Θέματα Χρηματοπιστωτικού Τομέα
ΓΕΦΥΡΑ 2 :Πρόγραμμα επιδότησης δανείων πληττόμενων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.


6 ΑΠΡ 2021

Σε εφαρμογή τέθηκε ήδη η ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους «ΓΕΦΥΡΑ 2», που ρυθμίζεται στα άρθρα 64-77 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.03.2021). Πρόκειται για το Πρόγραμμα επιδότησης για χρονικό διάστημα 8 μηνών εξυπηρετούμενων και μη δανείων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επιλέξιμα είναι τόσο τα φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, όσο και τα ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση α) ότι η δραστηριότητά τους υπάγεται στις πληττόμενες από τον COVID-19, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος και β) ότι παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% μεταξύ των εσόδων των ημερολογιακών ετών 2019 και 2020. Κατά τα λοιπά, στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του Ν. 4790/2021 ορίζονται οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που αποκλείονται της επιδότησης. Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο τίθενται τα απαιτούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και τα οποία κατ’ ανώτατο όριο ενδεικτικά σχηματοποιούνται στους κάτωθι συνημμένους αναλυτικούς πίνακες της ΕΓΔΙΧ. Πέραν των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, για τα φυσικά πρόσωπα τίθεται πρόσθετο κριτήριο που αφορά το ύψος των υποψήφιων προς επιδότηση οφειλών ανά πιστωτή.

Ας σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως εξυπηρετούμενων, μη εξυπηρετούμενων ή καταγγελμένων και η επιλεξιμότητα του αιτούντος λαμβάνει χώρα ανά πιστωτή.

Σε ό, τι αφορά τη διαδικασία, απαιτείται η υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα ΓΕΦΥΡΑ 2 έως και την 9η Μαΐου 2021. Σε πρώτο στάδιο ανακτώνται αυτόματα τα στοιχεία του αιτούντος από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης και ακολούθως διαβιβάζεται η αίτηση στους χρηματοδοτικούς φορείς. Στη συνέχεια κρίνεται η επιλεξιμότητα του οφειλέτη για να ακολουθήσει η έγκριση καταβολής της συνεισφοράς, η γνωστοποίησή της στα αρμόδια όργανα και η έναρξη της καταβολής. Το ύψος της συνεισφοράς του Δημοσίου καθορίζεται:

α) για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και τα μη εξυπηρετούμενα με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών σε ποσοστό 90% της μηνιαίας δόσης για το πρώτο τρίμηνο, 80% για το δεύτερο τρίμηνο και 70% για τους δύο τελευταίους μήνες, β) για τις οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31.12.2020 για το πρώτο τρίμηνο σε ποσοστό 80% της μηνιαίας δόσης, για το δεύτερο τρίμηνο σε ποσοστό 70% και για τους δύο τελευταίους μήνες σε ποσοστό 60% και γ) για τις οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα και πάντως όχι νωρίτερα από τις 31.12.2018, ακόμα και αν στη συνέχεια ακολούθησε ρύθμιση αυτών, για το πρώτο τρίμηνο σε ποσοστό 50% της μηνιαίας δόσης, για το δεύτερο τρίμηνο σε ποσοστό 40% και για τους δύο τελευταίους μήνες σε ποσοστό 30%.

Τέλος, όπως ακριβώς και με το Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 1 διά του οποίου επιδοτήθηκαν πληττόμενα φυσικά πρόσωπα για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, αντίστοιχα προβλέπεται και στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 η αναδρομική έκπτωση του οφειλέτη από το Πρόγραμμα μεταξύ άλλων και στην περίπτωση που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό οφειλής που βαρύνει τον ίδιο (με περιθώριο μη καταβολής μίας δόσης), καθώς και στην περίπτωση που δεν παραμείνει ενήμερος κατά το «χρονικό διάστημα παρακολούθησης», που ακολουθεί την περίοδο επιδότησής του και το οποίο διαρκεί 6, 12 ή 18 μήνες ανάλογα με την κατηγορία των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Επισυνάπτονται οι συγκεντρωτικοί πίνακες της ΕΓΔΙΧ, στους οποίους τίθενται ανά κατηγορία ενδεικτικά τα ανώτατα όρια των απαιτούμενων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των πληττομένων επιχειρήσεων

Αντωνία Καρδαμάκη- Δικηγόρος -MΔΕ Αστικού, Αστικού Δικονομικού & Εργατικού Δικαίου.

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο