Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Υποχρεωτική δήλωση των Επαγγελματικών Λογαριασμών ως 12 Δεκεμβρίου 2018


22 ΣΕΠΤ 2018

Με την απόφαση με αρ. 45993/20.4.2017 των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας είχε ρυθμιστεί η υποχρέωση  αποδοχής πληρωμών με κάρτα (μέσω POS)  για πολλές κατηγορίες επαγγελματιών. Λίγους μήνες  μετά η απόφαση συμπληρώθηκε με το άρθρο 5α με το οποίο καθορίστηκαν πολύ συγκεκριμένα οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των επαγγελματικών λογαριασμών . Όσοι επαγγελματίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο δικαιούχων πληρωμής του άρθρου 1 της αρχικής απόφασης  υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Η σχετική δήλωση γίνεται μέσα από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  www.gsis.gr –→myTAXISnetO λογαριασμός μου→Εφαρμογές TAXISnet→ Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί  και ήδη είναι σε λειτουργία.


Σημαντικά δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση, που καθιστά τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς που θα δηλωθούν ένα είδους «ταμείου», είναι τα παρακάτω : 

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.

 Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου και αντίστοιχα συναλλαγές που αφορούν την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου, μέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του μέσου συναλλαγής, διενεργούνται μέσω Επαγγελματικού Λογαριασμού, που έχει δηλωθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010.

 Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του.

 Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής( όπως για παράδειγμα σε περίπτωση συζύγων που τυγχάνουν και οι δύο ελεύθεροι επαγγελματίες)  δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

 Οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές της παρ. 2 (όπως ορίζονται και στο άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1005/2017) διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.

Οι δικαιούχοι πληρωμής δύνανται να διαγράφουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης.

Σε συμπλήρωση της ως άνω ρύθμισης  , η ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα έθεσε προθεσμίες για την υποχρεωτική δήλωση και για τις μεταβολές και επιπλέον καθόρισε πρόστιμα για τις παραλείψεις των ενεργειών . Ειδικότερα ,  με την ως άνω  Απόφαση η σχετική δήλωση  στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ  θα πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης ,δηλαδή ως 12 Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο και  οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Και πάλι για την πρώτη εφαρμογή οι παραπάνω  υπόχρεοι θα πρέπει  να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης,δηλαδή ως 12/12/2018.

Όσον αφορά τα πρόστιμα που προβλέπονται με την πρόσφατη Απόφαση, σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1(1) της ΚΥΑ 45231 διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους δικαιούχους πληρωμής, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5α(4) και (5) της ΚΥΑ 45231, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο των χιλίων (1.000) ευρώ. Για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο