Απόψεις - Άρθρα
Προθεσμίες του ν. 4745/2020- Νομοθετικές προβλέψεις και αναστολές με βάση τις εκδοθείεσες ΚΥΑ από 30 Νοεμβρίου 2020 και έπειτα. ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


30 ΜΑΡ 2021

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4745/2020- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΚΥΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όπως είναι γνωστό με το ν. 4745/20( έναρξη ισχύος 6 Νοεμβρίου 2020) προβλέφθηκαν ειδικές ρυθμίσεις για την εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων υποχρεωμένων φυσικών προσώπων μέσω του  επαναπροσδιορισμού των  υποθέσεων  στην πλατφόρμα  της ΕΓΔΙΧ.  Ειδικότερα ορίστηκε ότι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών  που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά με τον ανωτέρω τρόπο. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ` αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.

Με τις ως άνω διατάξεις εισήχθησαν περαιτέρω επί μέρους προθεσμίες ενέργειας για τους διαδίκους τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση επαναπροσδιορισμού – επίσπευσης όσο και στην κατάθεση των προτάσεων Και στις δύο περιπτώσεις, η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας  είτε για την υποβολή της αίτησης είτε για την υποβολή προτάσεων  συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος επίσπευσης και συζήτησης της υπόθεσης αντίστοιχα.

 Ο χρόνος υποβολής της  αίτησης επαναπροσδιορισμού προβλέφθηκε σπονδυλωτά και ειδικότερα ορίστηκε να είναι ανάλογος με τον χρόνο κατάθεσης της αρχικής αίτησης

  α) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,

 β) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,

 γ) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,

 δ) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,

 ε) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,

 στ) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,

 ζ) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021

η) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,

 θ)για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,

 ι) για αιτήσεις με χρόνο κατάθεσης από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

Επιπλέον, ορίστηκε ότι για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.12.2020 ως και την 30ή.6.2021. Μέσα στην ίδια αυτή προθεσμία  κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021

Σημειώνεται ότι με μεταγενέστερη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 62  Ν. 4765/2021 , ΦΕΚ A` 6/15.01.2021 η  προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία προβλέπεται στην περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 4Δ του ν.3869/2010 (Α` 130), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020 (Α` 214), και η οποία έληγε στις 15.1.2021, παρατάθηκε  από τη λήξη της έως και τις 31.1.2021.

Ειδικές προθεσμίες, διαφορετικού ανά περίπτωση αριθμού ημερών με σημείο έναρξης την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης ,   ορίστηκαν για την επίδοση (30 ημέρες), την κατάθεση προτάσεων( 60ημέρες), προσθήκης κτλ.

Περαιτέρω, είναι γνωστό ότι με τις   συνεχείς ΚΥΑ που εκδίδονται για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID 19  αναστέλλονται  συστηματικά σχεδόν το σύνολο από τις οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του συνόλου των δικαστηρίων της Επικράτειας .

Ωστόσο , για τις διατάξεις του ν. 4745/2020  προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις .

Και συγκεκριμένα :

Με την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:76629/28.11.20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 5255/ 28.11.2020) με τίτλο  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7  Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» εξαιρέθηκαν  της αναστολής και συνεπώς «τρέχουν» οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130)όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214).

               Η ίδια ρύθμιση περιλήφθηκε και στις επόμενες ΚΥΑ και ειδικότερα  :

-Με την με την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363/5.12.20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 5350/ 5.12.2020)με τίτλο  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00»

-Με την με  αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 5486/12.12.2020) «μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

-Με την με αρ. αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1/2.1.2021) «μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου  2021 και ώρα 6:00 έως και την  Δευτέρα  11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» .

Στις επόμενες χρονολογικά ΚΥΑ στις εξαιρέσεις από την αναστολή συμπεριλήφθησαν όχι μόνο  οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130)  όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214), αλλά και  οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ(επίδοση),4Η(κατάθεση προτάσεων)4Θ(κατάθεση προσθήκης),4Ι(χρόνος προβολής ισχυρισμών), 4ΙΑ(κατάθεση παρέμβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης δίκης),4ΙΒ (προσδιορισμός δικασίμου) και 4ΙΣΤ(τριτανακοπή) του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214).

Οι σχετικές ρυθμίσεις εξαίρεσης από την αναστολή προβλέπονται  συγκεκριμένα :

-Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ./1293/8.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 30/8.1.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»  .

-Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 89/16.1.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

-Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/23.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 186/23.1.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου  2021 και ώρα 6:00.

- Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.  6877/29.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 341/29.1.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου  2021 και ώρα 6:00.

- Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.  8378/5.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 454/5.2.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου  2021 και ώρα 6:00.

-Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ. 9147/10.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 534/10.2.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00.

 Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/13.2.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 586/13.2.2021με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

 Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/20.2.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 648/19.2.2021 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

- Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/27.2.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 739/27.2.2021  με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 1 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

 

Στην επόμενη χρονολογικά  ΚΥΑ που εκδίδεται  στη συνέχεια  και συγκεκριμένα με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/ .3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 843/3.3.2021  με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη , 4 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Τρίτη , 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 αναστέλλονται όλες οι σχετικές προθεσμίες  καθόσον δεν περιλαμβάνονται στις ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις

Η ίδια ρύθμιση , δηλαδή η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130)  όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214), αλλά και των προθεσμιών  που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214) συνεχίζεται και με τις επόμενες ΚΥΑ και συγκεκριμένα :

-Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14453/5.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 895/6.3.2021  με θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δια/ΓΠοικ13805/ 3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη , 4 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Τρίτη , 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»(Β843)

-Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/13.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 996/13.3.2021  με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη ,16 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22  Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» και

-Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1076/20.3.2021  με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο  ,20 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»

-Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1184/27.3.2021  με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα  ,29 Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»

 

Συμπερασματικά , σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες ΚΥΑ , οι  προθεσμίες του άρθρου 4Δ του ν. 4745 «τρέχουν» συνεχώς χωρίς ενδιάμεσα διαστήματα αναστολών από  1η Δεκεμβρίου 2020 (σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του ν. 4745/2020 που όριζε την 1.12.2020 ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών ενεργειών ) μέχρι και Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021  ώρα 06.00π.μ. Από Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021  ώρα 06.00π.μ μέχρι και τη Δευτέρα 5 Απριλίου  και ώρα 06.00  βρίσκονται συνεχώς σε αναστολή

 

 Αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214)  ξεκίνησαν να  «τρέχουν» συνεχώς χωρίς ενδιάμεσα διαστήματα αναστολών από  τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 μέχρι και Πέμπτη 4 Μαρτίου  2021 και ώρα 06.00 .Από Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00  μέχρι και  τη Δευτέρα 5 Απριλίου  και ώρα 06.00  βρίσκονται συνεχώς σε αναστολή

Θεσσαλονίκη 27/3/2021

Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη- Δικηγόρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο