Νομολογία
Ειρ.Θεσ/νίκης 2202/2019 :Παράλειψη της τράπεζας να ενημερώσει πελάτισσα για τον εντοπισμό πλαστού χαρτονομίσματος.Ευθύνη για την κάλυψη της θετικής ζημίας καθώς και της προκληθείσας ηθικής βλάβης.


11 ΙΑΝ 2020

Ειρ Θεσσαλονίκης 2202/2019

Παράλειψη της τράπεζας να ενημερώσει την πελάτισσα για πλαστό χαρτονόμισμα που κατατέθηκε εκ μέρους της  από μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών (ATM). Ευθύνη αυτής βασιζόμενη  στις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» και των άρ.288, 297, 298, 299, 361, 914 επ., 346 του Α.Κ. καθώς οι υπάλληλοι της εναγόμενης δεν προέβησαν άμεσα σε ενημέρωση της ενάγουσας για το γεγονός αυτό, όπως είχαν υποχρέωση με βάση το εγχειρίδιο εσωτερικής χρήσης, για τις διαδικασίες δια­χείρισης πλαστών και παραποιημένων νομισμάτων αλλά και με βάση την επι­βαλλόμενη από τη διάταξη του άρθρου 288 του Α.Κ. υποχρέωση εκπλήρωσης κάθε παροχής, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συ­ναλλακτικά ήθη. Ενημέρωση της ενάγουσας για πρώτη φορά μετά την παρέλευση εννιά  μηνών από την κατάθεση από το Τμήμα Ασφαλείας που διενεργούσε  προανακριτικές πράξεις σε βάρος αυτής με αντικείμενο την κυκλοφορία του πλαστού χαρτονομίσματος. Το γεγονός ότι η ενάγουσα έλαβε καθυστερημένα γνώση της πλαστότητας του ανωτέρω χαρ­τονομίσματος προκάλεσε σ’ αυτήν ισόποση με την αξία του  ζημία 200,00 ευρώ, καθόσον αν είχε λάβει χώρα άμεση ενημέρωσή της, θα μπορούσε να ανα­ζητήσει και να αναγνωρίσει το πρόσωπο, το οποίο της παρέδωσε το εν λόγω χαρτονόμισμα και να ασκήσει σε βάρος του τα νόμιμα δικαιώματά της, αξιώνοντας, Συνυπαιτιότητα της ενάγουσας, κατά ποσοστό 30%, για τη ζημία της, δεδο­μένου ότι, αν και είχε τη δυνατότητα να ελέγχει τακτικά την κίνηση και το υπόλοιπο του τραπεζικού λογα­ριασμού της δεν προέβη σε κάποια από τις ενέργειες αυτές, ώστε να διαπιστώσει έγκαιρα, ότι πιστώθηκε στο λογαρια­σμό της μικρότερο από το εκ μέρους της κατατεθέν χρηματικό πο­σό και να αναζητήσει την αιτία αυτού του γεγονότος.

Το Δικαστήριο, τέλος, έκρινε  ότι πέραν της θετικής ζημίας, την οποία προκάλεσε στην ενάγουσα η εναγόμενη, ως παρέχουσα τραπεζικές υπη­ρεσίες και κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994 αλλά και της γενικότερης υποχρέωσής της, να μη ζημι­ώνει υπαίτια άλλον, η ενάγουσα υπέστη και ηθική βλάβη, με συ­νέπεια να δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση, την οποία το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του το είδος και την έκταση της ζημίας της, το ποσοστό συνυπαιτιότητας της ίδιας σ’ αυτήν, τη στεναχώρια που δοκίμασε η ενάγουσα από την αμελή συμπερι­φορά της εναγόμενης προς το πρόσωπό της και από την έλλειψη ενημέρωσής της, τη μετέπειτα ταλαιπωρία της κατά το στάδιο της προανάκρισης και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, προσδιορίζει στο ποσό των 500,00 ευρώ.

 

 

 

 


Για να δείτε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ

Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο