Φορολογικά & Νομικά Ζητήματα κατοίκων Εξωτερικού
ΣτΕ 1627/2020 Απόρριψη αιτήματος αναδρομικής μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας.


1 ΑΠΡ 2021

Το Β Τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε μια αρνητική απόφαση, την 1627/2020,  αναφορικά με τη δυνατότητα αναδρομικής μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας φορολογούμενου  καθώς έκρινε ότι δεν μπορεί  να γίνει δεκτό  σχετικό αίτημα , δηλαδή αίτημα για έτος προγενέστερο του προηγούμενου της υποβολής αυτού έτους, ακόμη και αν από τα προσκομισθέντα ενώπιον της φορολογικής αρχής δικαιολογητικά και στοιχεία αποδεικνύεται η, κατά τον χρόνο αυτό, συνδρομή των θεμελιούντων τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας πραγματικών περιστατικών. Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω αποφάσεως ο χρονικός αυτός περιορισμός, ο οποίος εναρμονίζεται με τις περί φορολογικής κατοικίας διατάξεις του Κ.Φ.Ε., αποτελεί άμεση συνέπεια της ανάγκης για σταθερότητα της καταστάσεως των φορολογουμένων, η οποία, ενόψει και των συνεπειών που έχει επ’ αυτής η αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας δεν μπορεί να ανατρέπεται εκ των υστέρων, με την υποβολή αιτημάτων σε χρόνο μεταγενέστερο της εκκαθάρισης της υποβληθείσης στην ημεδαπή, για συγκεκριμένο έτος, φορολογικής δηλώσεως. Η παραπάνω, ωστόσο ,κρίση έρχεται σε αντίθεση με την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων από τις  κατά τόπους Δ.Ο.Υ οι οποίες δέχονται σχετικά αιτήματα μεταβάλλοντας αναδρομικά την φορολογική κατοικία του αιτούντος φορολογούμενου. Το ζήτημα είναι σημαντικό και αφορά μεγάλο αριθμό κυρίως νέων επιστημόνων που παρέμειναν στο εξωτερικό εργαζόμενοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και παρέλειψαν να μεταβάλλουν την φορολογική κατοικία τους είτε γιατί αγνοούσαν τη σχετική υποχρέωση είτε γιατί δεν οριστικοποιήθηκε άμεσα η απόφαση τους να παραμείνουν στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής , η διοίκηση ωστόσο δεν έχει εκδώσει κάποια σχετική εγκύκλιο για διαφορετική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη-Δικηγόρος


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο