Νομολογία
ΜΠΠατρ 130/2023 Υπολογισμός της αναστολής του άρ 9 του ν. 4640/2019


14 ΙΑΝ 2024

Με μια προσεκτική ανάλυση παρουσιάζει η ΜΠΠατρ 130/2023 ( Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ) το θέμα της αναστολής των δικονομικών προθεσμιών του άρ 237-238ΚΠολ στο πλαίσιο διεξαγωγής της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης κατ’ άρθρο 9 του ν 4640/2019. Κρίνοντας για το εμπρόθεσμο ή όχι των προτάσεων της ενάγουσας   η απόφαση αναφέρεται  αναλυτικά και σαφώς  τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο όσο  και στον υπολογισμό για την συγκεκριμένη περίπτωση ,επιβεβαιώνοντας τα δύο κρίσιμα σημεία για τον υπολογισμό:

Η αναστολή εκκινεί την ίδια ημέρα με την αποστολή της γνωστοποίησης και η προθεσμία του άρθρου 237ΚΠολΔ επανεκκινεί την επομένη ημέρα μετά τη διεξαγωγή της ΥΑΣ Διαμεσολάβησης.

Έτσι στην προκειμένη περίπτωση, η ενάγουσα κατέθεσε την ένδικη αγωγή της στη γραμματεία του Δικαστηρίου την 20η.01.2022, αρχομένης έκτοτε της προθεσμίας των 120 ημερών {30 ημέρες (άρθρο 215 παρ.2) + 90 ημέρες (άρθρο 237παρ.1)} για την εκ μέρους της κατάθεση προτάσεων. Την 16η.03.2022, οπότε μέχρι τότε είχαν συμπληρωθεί ήδη 54 ημέρες (21η.Ο1.2022 έως 15.03.2022) εκ της ανωτέρω προθεσμίας, ο ορισθείς διαμεσολαβητής  απέστειλε στα διάδικα μέρη έγγραφη γνωστοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να τους ενημερώσει ότι η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom την 21η.03.2022 Η αρχική υποχρεωτική συνεδρία περατώθηκε την 21η.03.2022 κατά το διάστημα δε αυτό των 6 ημερών, ήτοι από την 16η.03.2022 έως και την 21η.03.2022, επήλθε αναστολή της προθεσμίας των 120 ημερών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν 4640/2019. Από την 22α.03.2022 συνεχίζει η προθεσμία, για τη συμπλήρωση της οποίας απομένουν εισέτι 66 ημέρες.

Με βάση τα ανωτέρω κρίθηκε με την ως άνω απόφαση ότι οι κατατεθείσες εκ μέρους της ενάγουσας  προτάσεις ετύγχαναν  εμπρόθεσμες και η ίδια συμμετείχε κανονικά στη δίκη.

Άξια προσοχής και απολύτως συμβατή με την επιμελημένη αναφορά στον υπολογισμό της προθεσμίας, στην ως άνω απόφαση , αποτελεί και η αναφορά στην  τηλεφωνική ενημέρωση της δικαστού που εξέδωσε την απόφαση προς  τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ενάγουσας ώστε να προσκομίσει την έγγραφη γνωστοποίηση που είχε αποστείλει ο διαμεσολαβητής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ασφάλεια ωστόσο του υπολογισμού της αναστολής , και σύμφωνα με την Γνώμη 26ΚΕΔ, καλό είναι οι γνωστοποιήσεις για την διεξαγωγή της ΥΑΣ να επισυνάπτονται στο σχετικό πρακτικό.

 

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια 

 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο