Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Ποιοί δικαιούνται τη μείωση μισθώματος ως μέτρο για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας λόγω του κορωνοϊού COVID 19


6 ΑΠΡ 2020

Με το άρθρο 2  της ΠΝΠ ΦΕΚ Α 68/20.3.2020  ορίζονται οι μοναδικές περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας . Ειδικότερα:

1.Η ρύθμιση προβλέπει απαλλαγή από  την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020

2. Η ρύθμιση φορά μόνο δύο κατηγορίες :

α. Τους μισθωτές  επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία έχει τεθεί σε αναστολή ή  προσωρινή απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Η ρύθμιση ισχύει  και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19

β. Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τεθεί σε αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας   αναφορικά με τις  συμβάσεις μίσθωσης της  κύριας κατοικίας τους . Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής για τους εργαζόμενους  απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

3. Η ρύθμιση δεν αφορά ούτε τις πληττόμενες επιχειρήσεις με βάση τον ΚΑΔ ούτε τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών

4.  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες  των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων υποχρεούνται ,στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την αναστολή της δραστηριότητας τους,  να δηλώσουν  και τα στοιχεία του εκμισθωτή της επαγγελματικής  στέγης τους

5.Oι επιχειρήσεις –εργοδότες υποχρεούνται να παραδώσουν στον εκμισθωτή της επαγγελματικής στέγης τους αντίγραφο από την Υπεύθυνη Δήλωση που έχουν καταθέσει στο ΕΡΓΑΝΗ

6.Οι επιχειρήσεις –εργοδότες υποχρεούνται  να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους προκειμένου  οι εργαζόμενοι να ενημερώσουν τους εκμισθωτές της κύριας κατοικίας τους για την ως άνω μείωση του μισθώματος.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο