Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Παράταση στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων.


31 ΙΑΝ 2021

Παρατάθηκε με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ  μέχρι και την 15 η  Φεβρουαρίου  2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής παράτασης της διάρκειας των μισθώσεων ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Η ως άνω προθεσμία για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου  2021 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Η ανωτέρω υποχρέωση είναι σημαντική καθώς με οι  δηλώσεις των μισθώσεων στο σύστημα  taxisnet  θα δημιουργούν αυτοματοποιημένα τις δηλώσεις μισθωμάτων (Ε2) χωρίς να απαιτείται η αντίστοιχη συμπλήρωση από τους φορολογούμενους, οπότε τυχόν μη καταχωρηθείσα λύση ή μείωση του μισθώματος θα συνεπάγεται εσφαλμένη ανάρτηση στοιχείων και δη εμφάνιση φορολογητέων εισοδημάτων που δεν υφίστανται.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο