Λογιστική - Φοροτεχνική Επικαιρότητα
Απόφαση ΔΕΔ 2082/2020 - Προσαύξηση περιουσίας.


21 ΝΟΕ 2020

Προσαύξηση περιουσίας (άρθ. 48§3 του ν. 2238/1994 και άρθ. 21§4 του ν. 4172/2013)- σε περίπτωση που το μη αναλωθέν κεφάλαιο προηγουμένων ετών υπερκαλύπτει τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων, τότε ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα αποταμίευσης και διακράτησης μετρητών ανά χείρας και δύναται να καταθέσει μετρητά με μεταγενέστερες πιστώσεις στην τράπεζα, χωρίς αυτό να συνιστά αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας του, ενώ το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στη φορολογική αρχή, η οποία πρέπει να αποδείξει και να τεκμηριώσει ότι οι εν λόγω πιστώσεις μετρητών αφορούν προσαύξηση περιουσίας ή ότι προέρχονται από άλλη πηγή εισοδήματος . Όμοιο το σκεπτικό της ΣτΕ 884/2016 Β' Τμήμα επταμ. σκέψη 20, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης απόδειξης της προκύπτουσας προσαύξησης περιουσίας αυτή μπορεί να διαπιστώνεται και με έμμεσο τρόπο ο οποίος μπορεί να προκύπτει από συνδυασμό περιουσίας και ανάλωσης κεφαλαίου βάσει των διατάξεων των άρθρων 16, 17 και 19 του Ν 2238/1994

Πηγή : www.aade.gr


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο