Νομική Επικαιρότητα
Aποφάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για τον τρόπο λειτουργίας κατά το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων.


6 ΙΑΝ 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ KAI ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης καθ’ όλη τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID 19 εκδίδει αποφάσεις της Διεύθυνσης και της Γραμματείας του καθώς και διάφορες ανακοινώσεις για την λειτουργία των επιμέρους τμημάτων του. Προς διευκόλυνση των συναδέλφων καταχωρήθηκαν τα παραπάνω έγγραφα σε ένα ενιαίο κείμενο word προκειμένου να είναι εφικτός ο άμεσος εντοπισμός οποιασδήποτε πληροφορίας με τη χρήση «αναζήτησης εγγράφου»(Ctrl+F ) με αναφορά στο αντικείμενο-λέξη κλειδί .

 

 

Αριθμός Απόφασης 9 / 13.3.2020

 

Αποφασίστηκε ότι για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής και μέχρι και τις 27-3-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ

 Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.17734 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 833 Β/ 12-3-2020).

 Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων.

 Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

 Κατάθεση ενδίκων μέσων.

 Κατάθεση δικογράφων και διαταγών πληρωμής (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης).

 Κατάθεση αιτήσεων και συζήτηση προσημειώσεων.

 Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση - αφού προηγηθεί όμως τηλεφωνική προέγκριση - από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή το νόμιμο αντικαταστάτη αυτής και από ώρα 10.00 - 12.00). Μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις ετών 2018, 2019 και 2020 με την αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Αρχείου του Ειρηνοδικείου.

 Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

 Κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ και παραλαβή αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί (πλην εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση -αφού προηγηθεί όμως τηλεφωνική προέγκριση- από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή το νόμιμο αντικαταστάτη αυτής και από ώρα 10.00 - 12.00). Ισχύει η ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή των πιστοποιητικών αυτών, μετά από κατάθεση αίτησης στο χρονικό διάστημα από 13-3-2020 μέχρι και 27-3-2020, θα γίνεται μετά την 30-3-2020.

 Διενέργεια αποποιήσεων (πλην εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων), που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση -αφού προηγηθεί όμως τηλεφωνικήπροέγκριση- από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή το νόμιμο αντικαταστάτη αυτής και από ώρα 10.00 - 12.00).

Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση -αφού προηγηθεί όμως τηλεφωνική προέγκριση- από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή το νόμιμο αντικαταστάτη αυτής και από ώρα 10.00 - 12.00).

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τρίτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.17734 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Αμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 833 Β/ 12- 3-2020:

 Δημοσίευση αποφάσεων.

 Χορήγηση προσωρινών διαταγών και εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς εκδίκαση εντός του χρονικού διαστήματος 13-3-2020 μέχρι και 27-3-2020. Αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθώς και αιτήματα χορήγησης προσωρινής διαταγής θα γίνονται δεκτά για κατάθεση μετά από έγκριση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, εφόσον κριθούν από αυτόν ως κατεπείγοντα. Ο ίδιος θα αποφασίζει με το ίδιο κριτήριο για το χρόνο προσδιορισμού της συζήτησής τους.

(Γ) Έγινε ενημέρωση  ότι:

 Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 μέχρι και 27-3-2020 και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς. Οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την πρόεδρο του Τριμελούς

Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα μετά την περίοδο της αναστολής θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μόνο από ώρα 09.00-11.00

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 10/16.3. 2020

 

Τροποποίησε την υπ’ αρ 9/2020 απόφαση που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής και μέχρι και τις 27-3-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ

 Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δία/ΓΠ.Οικ. 18176/20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ864 Β/15-3-2020).

 Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων.

 Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

 Κατάθεση ενδίκων μέσων.

 Κατάθεση δικογράφων (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης) και διαταγών πληρωμής.

 Κατάθεση αιτήσεων και συζήτηση προσημειώσεων.

 Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό). Μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις ετών 2018, 2019 και 2020 με την αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Αρχείου του Ειρηνοδικείου.

 Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

 Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ και παραλαβή αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί. Ισχύει η ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή των πιστοποιητικών αυτών, μετά από κατάθεση αίτησης στο χρονικό διάστημα από 16-3-2020 μέχρι και 27-3-2020, θα γίνεται μετά την 30-3-2020.

 Διενέργεια αποποιήσεων.

 Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

 Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζουν τα μέλη της Διοίκησης ή ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τρίτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1 α/ΓΠ.Οικ.18176/20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 864 Β/ 15- 3-2020:

 Δημοσίευση αποφάσεων.

 Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται παράταση των προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώθηκε, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, επιμελεία του αιτούντος. Η εκδίκαση των προσωρινών διαταγών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων θα γίνεται κανονικά στη μεγάλη αίθουσα της τακτικής διαδικασίας (αρ. 76), όπου αυτές θα εκδικάζονται μια-μια.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

 Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 μέχρι και 27-3-2020 και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς. Οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.

 Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

 Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα μετά την περίοδο της αναστολής θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μέχρι ώρα 13.00, στο τηλέφωνο 2313311181.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων.

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 12 /2020

 

Τροποποιεί την υπ ́ αριθμ. 10/2020 απόφασή του, που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 28-3-2020 μέχρι και τις 10-4-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.21159/27-3-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1074 Β/ 27-3-2020).

2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων.

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.

5. Κατάθεση δικογράφων (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης) και διαταγών πληρωμής.

6. Κατάθεση αιτήσεων και συζήτηση προσημειώσεων.

7. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό). Μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις ετών 2018, 2019 και 2020 με την αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Αρχείου του Ειρηνοδικείου.

8. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

9. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουμε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου. Ισχύει η ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή των πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, που εκκρεμούν για παράδοση θα γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα αυτό λειτουργήσει το σύστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης / αποστολής των πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, τα ηλεκτρονικά κατατεθειμένα πιστοποιητικά θα αρχίσουν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

10. Διενέργεια αποποιήσεων.

11. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

12. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.21159/20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1074 Β/ 27-3-2020):

1. Δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων. Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν ορισθεί να συζητηθούν στις 6-4-2020 μεταφέρονται για τις 26-5-2020.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση για το χρονικό διάστημα από 13-3-2020 μέχρι και 10-4-2020 και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς. Οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.

2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

3. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα μετά την περίοδο της αναστολής θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μέχρι ώρα 13.00, στο τηλέφωνο 2313311181. Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται (τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις).

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

 

 

Αριθμός Απόφασης 14 /2020

 

Τροποποιεί την υπ ́ αριθμ. 12/2020 απόφασή του, που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 11-4-2020 μέχρι και 27-4-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.24403/10-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 11301 Β/ 11-4-2020).

2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων.

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.

5. Κατάθεση δικογράφων (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης) και διαταγών πληρωμής.

6. Κατάθεση αιτήσεων και συζήτηση προσημειώσεων.

7. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό). Μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις ετών 2018, 2019 και 2020 με την αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Αρχείου του Ειρηνοδικείου.

8. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

9. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουμε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου. Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή των πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, που εκκρεμούν για παράδοση θα γίνεται μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα αυτό λειτουργήσει το σύστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης / αποστολής των πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, τα ηλεκτρονικά κατατεθειμένα πιστοποιητικά θα αρχίσουν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

10. Διενέργεια αποποιήσεων.

11. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

12. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.24403/10-4-20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1301 Β/11-4-2020):

1. Δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων. Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν ορισθεί να συζητηθούν στις 27-4-2020 μεταφέρονται για τις 27-5-2020.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση στις 27-4-2020 και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς. Οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.

2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

3. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα μετά την περίοδο της αναστολής θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μέχρι ώρα 13.00, στο τηλέφωνο 2313311181.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται (τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις).

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

 

 

Αριθμός Απόφασης 16 /2020

 

Τροποποιεί την υπ ́ αριθμ. 14/2020 απόφασή του, που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 28-4-2020 μέχρι και 15-5-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.26804/25-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1588 Β/ 25-4-2020).

2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων.

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.

5. Κατάθεση δικογράφων (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης και αιτήσεων εγγραφής, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσηςζ ή ανάκλησης αυτής) και διαταγών πληρωμής (πλην Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού).

6. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό). Μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις ετών 2018, 2019 και 2020 με την αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Αρχείου του Ειρηνοδικείου.

7. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

8. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουμε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου. Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, ενδίκων μέσων, ανακοπών και κληρονομητηρίων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διάταξη. (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή των πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, που εκκρεμούν για παράδοση θα γίνεται μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Εφόσον κατά το διάστημα αυτό λειτουργήσεικανονικάτο σύστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης / αποστολής των ως άνω πιστοποιητικών, τα ηλεκτρονικά κατατεθειμένα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

9. Διενέργεια αποποιήσεων.

10. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

11. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.26804/25-4-20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1588 Β/25-4-2020):

1. Δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων. Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν ορισθεί να συζητηθούν στις 4-5-2020 και 6-5-2020 μεταφέρονται για τις 6-7-2020 και 7-7-2020 αντίστοιχα.

3. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης ή ανάκλησης αυτής κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 27-4-2020 ανακοίνωσή μας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4684/2020.

4. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ και οι ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές με αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.Δ, εφόσον έχουν ήδη προσδιορισθεί να συζητηθούν εντός του διαστήματος της ως άνω αναστολής.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήματος της αναστολής ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.

2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

3. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα μετά την περίοδο της αναστολής θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μέχρι ώρα 13.00, στο τηλέφωνο 2313311181.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται (τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις).

Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ήτοι:

 1. Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των ενσήμων).
 2. Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5m).
 3. Να εισέρχονται ένας, ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και όχι περισσότερα των πέντε ατόμων στους κοινόχρηστους χώρους αυτού.

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

-

Αριθμός Απόφασης 18 /2020

 

Τροποποιεί την υπ ́ αριθμ. 16/2020 απόφασή του, που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 28-4-2020 μέχρι και 15-5-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.26804/25-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1588 Β/ 25-4-2020).

2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων.

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.

5. Κατάθεση δικογράφων (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή, ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, σφράγιση αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεσης, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές διαφορές του άρθρου 702 Κ.Πολ.Δ) και διαταγών πληρωμής (πλην Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού).

6. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό). Μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις ετών 2018, 2019 και 2020 με την αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα Αρχείου του Ειρηνοδικείου.

7. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.

8. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουμε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου. Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, ενδίκων μέσων, ανακοπών και κληρονομητηρίων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διάταξη. (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή των πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, που εκκρεμούν για παράδοση θα γίνεται μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Εφόσον κατά το διάστημα αυτό λειτουργήσει κανονικά το σύστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης / αποστολής των ως άνω πιστοποιητικών, τα ηλεκτρονικά κατατεθειμένα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

9. Διενέργεια αποποιήσεων.

10. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

11. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.26804/25-4-20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1588 Β/25-4-2020):

1. Δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων. Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν ορισθεί να συζητηθούν στις 4-5-2020 και 6-5-2020 μεταφέρονται για τις 6-7-2020 και 7-7-2020 αντίστοιχα.

3. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης ή ανάκλησης αυτής κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 27-4-2020 ανακοίνωσή μας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4684/2020.

4. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης κατ’ αντιδικία, εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ και οι ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές με αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.Δ.

 (Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήματος της αναστολής ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.

2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

3. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα μετά την περίοδο της αναστολής θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μέχρι ώρα 13.00, στο τηλέφωνο 2313311181.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται (τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις).

Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ήτοι:

 1. Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των ενσήμων).
 2. Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5m).
 3. Να εισέρχονται ένας, ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και όχι περισσότερα των πέντε ατόμων στους κοινόχρηστους χώρους αυτού.

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 09:00 - 13:00 μπορείτε να προσέρχεστε στο γραφείο 20 προκειμένου να επικυρώνετε αντίγραφα διαθηκών των ετών 2019 και 2020, που προηγουμένως θα έχετε ζητήσει και παραλάβει με αποστολή e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]). Παρακαλούμε να προσκομίζετε το αντίγραφο με επικολλημένο το κινητό Μεγαρόσημο των 2 €

Το επικυρωμένο αντίγραφο, μετά το σχετικό έλεγχο, θα παραδίδεται άμεσα ή την επόμενη ημέρα, ανάλογα με τον αριθμό των προσερχομένων και σε συνεννόηση με τη γραμματέα.Σας υπενθυμίζουμε ότι η έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων γίνεται προς το παρόν μόνομέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης solon.gov.grκαι επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στη συνέχεια Αιτήσεις/Πιστοποιητικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 09:00 - 12:00 μπορείτε να προσέρχεστε στο ακροατήριο 76 (Τακτικής Διαδικασίας), προκειμένου να επικυρώνετε αντίγραφα αποφάσεων ετών 2018, 2019 και 2020, που προηγουμένως θαέχετε ζητήσει και παραλάβει με αποστολή e-mailστηνηλεκτρονική διεύθυνση([email protected])·Το επικυρωμένο αντίγραφο, μετά το σχετικό έλεγχο, καθώς και τα σχετικά του συνηνόρου που προσκομίζει την απόφαση προς επικύρωση, θα παραδίδονται αυθημερόν και από ώρα 10.00 - 13.00 στο ίδιο ακροατήριο ή ανάλογα με τον αριθμό τωνπροσερχομένων σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων. Κατάτην παραλαβή των σχετικών θα υπογράφει ο συνήγορος στοσχετικό βιβλίο. Η παραλαβή των σχετικών κρίνεται ως αναγκαία και επιβεβλημένη, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος αρχείου στην υπηρεσία, ειδικά τώρα λόγω των έκτακτων μέτρων. Παρακαλούμε να προσκομίζετε τα αιτούμενα προς επικύρωση αντίγραφα με επικολλημένο το κινητό Μεγαρόσημο των 2 €.

Τα αντίγραφα αποφάσεων παλαιοτέρων ετών και λοιπώνεγγράφων θα παραλαμβάνονται μετά από αποστολή e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) και κατόπινραντεβού που θα ορίζεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.Παρακαλούμε για την τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προστασίας.

 

Αριθμός Απόφασης 20 /2020

                                                      

Τροποποιεί την υπ ́ αριθμ. 18/2020 απόφασή του που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 16-5-2020 μέχρι και 31-5-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ. 30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β ́/ 15-5-2020).

2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων, πλην των επειγουσών, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και μετά από σχετικό ραντεβού.

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.

5. Διενέργεια αποποιήσεων

6. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουμε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου. Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση (στην ιστοσελίδα www.solon.gov.gr) αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, ενδίκων μέσων, ανακοπών και κληρονομητηρίων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διάταξη, τα οποία θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στους δικαιούχους. Αντίγραφα διαθηκών που έχουν δημοσιευθεί και βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας (δηλαδή από 1/1/19 μέχρι 13/3/20) θα χορηγούνται στους δικαιούχους ηλεκτρονικά μετά από την αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η επικύρωση των αντιγράφων των διαθηκών καθώς και η παράδοση των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών θα γίνεται καθημερινά.

7. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

8. Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β ́/15-5-2020):

1. Δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων. Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν μεταφερθεί (σύμφωνα με τις με αριθμούς 12 και 14/2020 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου) να συζητηθούν στις 26-5-2020 και 27-5-2020 μεταφέρονται εκ νέου για τις 9-7-2020 και 10-7-2020, αντίστοιχα.

3. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης ή ανάκλησης αυτής κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 27-4-2020 ανακοίνωσή μας.

4. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης κατ ́ αντιδικία, εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ., Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α Κ.Πολ.Δ. και οι ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές με αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.Δ.

5. Οι καταθέσεις δικογράφων, πλην της ηλεκτρονικής κατάθεσης που θα συνεχισθεί κανονικά, από την Τρίτη 19-5-2020 θα γίνονται και με φυσική παρουσία (εκτός των κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα της αναστολής), σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραμματείας. Καταθέσεις αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, απόδοσης της χρήσης μισθίου, αιτήσεων για έκδοση κληρονομητηρίου και αναγνώριση σωματείων δε θα γίνονται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήματος της αναστολής και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με τρόπο που θα διευκρινισθεί σε νεότερη ανακοίνωσή μας, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.

2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

3. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται από την Τετάρτη 20-5-2020, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας και κατόπιν σχετικού ραντεβού.

4. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μέχρι ώρα 13.00, στα τηλέφωνα 2313311387 ή 2313311388.

5. Η έκδοση απογράφων θα γίνεται μετά από αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και σύμφωνα με ανακοίνωση που θα εκδοθεί.

6. Η επικύρωση αποφάσεων και η παράδοση σχετικών θα γίνεται σύμφωνα με την από 11/5/2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου.

7. Οι καταθέσεις αιτήσεων για κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης και η κατάθεση κλήσεων ματαιωθεισών αιτήσεων για κήρυξη κυρίας, δε θα εκτελούνται μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.

8. Επίσης, από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται και κατάθεση δημόσιων διαθηκών από συμβολαιογράφους προς δημοσίευση, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραμματείας, προκειμένου να γίνει η προεργασία και να ταξινομηθούν προς δημοσίευση μετά τη λήξη της αναστολής των δικών. Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται (τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις). Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ήτοι:

1) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των ενσήμων).

2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.).

3) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και όχι περισσότερα του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. στους κοινόχρηστους χώρους αυτού.

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 21 /2020

 

Σε συνέχεια της με αριθμό 20/2020 απόφασής του τα εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής, από 16-5-2020 μέχρι και τις 31-5-2020:

1. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία [παρ. 4 του άρθρου τέταρτου της υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ], πλην: α) των δικαιούμενων αδείας ειδικού σκοπού (του άρθρου 5 παρ. 1 της υπό στοιχείο (11) ΠΝΠ όπως εξειδικεύονται στο κεφ. Α παρ. 4 της υπό στοιχείο (10) εγκυκλίου και στο κεφ. Δ της υπό στοιχείο (6) εγκυκλίου, β) των δικαιούμενων αναρρωτικής αδείας ειδικού σκοπού (κεφ. Γ της υπό στοιχείο (6) εγκυκλίου), γ) των χαρακτηρισμένων ως ευπαθών / ομάδων αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της υπό στοιχείο (9) ΠΝΠ και με τα αναφερόμενα στις υπό στοιχεία (2), (7), (8) και (12) προαναφερόμενες εγκυκλίους. Επίσης, εξαιρούνται υπάλληλοι τμημάτων της υπηρεσίας (καθημερινά εκ περιτροπής), στα οποία σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της υπό στοιχείο (1) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της υπό στοιχείο (3) Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν είναι εφικτή η τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, καθώς και ενός ατόμου ανά 10 τ.μ., ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού και συγχρωτισμού σε γραφεία και κοινόχρηστους χώρους της υπηρεσίας (που αντιμετωπίζει πάγια προβλήματα έλλειψης χώρων).

2. Οι καταθέσεις των συναινετικών προσημειώσεων θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 στο ακροατήριο Μικροδιαφορών στο ισόγειο (αίθουσα 58) του Ειρηνοδικείου, όπου θα κατατίθενται μια-μια από τους πληρεξουσίους δικηγόρους. Προς αποφυγή συνωστισμού οι καταθέσεις θα γίνονται κατόπιν προσυνεννόησης και καθορισμού ραντεβού με το γραμματέα του δικαστηρίου. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά, κατά τις ώρες 09.00 – 13.00 στο τηλέφωνο 2313311189, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα τηρούν το ραντεβού το οποίο θα τους καθορίζεται. Στην περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά απάντηση για το χρόνο της κατάθεσης. Τα αντίγραφα των προσημειώσεων θα παραλαμβάνονται την επόμενη μέρα (εκτός αν υπάρχει πρόβλημα), μετά τις 09.00 έξω από την αίθουσα 58 ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γραμματέα. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τα αντίγραφα που θα παραδίδουν οι πληρεξούσιοι κατά την κατάθεση να είναι χαρτοσημασμένα. Το γραφείο των ασφαλιστικών μέτρων θα παραμένει κλειστό και δε θα εξυπηρετεί δικηγόρους και διαδίκους.

3. Η επικύρωση των αντιγράφων αποφάσεων και παραλαβή των σχετικών αυτών θα γίνεται στο ακροατήριο των αυτοκινήτων (αίθουσα 34) καθημερινά εκτός της Τρίτης 19/5/2020 λόγω Ολομέλειας των Δικαστικών Λειτουργών του Ειρηνοδικείου. Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, η επικύρωση αντιγράφων αποφάσεων θα γίνεται στο ακροατήριο των Ασφαλιστικών μέτρων (αίθουσα 53). Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται από ώρα 09:00 – 12:00, προκειμένου να επικυρώνουν αντίγραφα αποφάσεων ετών 2018, 2019 και 2020, που προηγουμένως θα έχουν ζητήσει με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το επικυρωμένο αντίγραφο, μετά το σχετικό έλεγχο, καθώς και τα σχετικά των συνηγόρων ετών 2019 και 2020 καθώς και του έτους 2018 για το Ν. 3869/2010, θα παραδίδονται αυθημερόν και από ώρα 10.00 - 13.00 στο ίδιο ακροατήριο ή ανάλογα με την προσέλευση και σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων. Κατά την παραλαβή των σχετικών θα υπογράφει ο συνήγορος στο σχετικό βιβλίο. Η παραλαβή των σχετικών κρίνεται ως αναγκαία και επιβεβλημένη, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος αρχείου στην υπηρεσία, ειδικά τώρα λόγω των έκτακτων μέτρων. Παρακαλούμε τα αιτούμενα προς επικύρωση αντίγραφα να προσκομίζονται με επικολλημένο το κινητό Μεγαρόσημο των 2 €. Τα αντίγραφα αποφάσεων παλαιοτέρων ετών και λοιπών εγγράφων θα παραλαμβάνονται μετά από αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και κατόπιν ραντεβού που θα ορίζεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

4. Για την τακτοποίηση όλων των εδρών που έχουν ματαιωθεί, λόγω της αναστολής των δικαστηρίων, θα εργάζεται καθημερινά ένας υπάλληλος στο γραφείο της Προϊσταμένης Τμήματος Εδρών (γρ.51). Επίσης, θα παρέχει τηλεφωνική ενημέρωση και θα κλείνει τα ραντεβού τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας 2313-311181) για επικύρωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια σε ακροατήριο που θα ορισθεί, από την Τετάρτη 20/5/2020.

5. Στο τμήμα ενόρκων βεβαιώσεων ένας υπάλληλος θα παρέχει τηλεφωνική ενημέρωση και θα κλείνει τα ραντεβού τηλεφωνικά από την Τρίτη 19/5/2020 (τηλ. επικοινωνίας 2313311387 ή 2313311388) για τις ένορκες βεβαιώσεις στο τηρούμενο ημερολόγιο του τμήματος.

6. Στο Τμήμα Πιστοποιητικών - Διαθηκών οι υπάλληλοι που θα απασχολούνται: α) θα παραλαμβάνουν και θα εκτελούν όλα τα εισερχόμενα έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών, β) θα διεκπεραιώνουν αφενός τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα solon.gov.gr (τα οποία και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους δικαιούχους) και αφετέρου όσα έχουν κριθεί ως επείγοντα από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, γ) θα διεκπεραιώνουν τα επείγοντα κατά περίπτωση ανακύπτοντα θέματα και δ) θα διεκπεραιώνουν την ηλεκτρονική αποστολή των διαθηκών (σε αυτούς που έχουν δικαίωμα να λάβουν αντίγραφο - μετά από την αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]), που έχουν δημοσιευθεί και βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας (δηλαδή από 1/1/2019 μέχρι και 13/3/2020). Η επικύρωση των αντιγράφων των διαθηκών που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά θα γίνεται καθημερινά στο γραφείο 20. Παρακαλούμε τα αιτούμενα προς επικύρωση αντίγραφα διαθηκών να προσκομίζονται με επικολλημένο το κινητό Μεγαρόσημο των 2 €. Η παράδοση των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών (προ αναστολής και με ηλεκτρονική κατάθεση χωρίς ηλεκτρονική παράδοση) θα γίνεται καθημερινά στο γραφείο 18 .

7. α) Οι καταθέσεις των αγωγών και αιτήσεων, ανά διαδικασία, θα γίνονται από την Τρίτη 19/5/2020 σε χώρους και με τον τρόπο που θα ορισθούν με νεότερη ανακοίνωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου. β) Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, θα γίνονται από την Τρίτη 19/5/2020 κανονικά στις θυρίδες των καταθέσεων, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (τηλ. επικοινωνίας 2313311186). γ) Οι καταθέσεις δημόσιων διαθηκών από τους συμβολαιογράφους θα γίνονται από την Τετάρτη 20/5/2020 έξω από το γραφείο 17, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων. Τα υπόλοιπα γραφεία της υπηρεσίας παραμένουν κλειστά για δικηγόρους και πολίτες.

Παρακαλούμε τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρους που θα προσέρχονται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ήτοι:

1) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των ενσήμων).

2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.).

3) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και όχι περισσότερα του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. στους κοινόχρηστους χώρους αυτού.

Επίσης, παρακαλούμε όπως η επικοινωνία με το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 23 /2020

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την υπ΄αριθµ. 20/2020 απόφασή του που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστηµα της ως άνω αναστολής από 16-5-2020 µέχρι και 31-5-2020: 2 (Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

1. ∆ίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόµενης µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.Οικ. 30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άµυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – ∆ικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β΄/ 15-5-2020).

2. ∆ιενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων, πλην των επειγουσών, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και µετά από σχετικό ραντεβού.

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.

4. Κατάθεση ενδίκων µέσων.

5. ∆ιενέργεια αποποιήσεων

6. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας µετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση µε αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος µε το σχετικό αίτηµα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουµε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου. Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση (στην ιστοσελίδα www.solon.gov.gr) αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών µη δηµοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, ενδίκων µέσων, ανακοπών και κληρονοµητηρίων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διάταξη, τα οποία θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στους δικαιούχους. Αντίγραφα διαθηκών που έχουν δηµοσιευθεί και βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας (δηλαδή από 1/1/19 µέχρι 13/3/20) θα χορηγούνται στους δικαιούχους ηλεκτρονικά µετά από την αποστολή αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η επικύρωση των αντιγράφων των διαθηκών καθώς και η παράδοση των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών θα γίνεται καθηµερινά.

7. Αιτήσεις χορήγησης νοµικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές µόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

8. Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. (Β)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόµενης µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άµυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – ∆ικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β΄/15-5-2020):

1. ∆ηµοσίευση αποφάσεων.

2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί µε ισχύ µέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία 3 µαταιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ηµέρας της µαταίωσης, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων. Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωµένων που είχαν µεταφερθεί (σύµφωνα µε τις µε αριθµούς 12 και 14/2020 αποφάσεις του ΤριµελούςΣυµβουλίου) να συζητηθούν στις 26-5-2020 και 27-5-2020 µεταφέρονται εκ νέου για τις 9-7-2020 και 10-7-2020, αντίστοιχα.

3. Οι δίκες ασφαλιστικών µέτρων που έχουν ως αντικείµενο εγγραφή συναινετικής προσηµείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή µεταρρύθµισης ή ανάκλησης αυτής κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην από 27-4-2020 ανακοίνωσή µας.

4. Οι δίκες ασφαλιστικών µέτρων που έχουν ως αντικείµενο εγγραφή, εξάλειψη ή µεταρρύθµισηπροσηµείωσης υποθήκης κατ΄ αντιδικία, εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική µεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δηµόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.∆., Ευρωπαϊκή διαταγή δέσµευσηςλογαριασµού κατ’ άρθρο 738 Α Κ.Πολ.∆. και οι ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές µε αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.∆.

5. Οι καταθέσεις δικογράφων, πλην της ηλεκτρονικής κατάθεσης που θα συνεχισθεί κανονικά, από την Τρίτη 19-5-2020 θα γίνονται και µε φυσική παρουσία (εκτός των κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση υποθέσεων που µαταιώθηκαν κατά το διάστηµα της αναστολής), σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραµµατείας. Θα κατατίθενται από 21-5-2020 διαταγές πληρωµής και διαταγές απόδοσης της χρήσης µισθίου οι οποίες θα κατατίθενται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2313311189. Θα κατατίθενται σωµατεία και κληρονοµητήρια. Ως προς τα αµέσως ανωτέρω θα γίνεται δεκτή µόνο η κατάθεση αυτών. Ως προς τα κληρονοµητήρια τα αποτελέσµατα της δεκαήµερης ανάρτησης θα επέλθουν δέκα(10) ηµέρες µετά τη λήξη της αναστολής των δικονοµικώνπροθεσµιών. Επίσης θα κατατίθενται ιδιόγραφες διαθήκες και αιτήσεις κήρυξης αυτών σε κύριες.

(Γ) Σας ενηµερώνουµε ότι:

1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήµατος της αναστολής και µαταιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα µεταφερθούν σε νέα δικάσιµο, µε τρόπο που θα διευκρινισθεί σε νεότερη ανακοίνωσή µας, µετά τη σχετική νοµοθετικήρύθµιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιµο από την Πρόεδρο του ΤριµελούςΣυµβουλίου∆ιεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.

2. Οι προθεσµίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήµερο) των δικασίµων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσµίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύµφωνα µε την προαναφερόµενη ΚΥΑ.

3. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται από την Τετάρτη 20-5-2020, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Γραµµατείας και κατόπιν σχετικού ραντεβού.

4. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται µόνο τηλεφωνικά, καθηµερινά µέχρι ώρα 13.00, στα τηλέφωνα 2313311387 ή 2313311388.

5. Η έκδοση απογράφων θα γίνεται µετά από αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος και σύµφωνα µε ανακοίνωση που θα εκδοθεί.

6. Η επικύρωση αποφάσεων και η παράδοση σχετικών θα γίνεται σύµφωνα µε την από 11/5/2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου.

7. Επίσης, από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται και κατάθεση δηµόσιων διαθηκών από συµβολαιογράφους προς δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραµµατείας, προκειµένου να γίνει η προεργασία και να ταξινοµηθούν προς δηµοσίευση µετά τη λήξη της αναστολής των δικών.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ-18.5.2020

Από τα τμήματα καταθέσεων του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σας ανακοινώνουμε ότι από την Τρίτη 19/5/2020:

Α) Οι καταθέσεις των δικογράφων Περιουσιακών διαφορών, Τακτικής και Μικροδιαφορών (εκτός των Ανακοπών) θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 08.30 – 13.30 (με παραλαβή από τη γραμματεία, των δικογράφων μαζί με τα σχετικά παράβολα [όχι παραπάνω από τρία (3) δικόγραφα ανά δικηγόρο] στο ακροατήριο των Ασφαλιστικών Μέτρων (αίθουσα 53).

Β) Οι καταθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 4055/12 (εκτός σωματείων και κληρονομητηρίων) και Ρύθμισης οφειλών Ν. 3869/10 και Προστασίας κατοικίας Ν. 4605/19 θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 08.30 – 13.30 με τον ίδιο προαναφερόμενο τρόπο, στο χώρο έξω από το ακροατήριο των ασφαλιστικών (αίθουσα 53). Θα ελέγχονται, θα τοποθετείται ενδεικτικά η επιθυμητή ημερομηνία προσδιορισμού, θα αρχειοθετούνται με σειρά προτεραιότητας και θα διακινούνται από τη γραμματεία στο χώρο όπου θα γίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση χωριστά για κάθε διαδικασία, χωρίς τη μεσολάβηση των δικηγόρων. Τα αντίγραφα των αγωγών και αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους δικηγόρους, οι οποίοι και θα υπογράφουν την πράξη κατάθεσης μετά από δύο (2) ημέρες, από το ακροατήριο της τακτικής διαδικασίας (αίθουσα 76).

Γ) Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, θα γίνονται κανονικά στις θυρίδες των καταθέσεων, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (τηλ. επικοινωνίας 2313311185 ή 2313311186). Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πληρεξουσίους δικηγόρους να μην προσέρχονται σε άλλους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση επιτρεπόμενων εργασιών και όπου μπορούν να χρησιμοποιούν την επικοινωνία με το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.

Παρακαλούμε τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρους που θα προσέρχονται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, να εισέρχονται στις αίθουσες και στα γραφεία ένας-ένας και να τηρούν τις εντολές της διοίκησης του Μεγάρου και του ΕΟΔΥ: - αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους - 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και - να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 18-5-2020

ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 19 Μαΐου 2020, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια στο τηλέφωνο 2313311380 και να προσέρχεστε σύμφωνα με το ραντεβού σας στο γραφείο 60, για την υπογραφή του συμφωνητικού. Κανένας δε θα γίνεται δεκτός χωρίς ραντεβού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ-18.5.2020

Ενημερώνουμε τους κ. συνηγόρους, ότι στο blog του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης υπάρχουν αναρτημένα τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης για αποζημίωση από χορήγηση νομικής βοήθειας. Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να είναι ατελώς επικυρωμένα και η σχετική αίτηση χαρτοσημασμένη με 3 € Μεγαρόσημο κατά την κατάθεσή τους στο Διοικητικό Τμήμα του Ειρηνοδικείου ( γραφείο 69), για υποβολή αυτών στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου. Παρακαλούμε τους κ. συνηγόρους να καταθέτουν μέχρι τρεις (3) αιτήσεις ημερησίως.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-18.5.2020

Α) Όσον αφορά στην ενημέρωσή σας, για την πορεία μιας υποθέσεως, αυτό θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, όπως και πριν, με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (solon.gov.gr). Mε τον ίδιο τρόπο θα ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται μια απόφαση χρησιμοποιώντας στο τέλος την επιλογή «Διακίνηση» και όταν θα υπάρχει η ένδειξη «Προς αρχείο», αυτό σημαίνει ότι η απόφαση έχει πάει στο αρχείο και τότε πλέον θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από το Τμήμα του Αρχείου να σας σταλεί η απόφαση στο e-mail σας.

Β) Όσον αφορά στην παραλαβή των σχετικών των αποφάσεων από τους δικηγόρους, για όσο διάστημα θα ισχύει η αναστολή λειτουργίας, η παραλαβή θα γίνεται στο ακροατήριο της Ειδικής διαδικασίας (αίθουσα 34). Είναι επιτακτική ανάγκη να παραλάβουν οι δικηγόροι τα σχετικά τους, διότι υπάρχει εντονότατο πρόβλημα έλλειψης χώρου για τη φύλαξη των σχετικών. Γι ́ αυτό το λόγο επιβάλλεται, όταν οι δικηγόροι έρχονται να πάρουν επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, να παραλαμβάνουν, οπωσδήποτε, και τα σχετικά τους. Αν πάλι δεν έχουν σκοπό να πάρουν σύντομα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, θερμή παράκληση, να φροντίσουν, τουλάχιστον, να πάρουν τα σχετικά τους, το συντομότερο δυνατό. Στις αποφάσεις των υπερχρεωμένων, όταν στο διατακτικό υπάρχει διάταξη «επαναπροσδιορισμού δικασίμου», τα σχετικά μεταφέρονται υπηρεσιακά στη νέα δικάσιμο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραλαβή των σχετικών ο δικηγόρος υπογράφει στα σχετικά βιβλία παραλαβής σχετικών, με εξαίρεση τις αποφάσεις του ν. 4055/2012 (Εκουσία Δικαιοδοσία), στις οποίες, για την παραλαβή των σχετικών, υπογράφουν οι δικηγόροι στις προτάσεις τους. Τα σχετικά έχει δικαίωμα να τα παραλάβει μόνο ο δικηγόρος που παραστάθηκε ή άτομο το οποίο έχει εξουσιοδότηση από τον παραστάντα δικηγόρο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ-18.5.2020

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 19/5/2020 ξεκινά η κατάθεση των δημόσιων διαθηκών, οι οποίες θα δημοσιευτούν μετά την άρση της επιβολής του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων. Οι διαθήκες θα κατατίθενται ΕΞΩ από το γραφείο 17, τις ώρες 8.30 - 14.00, εντός κλειδωμένης κάλπης, αφού πρώτα σημειωθούν τα δέοντα στο σχετικό βιβλίο κατάθεσης (στοιχεία διαθέτη, στοιχεία συμβολαιογράφου, υπογραφή).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ 19/5/2020

Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

 1.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAILΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [email protected] , ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5/2020).
 •  Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ.
 •  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΑΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
 •  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΛΙΣΤΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΡΦΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΠΟΣΟ), ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΟΝΔΥΛΙΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ

 1.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAILΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ.

ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ε-MAILΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ (π.χ. ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ κτλ)

Ε Κ Δ Ο Σ Η Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ

 1.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 47 ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
 •  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,
 •  ΚΙΝΗΤΟ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ
 •  ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ)
 •  ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
 •  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ. Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-MAILΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ.
 1.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ Ή ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Ή ΜΕ E-MAIL).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ -21/5/2020

ΙΔΙΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΘΗΚΕΣ Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 22/5/2020 ξεκινά η κατάθεση των αιτήσεων για «κήρυξη διαθήκης ως κυρίας». Οι αιτήσεις θα κατατίθενται σε ερμάριο ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ του γραφείου 17, καθημερινά, τις ώρες 8.30 - 14.00, αφού πρώτα σημειωθεί από τον καταθέσαντα η ημερομηνία της δικασίμου που θα οριστεί από τη γραμματεία. Οι παραλαβές των εκθέσεων κατάθεσης θα γίνονται από το ίδιο σημείο. Η αναζήτησή τους στο λευκό ντοσιέ θα γίνεται με βάση την ημερομηνία δικασίμου.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -21/5/2020

Σας ενημερώνουμε ότι από την 22α Μαΐου 2020, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού, στο τηλέφωνο 2313311189, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected], για την κατάθεση Διαταγών Πληρωμής και να προσέρχεστε κατά τις ώρες 9.00-13.00, σύμφωνα με το ραντεβού σας, στο ακροατήριο 58 (Μικροδιαφορών), για την κατάθεση Διαταγών Πληρωμής. Κανένας δε θα γίνεται δεκτός χωρίς ραντεβού.

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 24 / 2020

Τροποποιεί την υπ' αριθμ. 23/2020 απόφασή του που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 16-5-2020 μέχρι και 31-5-2020:

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

 1.  Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ. 30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β7 15-5-2020).
 2.  Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων, πλην των επειγουσών, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και μετά από σχετικό ραντεβού.
 3.  Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
 4.  Κατάθεση ενδίκων μέσων.
 5.  Διενέργεια αποποιήσεων
 6.  Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουμε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου.

Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση (στην ιστοσελίδα www.solon.gov.gr) αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, ενδίκων μέσων, ανακοπών και κληρονομητηρίων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διάταξη, τα οποία θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στους δικαιούχους.

Αντίγραφα διαθηκών που έχουν δημοσιευθεί και βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας (δηλαδή από 1/1/19 μέχρι 13/3/20) θα χορηγούνται στους δικαιούχους ηλεκτρονικά μετά από την αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η επικύρωση των αντιγράφων των διαθηκών καθώς και η παράδοση των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών θα γίνεται καθημερινά.

 1.  Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
 2.  Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β715-5-2020):

 1.  Δημοσίευση αποφάσεων.
 2.  Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων.

Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν μεταφερθεί (σύμφωνα με τις με αριθμούς 12 και 14/2020 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου) να συζητηθούν στις 26-5­2020 και 27-5-2020 μεταφέρονται εκ νέου για τις 9-7-2020 και 10-7-2020, αντίστοιχα, πλην αυτών για τις οποίες η κύρια υπόθεση έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί σε προγενέστερο χρόνο, οι οποίες θα συνεκδικασθούν με την κύρια υπόθεση.

 1.  Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης ή ανάκλησης αυτής κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 27-4-2020 ανακοίνωσή μας.
 2.  Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης κατ' αντιδικία, εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ., Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α Κ.Πολ.Δ. και οι ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές με αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.Δ.
 3.  Οι καταθέσεις δικογράφων, πλην της ηλεκτρονικής κατάθεσης που θα συνεχισθεί κανονικά, από την Τρίτη 19-5-2020 θα γίνονται και με φυσική παρουσία (εκτός των κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα της αναστολής), σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραμματείας.

Θα κατατίθενται από 21-5-2020 διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου οι οποίες θα κατατίθενται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2313311189.

Θα κατατίθενται σωματεία και κληρονομητήρια. Ως προς τα αμέσως ανωτέρω θα γίνεται δεκτή μόνο η κατάθεση αυτών. Ως προς τα κληρονομητήρια τα αποτελέσματα της δεκαήμερης ανάρτησης θα επέλθουν δέκα(10) ημέρες μετά τη λήξη της αναστολής των δικονομικών προθεσμιών.

Επίσης θα κατατίθενται ιδιόγραφες διαθήκες και αιτήσεις κήρυξης αυτών σε κύριες.

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:

 1.  Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήματος της αναστολής και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με τρόπο που θα διευκρινισθεί σε νεότερη ανακοίνωσή μας, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.
 2.  Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης - αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.
 3.  Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται από την Τετάρτη 20-5-2020, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας και κατόπιν σχετικού ραντεβού.
 4.  Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά μέχρι ώρα 13.00, στα τηλέφωνα 2313311387 ή 2313311388.
 5.  Η έκδοση απογράφων θα γίνεται μετά από αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και σύμφωνα με ανακοίνωση που θα εκδοθεί.
 6.  Η επικύρωση αποφάσεων και η παράδοση σχετικών θα γίνεται σύμφωνα με την από 11/5/2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου.
 7.  Επίσης, από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται και κατάθεση δημόσιων διαθηκών από συμβολαιογράφους προς δημοσίευση, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραμματείας, προκειμένου να γίνει η προεργασία και να ταξινομηθούν προς δημοσίευση μετά τη λήξη της αναστολής των δικών.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται (τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις).

 

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 25 / 2020

 

Aποφασίστηκε ότι κατά το διάστημα από 1/6/2020 έως και 15/7/2020 τα επιμέρους τμήματα του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν ως εξής:

 1. ΤΜΗΜΑ Ε Δ Ρ Ω Ν

α) Οι πολιτικές υποθέσεις όλων των διαδικασιών θα εκδικάζονται κανονικά στην ημερομηνία που έχουν προσδιορισθεί και σε ώρα που θα ορίζεται για την καθεμία και θα γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr (εφόσον είναι εφικτό), πλην των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες θα εκδικάζονται κανονικά και ώρα 09.00.

Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 Κ.Πολ.Δ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 Κ.Πολ.Δ., η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας ([email protected])·

Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος ([email protected] ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για τις διαδικασίες: Μικροδιαφορών, Αυτοκινήτων, Εργατικών, Ανακοπών και Μισθωτικών θα απευθύνεστε στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να λαμβάνετε την ίδια μέρα απάντηση.

Κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, θα ρυθμίζονται αιτήματα που σχετίζονται με διορθώσεις αποφάσεων, γνωστοποιήσεις για πραγματογνωμοσύνη κ.λ.π.

β) Για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2313311181 και να προσέρχεστε σύμφωνα με το ραντεβούσας στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου (αίθουσα 17), για την υπογραφή του συμφωνητικού. Οι υπογραφές των συμφωνητικών θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα εκτός Παρασκευής και από ώρα 08.00 έως 11.00.

Κανένας δε θα γίνεται δεκτός χωρίς ραντεβού.

γ) Η κατάθεση προσθήκης αντίκρουσης και παραλαβή σχετικών εγγράφων για σχολιασμό υποθέσεων που οι προθεσμίες είχαν ανασταλεί λόγω κορωνοϊού (δικάσιμοι 10, 11 και 12 Μαρτίου 2020) θα πραγματοποιείται στην αίθουσα των δικηγόρων στο αίθριο του Πταισματοδικείου για τις ημέρες Δευτέρα 1, Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020.

δ) Για την κατάθεση σχετικών εγγράφων αγωγών τακτικής διαδικασίας, οι οποίες κατατέθηκαν μετά την 18-5-2020, επικοινωνείτε με τη γραμματεία του δικαστηρίου στο τηλέφωνο 2313311184 για ραντεβού. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

2) ΤΜΗΜΑ ΕΝ Ο Ρ Κ Ω Ν Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ε Ω Ν - Ε Ν Δ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ ΩΝ

 

α) Η κατάθεση ενδίκων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων θα γίνεται καθημερινά στο γραφείο 67, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ του δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο, ως εξής:

Η Μ Ε Ρ Α

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ ΑΜ

ΔΕΥΤΕΡΑ

1 ή 2

ΤΡΙΤΗ

3 ή 4

ΤΕΤΑΡΤΗ

5 ή 6

 

ΠΕΜΠΤΗ

7 ή 8

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9 ή 0

 

Ειδικά για τη Δευτέρα 8/6/2020 (Αγίου Πνεύματος), οι δικηγόροι με ΑΜ που έχει λήγοντα ψηφία 1 ή 2 θα καταθέτουν σε οποιαδήποτε μέρα της βδομάδας (9/6/20 - 12/6/20).

β) Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται καθημερινά τηλεφωνικά (τηλ. 2313311388) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο 68.

γ) Οι δηλώσεις τρίτων θα κατατίθενται στα γραφεία 68, 67 και 64, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων.

3)ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 4055/2012

α) Οι καταθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 4055/12, σωματείων και κληρονομητηρίων, θα πραγματοποιούνται στη θυρίδα καταθέσεων της μηχανοργάνωσης και ΟΧΙ στο τμήμα της Εκουσίας (γραφείο 44).

β) Για καταθέσεις αιτήσεων για πιστοποιητικά εκκαθαριστών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα του τμήματος θα απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και τα πιστοποιητικά θα παραλαμβάνονται από το γραφείο 44, κατόπιν ραντεβού μέσω e-mail.

4)ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν 3869/2010 

 α) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ και ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ στις θυρίδες του γραφείου 57 (τηλ. 231331187).

β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Σημειωμάτων έκπτωσης και Γραμματίων του Τ. Π. & Δ. στο γραφείο 40, κατόπιν ραντεβού ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] και τηλεφωνικά στο τηλ. 2313311400.

γ) i) ΑΝΑΡΤΗΣΗ Πινάκων κατάταξης, διακήρυξης διενέργειας πλειοδοτικών διαγωνισμών

ii)ΑΠΟΣΤΟΛΗ Δηλώσεων παραίτησης εκκαθαριστών

iii)ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ περί μη υπαγωγής στον ν.3869/10

iv)ΚΑΤΑΘΕΣΗ εγγράφων μεταβολών

Αποστολή των παραπάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

δ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Τ. Π. & Δ. Θα γίνεται ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση [email protected].

ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] και τηλεφωνικά στον αριθμό τηλ. 2313311400.

 

5)ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΘΗΚΩΝ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 α) Γραφείο 18 - Αποποιήσεων (τηλ. 2313311345)

- Το γραφείο θα λειτουργήσει κανονικά με ελεύθερη (χωρίς ραντεβού) προσέλευση.

 •  Αν η προσέλευση είναι μαζική θα διανεμηθούν αριθμοί προτεραιότητας και θα γίνει ενημέρωση για τον πιθανό χρόνο αναμονής ή για την πιθανότητα αδυναμίας εξυπηρέτησης την ίδια ημέρα.
 •  Οι δικηγόροι που ενεργούν με πληρεξούσιο μπορούν να καταθέτουν εκτός σειράς τα δικαιολογητικά και να παραλαμβάνουν αντίγραφα την επόμενη ημέρα.

β) Γραφείο 17 - Διαθηκών (τηλ. 2313311338)

Δημόσιες Διαθήκες

Η παραλαβή γίνεται ήδη καθημερινά και η Δημοσίευση αυτών θα γίνεται καθημερινά σε αριθμό που οι υπηρεσιακές συνθήκες επιτρέπουν.

Ιδιόγραφες Διαθήκες

Η δημοσίευση ιδιογράφων θα γίνεται κανονικά, κάθε Παρασκευή, σε αριθμό που επιτρέπουν οι υπηρεσιακές συνθήκες. Θα διανεμηθούν αριθμοί προτεραιότητας και θα γίνει ενημέρωση για τον πιθανό χρόνο αναμονής ή για την πιθανότητα αδυναμίας εξυπηρέτησης την ίδια ημέρα. Η προτεραιότητα θα ισχύσει από την επόμενη Παρασκευή 5/6/2020.

γ) Γραφείο 20 - Αντίγραφα / Επικύρωση αντιγράφων διαθηκών (τηλ 2313311343)

 •  Για αντίγραφα διαθηκών 2019 και 2020 απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .
 •  Για αντίγραφα διαθηκών παλαιότερων ετών, αρμόδιο είναι το τμήμα αρχείου και θα απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

δ) Γραφείο 48 - Παράδοση παλαιών Πιστοποιητικών και ενημέρωση για ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων.

Πληροφορίες για έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών στο blog της υπηρεσίας eirthess.wordpress.com και στην ιστοσελίδα solon.gov.gr .

6)ΤΜΗΜΑ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

α) Οι καταθέσεις των δικαιολογητικών για αποζημίωση από χορήγηση νομικής βοήθειας θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από ώρα 08,00 έως 12,00 στο Διοικητικό τμήμα (γρ.69).

β) Οι καταθέσεις των αιτήσεων που χρήζουν ελέγχου ύπαρξης εννόμου συμφέροντος θα γίνονται καθημερινά κατά τις ώρες 09.00 - 13.00 στο Διοικητικό τμήμα (γραφείο 69)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ως προς τα ανωτέρω θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Διοικητικού τμήματος 2313311389 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

7)ΤΜΗΜΑ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ

α) Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 - 12:00 μπορείτε να προσέρχεστε στην αίθουσα των δικηγόρων στο αίθριο του Πταισματοδικείου, προκειμένου να παραλαμβάνετε: i) αντίγραφα πρακτικών και προτάσεων, επικυρωμένα ή μη, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του Αρχείου και ii) τα σχετικά σας (προσκομισθέντα έγγραφα) ετών 2018 μόνο για υποθέσεις Ν.3869/2010, 2019 και 2020, με τη σημείωση ότι ειδικά για τα σχετικά του 2019 επίκειται σύντομα η καταστροφή τους.

Τα αντίγραφα των ως άνω εγγράφων και σχετικών θα παραλαμβάνονται εντός δύο ημερών από την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επίσης, στον προαναφερθέντα χώρο μπορείτε να επικυρώνετε και αντίγραφα αποφάσεων που ήδη έχετε λάβει ή θα λάβετε ηλεκτρονικά.

β) Όσον αφορά την έκδοση απογράφων ισχύουν όσα αναφέρονται στην από 19/05/2020 ανακοίνωσή μας, ήτοι αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με αριθμό απόφασης και διαδικασία. Στη συνέχεια θα σας αποστέλλουμε με e-mail τον υπολογισμό και τη λίστα προσκομισθέντων εγγράφων. Η προσέλευσή σας θα γίνεται μόνο μετά την πληρωμή για την έκδοση του απογράφου.

γ) Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα 2313311487 και 2313311480, διότι τα γραφεία αρχείου, παράδοσης σχετικών και οι θυρίδες αυτών θα παραμείνουν κλειστά.

8)ΤΜΗΜΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν

α) Για την κατάθεση Διαταγών Πληρωμής και προσημειώσεων, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού, στο τηλέφωνο 2313311189, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και να προσέρχεστε κατά τις ώρες 9.00 - 13.00, σύμφωνα με το ραντεβού σας, στο γραφείο 49. Κανένας δε θα γίνεται δεκτός χωρίς ραντεβού.

β) Η κατάθεση αίτησης Νομικής Βοήθειας θα γίνεται στο γραφείο 49.

γ) Η παραλαβή των προαναφερόμενων θα γίνεται από το γραφείο 59, σύμφωνα με τις οδηγίες του γραμματέα κατάθεσης.

 

9)ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

α) Οι καταθέσεις των δικογράφων Ασφαλιστικών Μέτρων, Περιουσιακών διαφορών, Τακτικής και Μικροδιαφορών θα γίνονται καθημερινά στη θυρίδα κατάθεσης.

β) Τα αντίγραφα των αγωγών και αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους δικηγόρους από τη θυρίδα 48, την επόμενη ημέρα της κατάθεσης.

γ) Οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε εντός του διαστήματος της αναστολής θα προσδιορισθούν οίκοθεν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74 του Ι' Μέρους του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-2020 τ. Α').

Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στην από 25/5/2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:

 1.  Χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους,
 2.  Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που υπάρχει στους κοινόχρηστους χώρους,
 3.  Τήρηση απόστασης (1,5) μέτρου μεταξύ των προσώπων και
 4.  Είσοδος και παραμονή περιορισμένου αριθμού ατόμων εντός των αιθουσών, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και του Ειρηνοδίκη και του γραμματέα.

 

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ

 

 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο