Νομική Επικαιρότητα
Χωρίς φόρο η δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.


2 ΑΥΓ 2020

Με το άρθρο 7 του ν.4714/2020 εισήχθη μια ειδική ρύθμιση για την περίπτωση που οι γονείς παρέχουν στα τέκνα τους χρήματα προκειμένου να αποκτήσουν την πρώτη κατοικία τους ,διορθώνοντας μια μέχρι σήμερα ισχύουσα εσφαλμένη νομοθετική πρόβλεψη  που όριζε πώς ακόμα και αυτή η  περίπτωση  υποβάλλονταν σε  φόρο 10%.   Έτσι προβλέπεται με την νέα ως άνω διάταξη   ότι η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών από γονείς προς τα τέκνα τους εφόσον πραγματοποιείται για την αγορά από αυτά πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται της αυτοτελούς φορολόγησης η οποία ωστόσο  εξακολουθεί να ισχύει για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ειδικότερα με το παραπάνω άρθρο τροποποιείται το άρθρο 44 του ν. 2961/2001 περι υπολογισμού  του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών  και στο τέλος της παρ. 2 αυτού προστίθεται, με το άρθρο 7 του ν.4714/2020 ,νέο  εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται πλέον ως εξής:«2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α  ́κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β ́κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ ́κατηγορία.

Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών από γονείς προς τα τέκνα τους υπόκειται σε φόρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 (*κατάταξη φορολογουμένων-φορολογικές κλίμακες), εφόσον η  δωρεά ή γονική παροχή πραγματοποιείται για την αγορά από αυτά πρώτης κατοικίας και τυγχάνει της απαλλαγής του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (*Φοροαπαλλαγή πρώτης κατοικίας ).»


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο