Νομολογία
ΔιοικΕφΘεσ/νίκης 1642/2021: Πότε είναι αναιτιολόγητη η απόφαση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής -Για ποια στοιχεία της ασφαλιστικής αναπηρίας απαιτείται να εκφέρεται αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής.


20 ΙΑΝ 2022

 

ΔιοικΕφΘεσ/νίκης 1642/2021: Πότε είναι αναιτιολόγητη η απόφαση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής -Για ποια στοιχεία της ασφαλιστικής αναπηρίας  απαιτείται να εκφέρεται αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής.

Κρίση του Δικαστηρίου ότι  έσφαλε η  Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή καθώς  με την απόφαση της ,αφού διαπίστωσε τις παθήσεις της εκκαλούσας, περιορίστηκε στο να επικυρώσει την απόφαση της ΑΥΕ (ΚΕΠΑ) ως προς το ποσοστό αναπηρίας της εκκαλούσας που προσδιορίσθηκε με την γνωμάτευση αυτή (της ΑΥΕ) και αφορά στην ανατομοφυσιολογική βλάβη της κατά ιατρική πρόβλεψη και δεν προέβη περαιτέρω στην έρευνα της επίδρασης των παθήσεων της εκκαλούσας στην άσκηση του επαγγέλματος της πριν από τη συνταξιοδότησή της. Ειδικότερα,  έσφαλε η ΒΔΕ καθώς δεν διατύπωσε κρίση περί της δυνατότητας άσκησης του επαγγέλματος «που ασκούσε το επίμαχο χρονικό διάστημα», χωρίς προηγουμένως να το προσδιορίσει και να ερευνήσει ειδικά τις επιπτώσεις των παθήσεων της εκκαλούσαςστη λειτουργική της ικανότητα, σε σχέση με το συγκεκριμένο επάγγελμα και τις συνθήκες άσκησής του, και χωρίς περαιτέρω να εκφέρει ειδικά κρίση σχετικά με το αν η εκκαλούσα, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, της ηλικίας της, της μόρφωσής της, των γενικότερων συνθηκών που επικρατούσαν στον επαγγελματικό χώρο, αλλάκαι της μη άσκησης από την ίδια της επαγγελματικής της δραστηριότητας, λόγω της πρόσφατης διαπίστωσης των παθήσεών της κατά το προηγούμενο διάστημα  και της λόγω αυτών συνταξιοδότησής της,ήταν σε θέση να εξακολουθήσει την διακοπείσα επαγγελματική της δραστηριότητα ή να προσαρμοστεί σε άλλο παρεμφερές επάγγελμα. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου η ως άνω γνωμάτευση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη και ως τέτοια δεν μπορούσε να στηρίξει την κρίση του πρωτόδικου δικαστηρίου περί της έλλειψης των κατά νόμο προϋποθέσεων για την παράταση του συνταξιοδοτικού, λόγω αναπηρίας, δικαιώματος της εκκαλούσας, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Δεκτή η έφεση, αναπομπή της υπόθεσης στην οικεία Υγειονομική Επιτροπή του αρμοδίου πλέον Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προκειμένου αυτή, αφού λάβει υπόψη και εκτιμήσει το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο κρίσιμο χρονικό διάστημα και θα τεθούν υπόψη της από την ασφαλισμένη, να εκφέρει αιτιολογημένη κρίση αυτοτελώς σχετικά με:

α) το ποσοστό της ανατομοφυσιολογικής βλάβης που της προσδίδουν, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα  όλες οι παθήσεις της, με βάση τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων,

β) την ασφαλιστική της αναπηρία με βάση τα κατά νόμο κριτήρια, δηλαδή με ειδική αναφορά στην επίδραση των παθήσεών της στην ικανότητα άσκησης του επαγγέλματος για το οποίο είχε ασφαλιστεί και στη δυνατότητά της, (δεδομένης της αποχής της από επαγγελματική απασχόληση το προηγούμενο χρονικό διάστημα λόγω συνταξιοδότησης της), να προσαρμοστεί, ενόψει των παθήσεων αυτών, σε άλλο παρεμφερές επάγγελμα, μετά από συνεκτίμηση στοιχείων που συνάπτονται με τον τρόπο άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος της από την άποψη της οργάνωσης της βιοποριστικής της δραστηριότητας, αλλά και την ηλικία της, τη μόρφωσή της, τις δεξιότητες της και την επαγγελματική κατάρτισή της, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούσαν στον οικείο επαγγελματικό χώρο.

 

M.Πρωτοπαπαδάκη-Δικηγόρος-Διαμεσολαβήτρια


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο