Νομική Επικαιρότητα
Σημαντικές προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και την καταβολή συνεισφοράς του Δημοσίου μέχρι τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.


15 ΟΚΤ 2022

 


Με το ν. 4916/2022 , για το πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του ν. 4738/2020, είχε προβλεφθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την καταβολή συνεισφοράς του Δημοσίου στους οφειλέτες που ενέπιπταν  στο πεδίο εφαρμογής , προκειμένου να επέλθει αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους ή εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης, μέχρι τη μεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Ειδικότερα με το άρθρο 16 ορίστηκε ότι  η διαδικασία θα διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία θα δημιουργηθεί  από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενώ στην  πλατφόρμα θα  παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ).Περαιτέρω με το άρθρο 17 προβλέφθηκαν τα περί υποβολής της σχετικής αίτησης που αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020, για το οποίο έχει εκδοθεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη , το οποίο  δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τη συνεισφορά του Δημοσίου στην απομείωση των υποχρεώσεών του για το χρονικό διάστημα μέχρι τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, και πάντως  για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους 15 μήνες  Με το ίδιο άρθρο ορίστηκε, μεταξύ άλλων,  ότι  οι αιτήσεις  υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας  60 ημερολογιακών ημερών ανάλογα με το χρόνο επιβολής τους


Ήδη με την με αριθμ. 129295 ΕΞ 2022 (2) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού  Μαρίας – Ελένης Αθανασοπούλου (ΦΕΚ Β 4865/15.9.2022) διαπιστώθηκε η έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), με την οποία εκκινούν οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4916/2022 (Α’ 65). Είναι σημαντικό για το λόγο αυτό να διευκρινιστεί,για όσους δανειολήπτες επιλέξουν τη συγκεκριμένη διαδικασία,  ότι η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ενδιάμεσο πρόγραμμα α)Όταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης έχει λάβει χώρα σε προγενέστερο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από τις 15.9.2022. β) Όταν η επιβολή της κατάσχεσης ή η κήρυξη της πτώχευσης λάβει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, είναι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αυτή.

Προϋπόθεση  για την ένταξη στο πρόγραμμα για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου είναι να πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται στην ΚΥΑ 71670/2021 περί καθορισμού  όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης»( ΦΕΚ Β 4500/29.9.2021).

 

 

 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο