Νομική Επικαιρότητα
Ποιές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής αναφορικά με τις τις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων( ν. 4469/2017)


11 ΙΟΥΝ 2018

1.Οι αλλαγές στον ν.4469/2017  έρχονται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου ,επισημάνθηκαν και απαιτούσαν νομοθετική ρύθμιση. Η βασική δομή του νόμου δεν αλλάζει .

2. Σύμφωνα με τον 4469/2017 μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2016 και οφειλές προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ που βεβαιώθηκαν μέχρι αυτή την ημερομηνία. Αυτό ωστόσο δημιούργησε σημαντικό θέμα καθώς πολλές επιχειρήσεις που θα ήθελαν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό  ήδη είχαν  οφειλές και εντός του 2017 . Το πρόβλημα το δημιουργούν ιδίως όσες οφειλές   αφορούσαν Δημόσιο και ΦΚΑ καθώς αυτές, εφ’ όσον δεν εντάσσονται μέχρι τώρα στη διαδικασία του εξωδικαστικού , ρυθμίζονται  μόνο με τις βασικές 12μηνες ρυθμίσεις .

Αυτό που εισάγεται με το νομοσχέδιο είναι ότι πλέον θα υπάγονται και οι οφειλές του 2017. Ειδικά ,μάλιστα, για τις οφειλές προς το Δημόσιο κρίσιμος χρόνος  παραμένει ο χρόνος της βεβαίωσης ενώ για τις οφειλές στους ΦΚΑ θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος γέννησης της οφειλής και όχι ο χρόνος βεβαίωσης –αυτό προβλέπεται για να μη χάνει ο δικαιούμενος το δικαίωμα να ρυθμίσει του 2017 μόνο και μόνο επειδή βεβαιώθηκαν το 2018.

3.Ορίζεται ως χρόνος καθυστέρησης για να θεωρείται μια οφειλή ληξιπρόθεσμη το διάστημα των 90 ημερών.

4.Ρυθμίζει τις περιπτώσεις των διμερών διαπραγματεύσεων (ένας πιστωτής με περισσότερο από 85% των συνολικών απαιτήσεων ) για τις περιπτώσεις που η διαπραγμάτευση διαρκεί πέραν του 3μήνου και προσθέτει αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ  ως προθεσμία ,αν η διαπραγμάτευση ολοκληρωθεί μετά την αρχική ενημέρωση, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. ( η ρύθμιση καταλαμβάνει  και τις εκκρεμείς αιτήσεις )

5.Ρυθμίζει την περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πιστωτές, με ποσοστό ο καθένας μικρότερο του 1,5% της συνολικής οφειλής , έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις αυτές αθροιζόμενες υπερβαίνουν το 15% της συνολικής οφειλής. Πλέον και αυτοί οι μικροπιστωτές συμμετέχουν και  δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθωσης. ( η ρύθμιση καταλαμβάνει  και τις εκκρεμείς αιτήσεις )

6.Προβλέπεται η ρύθμιση οφειλών ομορρύθμων εταίρων. Αυτή είναι μια σημαντική ρύθμιση και αφορά τους ομόρρυθμους εταίρους των Ο.Ε και Ε.Ε. Το πρόβλημα εμφανιζόταν όταν ζητούσαν τη ρύθμιση όχι της εταιρίας στην οποία συμμετείχαν αλλά των ατομικών τους οφειλών . Αυτοί οι εταίροι, επειδή έχουν την πτωχευτική ικανότητα  μπορούν μεν να υποβάλουν αυτοτελώς αλλά τις περισσότερες φορές δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. οι οφειλές προέρχονται από ατομική επιχείρηση της που έχει κλείσει). Εισάγεται διάταξη που προβλέπει ρητά τη δυνατότητα να ζητηθεί η ρύθμιση και των οφειλών των εταίρων μέσω του εξωδικαστικού με την προϋπόθεση βέβαια να είναι επιλέξιμες με βάση το νόμο. Το αν αυτοί οι ομόρρυθμοι εταίροι θα μπορούν να υποβάλουν αυτοτελή αίτηση ή η ρύθμιση θα γίνεται μέσω της ρύθμισης της εταιρίας είναι τεχνικό ζήτημα και θα προσδιορισθεί σε επόμενο χρόνο.

Είναι σημαντική ρύθμιση ότι δεν θα αποκλείεται η ρύθμιση των οφειλών του εταίρου από το γεγονός ότι ο εταίρος έχει διακόψει την ατομική επιχειρηματικής του δραστηριότητα ,αρκεί να μην έχει λυθεί η εταιρία. Από την άλλη θα μπορεί ο εταίρος να ρυθμίσει τις δικές του οφειλές ,εντάσσοντας και τις οφειλές που τον βαρύνουν ως ομόρρυθμο εταίρο ,ακόμα και αν η εταιρία έχει λυθεί, εφ’ όσον ο εταίρος διατηρεί δική του ατομική επιχείρηση σε λειτουργία.

7.    Ρυθμίζεται το ζήτημα εμφανιζόμενης διαφωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή  ως προς το ύψος  των οφειλών που οφείλεται κυρίως στους τόκους. Εφ’ εξής θα υφίσταται η δυνατότητα καταγραφής του χρονικού σημείου προσδιορισμού του ύψους  της οφειλής

8. Εισάγεται η δυνατότητα τμηματικής υποβολής των δικαιολογητικών και μείωσης του αριθμού αυτών.

9.Καταργούνται οι στενοί  περιορισμοί αναφορικά με την έδρα του συντονιστή καθώς λειτουργεί η διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

10.Προβλέπεται η δυνατότητα εκ νέου συλλογής δικαιολογητικών από το συντονιστή όταν υπάρχει αδικαιολόγητη  απόκλιση μεγάλου ύψους  στον προσδιορισμό της οφειλής μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη

11. Προβλέπεται η τροποποίηση των ρυθμίσεων  αναφορικά με τις αμοιβές των συντονιστών  ώστε  με εξουσιοδοτική διάταξη το ΚΥΣΔΙΧ να  προσαρμόσει την αμοιβή  με βάση τα δεδομένα της αγοράς και κυρίως να προβλέψει κλιμάκωση  ανάλογα με την πρόοδο της διαδικασίας. Προβλέπεται δυνατότητα της σχετικής  πράξης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους να καταλάβει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ,ενώ καταργείται η δυνατότητα συμφωνίας μεγαλύτερης αμοιβής.

12.Επιμηκύνεται το χρονικό διάστημα της αυτοδίκαιης αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης  από 70 σε 90 ημέρες  και επεκτείνεται η αυτοδίκαιη αναστολή και σε διοικητικά μέτρα τα οποία επιβάλλονται συνεπεία της μη πληρωμής των προς ρύθμιση χρεών και τα οποία συνεπάγονται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. ( η ρύθμιση καταλαμβάνει  και τις εκκρεμείς αιτήσεις )

13.Προβλέπει ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του Δημοσίου και των ΦΚΑ στις διαπραγματεύσεις κυρίως τεχνικής φύσης . Επιλύει ,ωστόσο, ένα ιδιαιτέρως ουσιαστικό ζήτημα που αφορά τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών στις οποίες προβαίνει συστηματικά το Δημόσιο .Με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις η αναστολή εκτέλεσης δεν συνεπάγεται την άρση των ήδη επιβληθέντων κατασχέσεων αλλά αυτές διατηρούνται ακόμα και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναδιάρθωσης οφειλών .Αυτή όμως η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών είναι καταστροφική για την επιχείρηση καθώς της στερεί πλήρως την ταμειακή ρευστότητα. Προβλέπεται ,λοιπόν,για τις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εφ’ όσον έχει καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης και εφ’ όσον έχουν ρυθμιστεί οι εκτός της συμφωνίας οφειλές και εφ’ όσον υποβάλλονται και όλες οι δηλώσεις του οφειλέτη , ότι λαμβάνεται απόφαση από τη Φορολογική Διοίκηση για τις μέλλουσες καταθέσεις . Συγκεκριμένα προβλέπεται η  έκδοση  πράξης της Φορολογικής Διοίκησης ,που θα γνωστοποιείται στον τρίτο, η οποία περιορίζει τις συνέπειες των κατασχέσεων , αποδεσμεύοντας τις μελλοντικές κατασχέσεις. Αν και η κατάσχεση δεν ανατρέπεται  ο οφειλέτης θα έχει πρόσβαση στα ποσά που θα πιστώνονται μετά τη γνωστοποίηση της αδρανοποίησης στον τρίτο.  Πλήρης ανατροπή της σύμβασης μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφ’ όσον η κατάσχεση επιβλήθηκε αποκλειστικά για οφειλές ενταγμένες στη σύμβαση και μόνο εφ’ όσον εξοφλήθηκε τουλάχιστον το 75% του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο. ( η ρύθμιση καταλαμβάνει  και τις εκκρεμείς αιτήσεις )

14. Πολύ σημαντική τροποποίηση είναι η αυτοδίκαιη αναστολή εκτελέσεως και στην περίπτωση διαδικασίας διμερούς διαπραγμάτευσης με το Δημόσιο ή με ΦΚΑ.

15.Προτείνεται η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού και για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ιδίως αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίες επιθυμούν να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους με το Δημόσιο , τους ΦΚΑ και  με τους χρηματοδοτικούς φορείς και παράλληλα προβλέπεται άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και για τις περιπτώσεις αυτές.

16.Το νέο πλαίσιο διατάξεων θα ισχύει μόνο για τις νέες αιτήσεις. Ωστόσο προβλέπονται πολλές εξαιρέσεις και δυνατότητες. Αναφέρεται ανωτέρω ποιες διατάξεις καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις. Ρητά  προβλέπεται, λόγω της μεγάλης σημασίας , ότι η ρύθμιση για τον περιορισμό των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων επεκτείνεται και σε ήδη υπογραφείσες συμβάσεις και σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του εξωδικαστικού μηχανισμού.

17.Ειδικά για τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση και των χρεών του 2017  προβλέπονται διάφορες περιπτώσεις.

 Συμβάσεις αναδιάρθωσης που έχουν ήδη συναφθεί δεν μπορούν να θιχτούν.

Τροποποίηση των εκκρεμών αιτήσεων (είτε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι οφειλές του 2017 είτε να συσχετιστούν με αιτήσεις ομορρύθμων μελών για ρύθμιση των δικούς τους οφειλών ) είναι ιδιαιτέρως δυσχερής –Προβλέπεται για αυτό η δυνατότητα διαγραφής της αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή της .

Προβλέπεται ακόμα  η δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που κρίθηκαν άκαρπες λόγω των οφειλών του 2017 που επηρέασαν  αρνητικά την ικανότητα αποπληρωμής των παλαιών οφειλών

Ομόρρυθμα μέλη εταιριών που έχουν υποβάλει αίτηση μπορούν να ζητήσουν ρύθμιση των δικών τους οφειλών

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Δικηγόρος 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο