Νομική Επικαιρότητα
Οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για ποσά άνω των 50.000 ευρώ.


25 ΙΟΥΝ 2018

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΚΑ  κατά το αρ.15&21 του ν.4469/2017 χωρίς όριο ποσού  -

ΥΑ 34124/2768/20.6.2018

Τροποποίησε την ΥΑ 62134/4100/28.12.2017

Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση  τροποποιήθηκε η  ΥΑ 62134/4100/2017  για την αποπληρωμή  οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης  προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000€ καθώς και οφειλές που είναι γεννημένες ως και την 31/12/17. Η απόφαση αυτή  αφορά οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης   χωρίς περιορισμό προς το ανώτατο  όριο  και απευθύνεται ακριβώς σε όσους δεν δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.4469/2017 ( εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων).

Συγκεκριμένα αφορά :

  Α. πρόσωπα που έχουν μεν την πτωχευτική ικανότητα αλλά είτε  οι  συνολικές οφειλές τους(  προς όλους τους πιστωτές τους , συμπεριλαμβανομένων των ΦΚΑ)  είναι λιγότερες από 20.000€( όριο υπαγωγής στον ν.4469/2017) είτε ο ΦΚΑ συγκεντρώνει πάνω από το 85% των οφειλών (όρος που επίσης αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στον ν.4469/2017 παραπέμποντας την σε διμερή διαπραγμάτευση)

  Β. πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα( αυταπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες κτλ)  με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α ( δεν αφορά άλλες οφειλές – οι συγκεκριμένες οφειλές προς του ΦΚΑ ρυθμίζονται έστω και αν υπάρχουν και άλλες οφειλές προς τρίτους)

Και για τις δύο περιπτώσεις οφειλετών  παραμένει ,όπως και στην προϊσχύσασα ΥΑ, απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής είναι η πλήρωση των γνωστών κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4469/2017 δηλαδή   Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δηλαδή βιβλία Β΄κατηγορίας , μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του   ενώ για  τον οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, δηλαδή βιβλία Γ κατηγορίας απαιτείται να πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του :   α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity), η οποία προσδιορίζεται από το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει εάν από το συνολικό ενεργητικό της επιχείρησης αφαιρεθούν οι συνολικές υποχρεώσεις της.

Για τους έχοντες πτωχευτική ικανότητα ισχύει και πάλι η υποχρέωση ύπαρξης ενεργούς επιχείρησης .Συνεπώς, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά όποιον  έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, (εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης)  Για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα προϋπόθεση είναι η έναρξη εργασιών.

Ρυθμίζονται ,σύμφωνα με την πρόσφατη αντίστοιχη  τροποποίηση  του ν. 4469/2017,  οι οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2017  ,η δε σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί  μέχρι 31.12.2018. Στην αίτηση περιέχονται πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλουν αυτήν από κοινού και μια σειρά δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αρχική  ΥΑ 62134/4100/2017,χωρίς να αποκλείεται το ΚΕΑΟ να ζητήσει και περαιτέρω έγγραφα ώστε να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του οφειλέτη. Οπωσδήποτε περιέχεται κατάλογος όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή.

Κριτήρια για να διαμορφώσει πρόταση το ΚΕΑΟ είναι το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη  .Ανά κατηγορία οφειλετών και ανά είδος περιουσίας προβλέπονται διαφορετικά  στοιχεία για τον προσδιορισμό του εισοδήματος και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Για οφειλές από 20.000€ ως 125.000€,εκτός από την μια κερδοφόρα χρήση, θα πρέπει και ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι ,προς το εισόδημα να είναι μικρότερος ή ίσος του 8,δηλαδή   το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης δεν μπορεί να  είναι μικρότερο από το 12,5% των ρυθμιζόμενων οφειλών της.  Με τη νέα ΥΑ ουσιαστικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη ρύθμιση οφειλών ύψους έως 50.000 ευρώ επεκτείνονται και για ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ


Για οφειλές από 125.000 και πάνω ,το ΚΕΑΟ προτείνει λύσεις μόνο εφ’ όσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ,ο οποίος είτε είναι φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος  ή άδεια Λογιστή φοροτεχνικού τάξης Α ,είτε νομικό πρόσωπο ,εφ’ όσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα , το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη.

Στην περίπτωση αυτή, για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται  από το χρέος το 85%  των οφειλών από προσαυξήσεις κα τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της οφειλής πρέπει να μην φέρνει το ΚΕΑΟ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη , στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι λύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50%αυτής .Eφαρμόζονται ωστόσο αναλογικά  οι  παρ 16 και 17 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, δηλαδή εξακολουθεί- όπως είχε προβλεφθεί και στην αρχική ΥΑ 62134/4100/2017 , να απαγορεύεται η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων εισφορών εργαζομένων  προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και να ισχύει η αρχή ότι η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων.

Για τις περιπτώσεις που  η προς ρύθμιση οφειλή προς το ΚΕΑΟ υπερβαίνει τις 20.000€ αποκλείεται η ρύθμιση εφ’ όσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο αυτής.

Για τις περιπτώσεις που η προς ρύθμιση οφειλή υπερβαίνει τις 50.000€ αποκλείεται η ρύθμιση εφ’ όσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το ανώτατο όριο της προηγούμενης κατηγορίας  ή το 20πλάσιο της οφειλής , όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση που η συνολική προς ρύθμιση οφειλή υπερβαίνει τις 200.000€ αποκλείεται η ρύθμιση εφ’ όσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της προηγούμενης κατηγορίας   ή το 15πλάσιο της οφειλής , όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.

Για οφειλές ως 3000€ ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36 ενώ για οφειλές πάνω  από 3000€  ο αριθμός των δόσεων αυξάνεται ως 120. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50€

Για οφειλές  άνω των 3000€ και ως 125.000€  προβλέπεται διαγραφή  του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

Για οφειλές άνω των 125.000€ ,για τις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης από τον οφειλέτη αξιολόγησης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης  ισχύει , για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ,η προσθαφαίρεση από το χρέος του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής . Επιπρόσθετα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία υφίσταται ,όπως προαναφέρθηκε,  ειδική πρόβλεψη ότι μπορεί να υπάρξει και διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να μην υπερβαίνει το 50% αυτής  .

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Δικηγόρος  

 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο