Νομική Επικαιρότητα
Πρόγραμμα "Γέφυρα"-παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας


23 ΔΕΚ 2020

Με το άρθρο 82 του ν. 4764/2020 τροποποιείται  το άρθρο 76 του ν 4714/2020 για το πρόγραμμα «Γέφυρα» (συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τον  covid19 ) και πλέον η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί  ως τις 31.3.2021 το αργότερο. Στην περ. γ) της παρ. 3, συμπληρώνεται ειδικά, για την περίπτωση που η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί ,ότι για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της οφειλής έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με το χρηματοδοτικό φορέα η οποία  εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των μερών και στη σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεως των δύο. Η δυνατότητα του επιλέξιμου οφειλέτη  στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων σε οφειλές, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο και έβδομο της από 30/3/2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με τον ν.4684/2020 , για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4714/20, να μπορεί να επιλέξει  είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής παραμένει. Κατά τροποποίηση όμως του σχετικού άρθρου δύναται να χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη οφειλή, μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, η συνεισφορά δεν μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών από τις 31.3.2021.Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων άρχεται από την 1η.1.2021.


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο