Νομική Επικαιρότητα
Ψηφίστηκε το πρόγραμμα "Γέφυρα" για τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω COVID 19.


31 ΙΟΥΛ 2020

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» με πολλές και σημαντικές ρυθμίσεις . Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 71 επ) προβλέπει τις ειδικές προϋποθέσεις για την συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊου  COVID 19 ( πρόγραμμα «γέφυρα»). Ειδικότερα προβλέπεται ότι το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης που θα υποβληθεί σύμφωνα με τις νέες αυτές διατάξεις , στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια.
 
Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19.Ειδικότερα πληγέντες θεωρούνται όλοι όσοι υπέστησαν ουσιαστικά μείωση των εισοδημάτων τους λόγω κορωνοϊού  τόσο  εργαζόμενοι  του ιδιωτικού τομέα, όσο και ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι αλλά και  φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα .
 
Στο νέο νομοθέτημα προβλέπονται αναλυτικά όλες οι επί μέρους κατηγορίες που υπάγονται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις αλλά και οι λοιπές προϋποθέσεις και τα  κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούνται ανάλογα  με το αν πρόκειται για δάνεις εξυπηρετούμενα ή με καθυστέρηση ως 90 μέρες στις 29.2.2020 ή πρόκειται για δάνεια που στην ίδια ημερομηνία εμφάνιζαν μεγαλύτερη καθυστέρηση ακόμα κι αν αυτά έχουν καταγγελθεί. Είναι σημαντικό ότι η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η ανάθεση της διαχείρισής τους σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 καθώς και η τιτλοποίησή τους και η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε αυτές, δεν εμποδίζει τη ρύθμισή τους σύμφωνα με το νέο νόμο. Η  συγκεκριμένη διαδικασία  θα διεξαχθεί  μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε. Γ.Δ.Ι. Χ.). Στην πλατφόρμα θα  παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). 
 
Η υποβολή της  αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών  υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβληθεί  εντός αποσβεστικής προθεσμίας έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η συνολική διαδικασία της αίτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 31.12.2020 το αργότερο. Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων επί της κύριας κατοικίας, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.
 
Σε περίπτωση που σε επιλέξιμο οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές, για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά του Δημοσίου μπορεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς, είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής. Δεν μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη οφειλή, μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά δεν μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών από τις 31.12.2020. Είναι σημαντικό ότι για την έγκριση της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη. Η συνεισφορά ούτε κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται  .
 
Το ύψος της ανέρχεται από 30% ως και 90% ανάλογα με την καθυστέρηση που εμφάνιζαν τα δάνεια ως προς την πληρωμή τους το Φεβρουάριο του 2020 , επιβραβεύοντας ουσιαστικά με τα υψηλότερα ποσοστά συνεισφοράς τους συνεπέστερους των δανειοληπτών
 
 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο