Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και ΕΦΚΑ μετά το ν.4469/2017


8 ΙΑΝ 2018

Με το άρθρο 15 του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών  επιχειρήσεων προσδιορίστηκαν οι ειδικότεροι υποχρεωτικοί  κανόνες συμμετοχής  στη συγκεκριμένη διαδικασία του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Όσον αφορά τις οφειλές προς το Δημόσιο , ήδη με το ως άνω  άρθρο 15  είχε  προβλεφθεί ότι  ο αριθμός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που προσδιορίζεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο θα  καθορίζονται με κριτήριο: α) τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, β) τη μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης και γ) τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου

 Μάλιστα ειδικά για τις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ προβλέφθηκε ότι

  α) για βασικές οφειλές έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ` αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις κατ` ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,

  β) για βασικές οφειλές άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, η αποπληρωμή αυτών και των επ` αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται τμηματικά σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις κατ` ανώτατο όριο, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Παράλληλα με την παρ 14 του άρθρου 15 του ν.4469/2017 προβλέφθηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να εξειδικεύονται η μεθοδολογία και τα κριτήρια της παραγράφου 5 για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων καταβολής για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου σύμφωνα με την παράγραφο 9, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13.

Στη συνέχεια  εκδόθηκαν η με  αριθμ. ΠΟΛ.1105 (ΦΕΚ Β 2426 14.7.2017) με θέμα: Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς  και η ΠΟΛ.1124/31.7.2017 με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ'62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) και της κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ'2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής"

Όσον αφορά τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  όσα ορίζονταν στο  ως άνω άρθρο 15 του ν.4469/2017   για την ένταξη οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπονταν και για την ένταξη οφειλών προς τους ΦΚΑ. Με την παρ. 20 του άρθρου 15 προβλέφθηκε και για τις συγκεκριμένες οφειλές ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να εξειδικεύονται η μεθοδολογία και τα κριτήρια της παραγράφου 5 για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων καταβολής για την αποπληρωμή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με την παράγραφο 9, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των παραγράφων 3 έως 9 και 15 έως 19.

Στη συνέχεια εκδόθηκε  η Υ.Α. με Αριθμ. 32320/1841 (ΦΕΚ Β 2360 11.7.2017) με θέμα «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017». Στο άρθρο 5 της ως άνω ΥΑ ορίστηκε ότι για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών κατά τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατά την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4469/2017.

Περαιτέρω με την παρ 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017 είχε οριστεί ότι ύστερα από αίτηση οφειλετών , οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ως άνω  νόμου σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος. Με την ίδια παρ 21 ορίστηκε ότι με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω δημοσιεύθηκε  η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –Οικονομικών   με αριθμό 130060 (ΦΕΚ Β 4158/29.11.2017) για την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

 Η  συγκεκριμένη αίτηση , που αφορά μόνο τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017 ,με οφειλές προς όλους τους πιστωτές (Δημόσιο, ΦΚΑ,Τράπεζες, ιδιώτες) που ξεκινούν από 20.000€ και που δεν ξεπερνούν συνολικά τις 50.000€ , υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)  με τη χρήση της ειδικής πλατφόρμας.

 Η  Απόφαση προβλέπει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως βιώσιμης για τους σκοπούς εφαρμογής της  ορίζοντας σαν πρώτο  κριτήριο το θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

 Ωστόσο, για να θεωρηθεί βιώσιμη  η επιχείρηση , κρίσιμο είναι και το ύψος των οφειλών της καθώς η Απόφαση προβλέπει συγκεκριμένη αναλογία ανάμεσα στο σύνολο των οφειλών (θεωρουμένων ως τέτοιων των καθαρών ποσών μετά την αφαίρεση προστίμων,   υψηλών ποσοστών  εκ των προσαυξήσεων καθώς  των τόκων υπερημερίας) και στα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων ,τόκων και αποσβέσεων. Ο λόγος  του συνόλου των οφειλών προς το καθαρό αποτέλεσμα δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 8, δηλαδή   το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 12,5% των ρυθμιζόμενων οφειλών της

 Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής  και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο και υπόκεινται σε μια σειρά κανόνων που επίσης ορίζονται με την ίδια την απόφαση .

Εφ’ όσον μπορεί να υπαχθεί ένας οφειλέτης , αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή: αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα. ββ) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. γγ) ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 Με βάση την Υπουργική Απόφαση σε κάθε περίπτωση,  όταν πρόκειται για οφειλές προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία ,οι δόσεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 120 ενώ εάν πρόκειται για άλλους ιδιώτες πιστωτές δε μπορούν να είναι  περισσότερες από 24 δόσεις .Οφειλές από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου δεν μπορεί να υπερβούν τις 6 δόσεις. Η κάθε δόση δε μπορεί να είναι μικρότερη από 50 ευρώ.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει επιπλέον και συσχέτιση ανάμεσα στο  ύψος των δόσεων που θα προκύψουν για την εξόφληση της οφειλής και τα κέρδη της επιχείρησης, καθώς προβλέπει ότι η συνολική μηνιαία δόση που θα κληθεί να καταβάλει  δε μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων ,τόκων  και αποσβέσεων .

Εφ όσον ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση τότε το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που οδηγούν σε διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων καθώς και τόκων υπερημερίας.

Αν ο οφειλέτης, τέλος,  δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας  ή αν η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη ή  αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποιημένης λύσης, τότε η  διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 και στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 116821/25.10.2017.Στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και να προσκομίσει μελέτη προς απόδειξη της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Σχετικά με την εφαρμογή της απλοποιημένης αυτής διαδικασίας εξέδωσε ο ΕΦΚΑ την εγκύκλιο 1/2018 του με την οποία  κοινοποιούνται οι διατάξεις της ως  άνω υπ' αρ. 130060/27.11.2017 Κ.Υ.Α. .Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παραδείγματα που αναφέρονται στην Εγκύκλιο προκειμένου να καταστεί κατανοητή η μεθοδολογία καθώς και η αναφορά στα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του EBIDA.

                                  

Ακολούθως και προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την αποπληρωμή των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οφειλετών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 4469/2017 εκδόθηκε η ΥΑ 62134/4100 (ΦΕΚ Β 4640/29.12.2017) .

Η απόφαση αυτή αφορά οφειλές προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  ως 50.000€ και απευθύνεται ακριβώς σε όσους δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.4469/2017.

Συγκεκριμένα αφορά :

  Α. πρόσωπα που έχουν μεν την πτωχευτική ικανότητα αλλά είτε  οι  συνολικές οφειλές τους(  προς όλους τους πιστωτές τους , συμπεριλαμβανομένων των ΦΚΑ)  είναι λιγότερες από 20.000€( όριο υπαγωγής στον ν.4469/2017) είτε ο ΦΚΑ συγκεντρώνει πάνω από το 85% των οφειλών (όρος που επίσης αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στον ν.4469/2017 παραπέμποντας την σε διμερή διαπραγμάτευση)

  Β. πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α ως 50.000€( δεν αφορά άλλες οφειλές – οι συγκεκριμένες οφειλές προς του ΦΚΑ ως 50.000€ ρυθμίζονται έστω και αν υπάρχουν και άλλες οφειλές προς τρίτους)

Και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής είναι η πλήρωση των γνωστών κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 δηλαδή   Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δηλαδή βιβλία Β΄κατηγορίας , μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του   ενώ για  τον οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, δηλαδή βιβλία Γ κατηγορίας απαιτείται να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του :   α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity), η οποία προσδιορίζεται από το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει εάν από το συνολικό ενεργητικό της επιχείρησης αφαιρεθούν οι συνολικές υποχρεώσεις της.

Για τους έχοντες πτωχευτική ικανότητα ισχύει και πάλι η υποχρέωση ύπαρξης ενεργούς επιχείρησης .Συνεπώς, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά όποιον  έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, (εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης)  Για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα προϋπόθεση είναι η έναρξη εργασιών.

Ρυθμίζονται όμοια με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις οι οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2016  ,η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί απευθείας στο ΚΕΑΟ  μέχρι 31.12.2018.Στην αίτηση περιέχονται πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλουν αυτήν από κοινού και μια σειρά δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην ΥΑ,χωρίς να αποκλείεται το ΚΕΑΟ να ζητήσει και περαιτέρω έγγραφα ώστε να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του οφειλέτη. Οπωσδήποτε περιέχεται κατάλογος όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή.

Κριτήρια για να διαμορφώσει πρόταση το ΚΕΑΟ είναι το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη  .Ανά κατηγορία οφειλετών και ανά είδος περιουσίας προβλέπονται διαφορετικά  στοιχεία για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Για οφειλές από 20.000€ ως 50.000€,εκτός από την μια κερδοφόρα χρήση,θα πρέπει και ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι,προς το εισόδημα να είναι μικρότερος ή ίσος του 8,δηλαδή   το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 12,5% των ρυθμιζόμενων οφειλών της.

Για τις περιπτώσεις που  η προς ρύθμιση οφειλή προς το ΚΕΑΟ υπερβαίνει τις 20.000€ αποκλείεται η ρύθμιση εφ’ όσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής.

Για οφειλές ως 3000€ ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36 ενώ για οφειλές από 3000€ -50000€ ως 120. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50€

Για οφειλές 3000-50000€ προβλέπεται διαγραφή  του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αρχές Φεβρουαρίου 2018.

Μετά την έκδοση της απόφασης 62134/4100/2017 για τη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία εκδόθηκε και η ΠΟΛ 1223/2017 για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο ως 50.000€ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 ,τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών

Και η συγκεκριμένη ΠΟΛ 1223/2017  αφορά οφειλές προς το Δημόσιο   ως 50.000€ και απευθύνεται ακριβώς σε όσους δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.4469/2017. Συγκεκριμένα αφορά : 

  Α. πρόσωπα που έχουν μεν την πτωχευτική ικανότητα αλλά είτε  οι  συνολικές οφειλές τους(  προς όλους τους πιστωτές τους , συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου )  είναι λιγότερες από 20.000€( όριο υπαγωγής στον ν.4469/2017) είτε το Δημόσιο  συγκεντρώνει πάνω από το 85% των οφειλών (όρος που επίσης αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στον ν.4469/2017 παραπέμποντας την σε διμερή διαπραγμάτευση)

  Β. πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς το Δημόσιο  ως 50.000€( δεν αφορά άλλες οφειλές – οι συγκεκριμένες οφειλές προς το Δημόσιο  ως 50.000€ ρυθμίζονται έστω και αν υπάρχουν και άλλες οφειλές προς τρίτους)

Και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής είναι η πλήρωση των γνωστών κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 δηλαδή Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δηλαδή βιβλία Β΄κατηγορίας , μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του   ενώ για  τον οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, δηλαδή βιβλία Γ κατηγορίας απαιτείται να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του :   α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity), η οποία προσδιορίζεται από το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει εάν από το συνολικό ενεργητικό της επιχείρησης αφαιρεθούν οι συνολικές υποχρεώσεις της.

Για τους έχοντες πτωχευτική ικανότητα ισχύει και πάλι η υποχρέωση ύπαρξης ενεργούς επιχείρησης .Συνεπώς, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά όποιον  έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, (εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης)  Για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα προϋπόθεση είναι η έναρξη εργασιών.

Ρυθμίζονται όμοια με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις οι οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2016  ,η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31.12.2018.Στην αίτηση περιέχονται πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλουν αυτήν από κοινού και μια σειρά δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην ΥΑ,χωρίς να αποκλείεται το Δημόσιο  να ζητήσει και περαιτέρω έγγραφα ώστε να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του οφειλέτη. Οπωσδήποτε περιέχεται κατάλογος όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή.

Κριτήρια για να διαμορφώσει πρόταση το Δημόσιο  είναι το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη  .

Ανά κατηγορία οφειλετών και ανά είδος περιουσίας προβλέπονται διαφορετικά  στοιχεία για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Για οφειλές από 20.000€ ως 50.000€,εκτός από την μια κερδοφόρα χρήση,θα πρέπει και ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι,προς το εισόδημα να είναι μικρότερος ή ίσος του 8

Για τις περιπτώσεις που  η προς ρύθμιση οφειλή προς το Δημόσιο  υπερβαίνει τις 20.000€ αποκλείεται η ρύθμιση εφ’ όσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής.

Για οφειλές ως 3000€ ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36 ενώ για οφειλές από 3000€ -50000€ ως 120. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50€

Για οφειλές 3000-50000€ προβλέπεται διαγραφή  του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

Τόσο για τη ρύθμιση των οφειλών προς τους ΦΚΑ όσο και το Δημόσιο καθίσταται σαφές ότι δεν πρόκειται για μια γενική ρύθμιση μεγάλου αριθμού δόσεων στις οποίες μπορεί να υπαχθεί ο κάθε οφειλέτης .Ακολουθείται η ίδια λογική του ν.4469/2017 , δηλαδή η δυνατότητα ρυθμίσεων παρέχεται σε βιώσιμες επιχειρήσεις που θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με βάση τα οικονομικά δεδομένα  τους αλλά και την αξία των περιουσιακών στοιχείων  τους.

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Δικηγόρος

 

 

 
 

 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο