Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Παράταση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών , δωρεών ,γονικών παροχών .


17 ΔΕΚ 2018

Παρατάθηκε  , με το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο που αφορά κατά κύριο λόγο τις διατάξεις για τη μείωση των συντάξεων , ο χρόνος της γενικής παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερό παίγνια, από το τέλος του έτους 1994, όπως προβλέπεται μέχρι  σήμερα, στο τέλος του έτους 2003, ούτως ώστε για τις υποθέσεις αυτές να μην απαιτείται στο εξής η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα και να μην μπορεί να επιβληθεί πλέον κανένας φόρος ή πρόστιμο. Η παράταση του χρόνου της γενικής παραγραφής κρίθηκε  απολύτως αναγκαία  προκειμένου να επιλυθούν  δυσλειτουργίες ιδίως μετά την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οι διατάξεις του οποίου μάλιστα προβλέπουν ιδιαίτερα σύντομο χρόνο παραγραφής.

 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο