Νομολογία
Εκπρόθεσμη δήλωση αποποίησης από ενήλικα. Σε ποιές ενέργειες οφείλει να προβεί σε περίπτωση κοινοποίησης ατομικής Ειδοποίησης Καταβολής από τη Δ.Ο.Υ .


24 ΜΑΡ 2019

Εκπρόθεσμη δήλωση αποποίησης από ενήλικα με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι αποδέχθηκε την κληρονομία  και κατέστη αμετάκλητα κληρονόμος του θανόντος οπότε του εστάλη Ατομική Ειδοποίηση Καταβολής -Υπερημερίας με θέμα «τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» από τη Δ.Ο.Υ. Ενδικοφανής προσφυγή του κληρονόμου με αίτημα να ακυρωθεί η αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. επί αιτήσεως του  να μη θεωρείται κληρονόμος του αποβιώσαντος  με το επιχείρημα ότι έλαβε καθυστερημένα γνώση της αποποίησης των προηγούμενων κληρονόμων άλλως ότι υπέβαλε εκπρόθεσμα τη δήλωση αποποίησης λόγω πλάνης, αναφορικά με την έννοια και τις διαδικασίες αποποίησης, της τήρησης προθεσμιών  και συνεπειών, εξ αιτίας παρόδου άπρακτης προθεσμίας. Απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής του  με την αιτιολογία ότι ορθά απορρίφθηκε η δήλωση αποποίησης ως εκπρόθεσμη, αφού σε περίπτωση πλάνης απαιτείται η προσκόμιση δικαστικής απόφασης που να βεβαιώνει την αιτία του  εκπροθέσμου  της αποποίησης.  Σε κάθε περίπτωση   απαραδέκτως υποβλήθηκε  ενδικοφανής προσφυγή κατά της αρνητικής απάντησης στο μέρος εκείνο  που αφορά την  Ατομική Ειδοποίηση Καταβολής-Υπερημερίας από τη Δ.Ο.Υ.   διότι η εκ τούτης αναφυόμενη διαφορά ανάγεται στο στάδιο της διοικητικής εκτέλεσης (βλ. Σ.τ.Ε. 2999/2013, 1566/2012), οπότε κατά της πράξης αυτής ήταν δυνατή μόνο η άσκηση ανακοπής σύμφωνα με τα άρθρα 217 επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) και 73 του Κ.Ε.Δ.

Πηγή :www.aade.gr


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο