδη κριθεί με την υπ’ αριθ. 1/2014 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, μεταξύ των ίδιων διαδίκων, που απέρριψε την, όμοιου περιεχομένου και με το αυτό αίτημα, ανακοπή του ανακόπτοντος, ως ουσία αβάσιμη, με αποτέλεσμα το δεδικασμένο που πηγάζει από την απόφαση αυτή να εμποδίζει, ως αρνητική διαδικαστική προϋπόθεση (non bis in idem), την επανεκδίκαση της διαφοράς (τον επανακαθορισμό της αξίας και της τιμής πρώτης προσφοράς των ακινήτων), σύμφωνα και με όσα εκτίθενται στην προηγηθείσα μείζονα πρόταση. Τούτο δε, πρέπει να γίνει δεκτό και επί τη βάσει, ότι ο ανακόπτων δεν επικαλείται, ότι συνέτρεξαν νέα πραγματικά περιστατικά, στο διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της ανωτέρω υπ. αριθμ. 1/2014 απόφασης, έως την υποβολή της υπό κρίση ανακοπής, που να δικαιολογούν την μεταβολή της αξίας των κατασχεθέντων ακινήτων και την εντεύθεν ζητούμενη διόρθωση. Συνεπώς, εφόσον ήδη με δικαστική απόφαση απορρίφθηκε η διόρθωση της αξίας των κατασχεθέντων, προκύπτει προσωρινό δεδικασμένο, που αναπτύσσει δεσμευτικότητα για το κριθέν ζήτημα της αξίας αυτών και εμποδίζει τον καθορισμό διαφορετικής. Πρέπει συνεπώς να απορριφθεί η υπό κρίση ανακοπή ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του ανακόπτοντος και υπέρ της καθ’ ής η εκτέλεση, κατ’ άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως ειδικότερα το ύψος αυτών ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Απορρίπτει την ανακοπή. Επιβάλει σε βάρος του ανακόπτοντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Ζάκυνθο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, με την παρουσία και της Γραμματέως Χρυσάνθης Βαρδακαστάνη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Β

Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ .