Απόψεις - Άρθρα
Αναλυτικός κατάλογος ΚΥΑ περί αναστολής προθεσμιών και ενεργειών ενώπιον των Δικαστηρίων ,για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για το διάστημα από 23 Οκτωβρίου 2020 και μετά.


13 ΜΑΙ 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ- ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για την περίοδο από 23 Οκτωβρίου 2020 και μετά 1.Με την με αρ. Δ1Α/Γ.Π.οικ 67924 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4709/23.10.2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊούCOVID 19»καθορίστηκε το επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. (χαμηλό-μέτριο-υψηλό-πολύ υψηλό) καθώς και τα επί μέρους πεδία εφαρμογής τους. Το πεδίο εφαρμογής 4 αναφέρεται στα Δικαστήρια –Εισαγγελίες, Στρατιωτικά Δικαστήρια, έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία ,πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα « Ελληνικό Κτηματολόγιο» . Στο «υψηλό» επίπεδο τα μέτρα κυρίως αφορούν μόνο την αποφυγή συγχρωτισμού , δίνοντας τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα διοίκησης του κάθε δικαστηρίου να ρυθμίζουν τα ειδικότερα ζητήματα της εύρυθμης διεξαγωγή των λειτουργιών τους. Στο «πολύ υψηλό» επίπεδο τα μέτρα αφορούν κυρίως την αναστολή λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών και των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών και ενεργειών ενώπιον Α) των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος Β)των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Γ)των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δ)των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών,καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Στο ίδιο «πολύ υψηλό» επίπεδο προβλέφθηκε επιπλέον και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών Με το άρθρο 11&1 και 2 του Β Μέρους της ως άνω ΚΥΑ(σελ 51567) , υπήχθησαν οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στα επί μέρους επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 24 Οκτωβρίου ως 25 Οκτωβρίου 2020(&1) και για το χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου ως 6 Νοεμβρίου 2020(&2). Η Θεσσαλονίκη ,και για τα δύο διαστήματα, εντάχθηκε στο 3ο επίπεδο προληπτικών μέτρων («υψηλό») . Στο 4ο επίπεδο («πολύ υψηλό») τέθηκαν μόνο οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς. Η ισχύς της παραπάνω ΚΥΑ ορίστηκε (αρ 12 αυτής) από 24 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 ως και τις 6 Νοεμβρίου 2020.

2.Στη συνέχεια με την με αρ. Δ1α/ΓΠ οικ. 68952/28.10.2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β 4757/28.10.2020) αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 11 &2 της αρχικής ΚΥΑ 67924/23.10.2020 και προστέθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητας του 4ου επιπέδου («πολύ υψηλό») αυτές των Ιωαννίνων και των Σερρών για το χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 ως και τις 6 Νοεμβρίου 2020.

3.Με την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/2020 (ΦΕΚ Β' 4777/29.10.20) ΚΥΑ αντικαταστάθηκε εκ νέου το ως άνω άρθρο 11&2 του Β Μέρους της αρχικής ΚΥΑ 67924/23.10.2020 και προστέθηκε και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης( μαζί με τις Π. Ε. Ροδόπης και Λάρισας) σε όσες ήδη ενταχθεί ,εντασσόμενη και η Θεσσαλονίκη πλέονστο 4ο επίπεδο των προληπτικών μέτρων κατά της πανδημίας («πολύ υψηλό») για το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 06:00 μέχρι και 6 Νοεμβρίου 2020. Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ που κατέταξε τη Θεσσαλονίκη στο 4ο επίπεδο («πολύ υψηλό») για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τέθηκε άμεσα από Παρασκευή 30/10/2020 ώρα 06.00 (αρ 3 της ΚΥΑ) σε εφαρμογή η προσωρινή αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών , της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών που προβλέπονταν με την ΚΥΑ 67924/2020 ΦΕΚ Β' 4709/23.10.2020. Για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης θα παρέμενε στο 4ο επίπεδο, θα ίσχυαν οι ως άνω αναστολές σύμφωνα με την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23/10/2020 ΚΥΑ( στη συνέχεια ακολούθησε νέα ρύθμιση)

4.Με την με αρ. Δ1α/Γ.Π.Οικ.69919/2.11.2020 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β 4831/2.11.2020)με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται τα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων της ΠΕ Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59(άρ 1 αυτής –πεδίο εφαρμογής). Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται ,μεταξύ άλλων,η προσωρινή αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ,καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, ενώπιον των υπηρεσιών των παρακάτω δικαστηρίων (που προβλέπονταν με την ΚΥΑ 67924/2020 ΦΕΚ Β' 4709/23.10.2020 : α)των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και β )των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών ( αναφορά στην παραμένουσα αναστολή των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος ,των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου δε γίνεται καθώς η ΚΥΑ αφορά την Π.Ε.της Θεσσαλονίκης και Σερρών) Προβλέφθηκε επίσης και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών

5.Στη συνέχεια , με την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β 4899/6.11.2020)με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», ρυθμίζονται τα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας. Η εν λόγω ΚΥΑ, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 αυτής, αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της (Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 σελ 54613 αυτής) την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) και συνεπώς οι διατάξεις της τίθενται άμεσα σε εφαρμογή και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (αρ 14&4 «Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4829), καθώς και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 4831).) Με την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β 4899/6.11.2020 παραμένει η γενική αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων σε όλη την επικράτεια και ο γενικός κανόνας προσωρινής αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιονΑ) των δικαστικών σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος Β)των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Γ)των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου Δ)των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών ,καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων ,πλην όμως τίθενται πλέον ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις με ιδιαιτέρως σημαντική την εξαίρεση που αφορά τις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ για την νέα τακτική διαδικασία οι οποίες εφ’ εξής «τρέχουν» ( βλ.σελ 54583 όπου εξαιρούνται από την προσωρινή αναστολή :οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51).Εξαιρούνται επίσης ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 6/11/2020 οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . Σημαντική ωστόσο είναι η ρητά διατυπωμένη ειδική περαιτέρω εξαίρεση (της εξαιρέσεως) για τα δικαστήρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τις οποίες οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ (προτάσεις 100 ημερών, προσθήκη – αντίκρουση κλπ.) αναστέλλονται έως και τις 27.11.2020. βλ. σελ 54585( «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων, για τα δικαστήρια των Π.Ε. Λάρισας, Ροδόπης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς, αναστέλλονται επιπλέον οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ έως και τις 16.11.2020 και για τα δικαστήρια των Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Σερρών αναστέλλονται οι ίδιες ως άνω προθεσμίες έως και τις 27.11.2020») Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

6.Με την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:76629/28.11.20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 5255/ 28.11.2020) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών και ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων , και παρατίθενται στη σελ 58334 οι εξής εξαιρέσεις από την αναστολή των δικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων : εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς «τρέχουν» οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) και –(προστίθενται με την παρούσα απόφαση και) -οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130)όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214). Επαναλαμβάνεται η αναστολή της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00. Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν υφίσταται πλέον ειδική ρύθμιση για την Π.Ε της Θεσσαλονίκης και συνεπώς εντάσσεται και η Π.Ε Θεσσαλονίκης στις ρυθμίσεις που αφορούν το σύνολο της επικράτειας με αποτέλεσμα η εξαίρεση από την αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 215,237 και 238ΚΠολΔ να μην συνεχίζεται πέραν της 27ης Νοεμβρίου 2020 για την Π.Ε Θεσσαλονίκης

7.Με την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363/5.12.20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 5350/ 5.12.2020)με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00»επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των Δικαστηρίων , καθώς και οι ίδιες εξαιρέσεις από την αναστολή αναφορικά με τα πολιτικά δικαστήρια (βλ.σελ 59316 όπου εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς τρέχουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214) .Παραμένει η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων οι οποίες ισχύουν από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00. Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

8.Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 5486/12.12.2020) «μέτραπροστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων , καθώς και οι ίδιες εξαιρέσεις από την αναστολή αναφορικά με τις πολιτικές δίκες (βλ.σελ 64666 όπου εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς τρέχουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214) . Παραμένει η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Οι διατάξεις ισχύουν από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή των,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

9.Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1/2.1.2021) «μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των Δικαστηρίων , καθώς και οι ίδιες εξαιρέσεις από την αναστολή αναφορικά με την πολιτική δίκη(βλ.σελ 8 που εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς «τρέχουν» οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214) , οι οποίες ισχύουν από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Εξακολουθείεπίσης η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

10. Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ./1293/8.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 30/8.1.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των Δικαστηρίων , καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολήπου αφορούν την πολιτική δίκη(βλ.σελ 234 όπου εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς «τρέχουν» :οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με άρθρο 1 του ν. 4745/2020( Α 214). Στις εξαιρέσεις προστίθενται και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214) .Τα ανωτέρω ισχύουν από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

11. Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 89/16.1.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Με την εν λόγω ΚΥΑ επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων , καθώς και οι ίδιες εξαιρέσεις από την αναστολήαναφορικά με την πολιτική δίκη που ήδη προβλέπονταν (βλ.σελ 816 όπου εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς «τρέχουν» :οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214) , ενώ προστίθενται και νέες εξαιρέσεις της αναστολής και συνεπώς «τρέχουν»(βλ.σελ818 της ΚΥΑ υπό βιγ)όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών καθώς καισελ 819 της ΚΥΑ υπό βκα ) οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον ΚΠΔ και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις , για τις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023 και βκβ) οι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων. Τα ανωτέρω ισχύουν από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

12. Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/23.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 186/23.1.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Με την εν λόγω ΚΥΑ επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων, καθώς και οι ίδιες εξαιρέσεις από την αναστολή για την πολιτική και ποινική δίκη (βλ.σελ 1699 όπου εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς «τρέχουν» :οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214),σελ 1701 υπό βιγ)όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών καθώς σελ 1702 υπό βκα ) οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον ΚΠΔ και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις , για τις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023 και υπό βκβ) οι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων, οι οποίες ισχύουν από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

13. Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 341/29.1.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Με την εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου) . Η Π.Ε Θεσσαλονίκης ,καθώς δεν περιλαμβάνεται στις ρητά αναφερόμενες περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου , εντάσσεται στο επίπεδο επιτήρησης(αρ 1παρ1Α) .Στην Κυα επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειώνενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων , καθώς και οι ίδιες εξαιρέσεις από την αναστολή για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο ,τα πολιτικά ,ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες.Εξαιρούνται της αναστολής και συνεπώς τρέχουν αναφορικά με την πολιτική και ποινική δίκη :σελ. 3204 οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214) ,σελ 3208 υπό βιγ)όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών καθώςκαισελ 3210 υπό βκα ) οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον ΚΠΔ και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις , για τις οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023 και σελ 3210 υπό βκβ) οι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων, οι οποίες ισχύουν από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.Ουσιαστική διαφορά είναι ότι με τις ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ και σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεν αναστέλλεται η λειτουργία του ΣτΕ, Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών

14. Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378/5.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 454/5.2.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Με την εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών), σύμφωνα με το άρθρο 1Αγ. Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο 4ο επίπεδο (μητροπολιτικών περιοχών). Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο επαναλαμβάνονται οι ίδιες με την προηγούμενη ΚΥΑ ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, το Ελεγκτικό Συνέδριο ,τα πολιτικά ,ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες, καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή για την πολιτική και ποινική δίκη .Βλ.σελ 4264 όπου εξαιρούνται και συνεπώς «τρέχουν» οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214),σελ 4270 υπό βιγ)όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επτουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών ,τροποποιούνται όμως οι ρυθμίσεις για την αναστολή των προθεσμίων υπόβκα (σελ 4273 και πλέον εξαιρούνται τις αναστολής υπό βκα ) οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων (χωρίς άλλη εξειδίκευση)και (παραμένει )υπό βκβ) οι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων. Παραμένει η εξαίρεση από την αναστολή της λειτουργίας του ΣτΕ .Τα ανωτέρω ισχύουν από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.Εξακολουθείεπίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών

15α.Με την με αρ Δ1α/ΓΠ.οικ. 9147/10.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 534/10.2.2021)Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.Με την εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών), σύμφωνα με το άρθρο 1Β. Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο 4ο επίπεδο (μητροπολιτικών περιοχών) ( Η Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στην κατηγορία «πολύ αυξημένου κινδύνου) .Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο αυτό επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών για την Π.Ε Θεσσαλονίκης που έχει ενταχθεί στο επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, τα πολιτικά ,ποινικά δικαστήρια και τις Εισαγγελίες, και για την περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου (όπου εντάσσεται και η Αττική )για το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας(παύει να εξαιρείται).Επαναλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις από την αναστολή για τις πολιτικές και ποινικές δίκες βλ.σελ 5091-2 εξαιρούνται από την αναστολή και συνεπώς τρέχουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214), σελ 5098 υπό βιβόλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών , σελ 5102 υπό βκ οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτωνκαι υπό βκα οι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων. Προστίθενται επιπλέον εξαιρέσεις για τις προθεσμίες που αφορούν ποινικές διαδικασίες οι οποίες εξαιρούνται της αναστολής και συγκεκριμένα σελ 5102 υπό βκβ οι προθεσμίες καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίας ποινικής συνδιαλλαγής ,ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής που προβλέπονται στα άρθρα 301-304 και 409-416ΚΠΔ και σελ 5102-5103 υπό βκγ οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στην παρ.2 του άρθρου 309ΚΠΔ . Τα ανωτέρω ισχύουν από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών .

15β . Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/13.2.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 586/13.2.2021με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο 4ο επίπεδο (μητροπολιτικών περιοχών).Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο αυτό δεν προβλέπεται κάποια αλλαγήκαθώς επαναλαμβάνονται οι ίδιες με την προηγούμενη ΚΥΑ ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον του υπηρεσιών των δικαστηρίων , καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή..Εξακολουθείεπίσης η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς και η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών . Η μοναδική πρόβλεψη με την παρούσα ΚΥΑ είναι ότι στην περ. α) της παρ. 1Α του άρθρου 1 της προηγούμενης ΚΥΑ προστίθενται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Δήμος Καλυμνίων και ο Δήμος Καρπάθου, αφαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, στην περ. β) της ιδίας παραγράφου προστίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας.

16. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/20.2.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 648/19.2.2021 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».Με την εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου)Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου , ενώ στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσεται μόνο το Δήμος Κορδελιου –Ευόσμου της Π.Ε Θεσσαλονίκης (σελ 6753).Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο αυξημένου κινδύνου δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή καθώς επαναλαμβάνονται οι ίδιες με την προηγούμενη ΚΥΑ ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων , καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή .Για τις εξαιρέσεις για την πολιτική και ποινική δίκη βλ.σελ 6763-4 υπό βα)οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214) , σελ 6770 υπό βιβόλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών ,σελ 6773 υπό βκοι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων, σελ6773-4 υπόβκαοι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων, σελ 6774 υπό βκβ οι προθεσμίες καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίας ποινικής συνδιαλλαγής ,ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής που προβλέπονται στα άρθρα 301-304 και 409-416ΚΠΔ και σελ 6774 υπό βκγ οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στην παρ.2 του άρθρου 309ΚΠΔ.Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών

17. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/27.2.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 739/27.2.2021 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «αυξημένου κινδύνου».Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο «αυξημένου κινδύνου» δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή καθώς επαναλαμβάνονται οι ίδιες με την προηγούμενη ΚΥΑ ρυθμίσεις αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιώνγια τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων , ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών , καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή.Αντίστοιχες ρυθμίσεις αναστολής προβλέπονται και για τους δικαστικούς σχηματισμούς του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ 2 του Σ και του άρθρου 99 του Συντάγματος , του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» όπου έχει ενταχθεί η Περιφέρεια Αττικής.Για τις εξαιρέσεις βλ.σελ8943 υπό 2βα )οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238ΚΠολΔ καθώς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001(Α 109) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012(Α 51) ) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ 4ΣΤ,4Η,4Θ,4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010(Α 130) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4745/2020(Α 214) ,σελ 8950 υπό βιβόλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών,σελ 8953υπό βκ)οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων, σελ 8953-4υπόβκα)οι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων ,σελ 8954υπόβκβ) οι προθεσμίες καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίας ποινικής συνδιαλλαγής ,ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής που προβλέπονται στα άρθρα 301-304 και 409-416ΚΠΔ και υπό βκγ) οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στην παρ.2 του άρθρου 309ΚΠΔ. Εξακολουθείεπίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

18. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/3.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 843/3.3.2021 με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη , 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Τρίτη , 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου». Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο « πολύ αυξημένου κινδύνου» αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος, των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ , του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ.σελ 10000 εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του εβδόμου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) , των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων , καθώς και των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. Εξαιρούνται από την αναστολή υπό ββ σελ 10003όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

19. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14453/5.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 895/6.3.2021 με θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δια/ΓΠοικ13805/ 3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη , 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Τρίτη , 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»(Β843) διαφοροποιήθηκαν οι περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκηςπαραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου».Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο « πολύ αυξημένου κινδύνου» αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος, των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ , του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ.σελ 10589 εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του εβδόμου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) , των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων , καθώς και των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. Εξαιρούνται από την αναστολή υπό ββ σελ 10591όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών. Εξακολουθεί επίσης και η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

20. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/13.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 996/13.3.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας γιατο διάστημα από την Τρίτη ,16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (βλ.σελ 11571 αρ 1περ 1Α . ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η παρούσα ΚΥΑ αφορά το διάστημα ως Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 πλην όμως η αμέσως επόμενη ΚΥΑ καλύπτει το διάστημα από 20 Μαρτίου 2021 οπότε ουσιαστικά οι ρυθμίσεις της παρούσας ΚΥΑ καλύπτουν το διάστημα από Τρίτη ,16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 . Αυτό είναι σημαντικό αναφορικά με τις προθεσμίες για την αναστολή των προθεσμιών 215,237 και 238 ΚΠολΔ που ,ενώ με την παρούσα ΚΥΑ παραμένουν σε αναστολή, εκκινούν να «τρέχουν» με την επόμενη Με βάση τις προβλέψεις της παρούσας ΚΥΑ για το επίπεδο « πολύ αυξημένου κινδύνου» αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων( σελ 11575) , του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ.σελ 11578 εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) , καθώς και των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. Εξαιρούνται από την αναστολή των προθεσμιών που αφορά τα ποινικά και πολτικά δικαστήρια και εισαγγελίες υπό ββ σελ 10580 όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες έχει ασκηθεί τριτανακοπή, υπό βθ σελ 11582 οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων ,υπό βι σελ 11582 οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων,υπό βια σελ 11582 οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στην παρ 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ Εξακολουθεί η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

21. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1076/20.3.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο ,20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (βλ.σελ 13023 αρ 1περ 1Α . ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η παρούσα ΚΥΑ αφορά το διάστημα από Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει οι ρυθμίσεις που προβλέπονται εφαρμοστούν από την ημερομηνία αυτή και όχι από Δευτέρα 22 Μαρτίου ,τελευταία ημέρα εφαρμογής της προηγούμενης ΚΥΑ .Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο « πολύ αυξημένου κινδύνου» αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων( σελ 13027) , του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ.σελ 13031 εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) , καθώς και των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. Εξαιρούνται από την αναστολή των προθεσμιών που αφορά τα ποινικά και πολτικά δικαστήρια και εισαγγελίες υπό βα)σελ13033 οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238 ΚΠολΔ.Ειδικά οι προθεσμίες των ανωτέρω άρθρων ,εφόσον λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 22.3.2021 έως και 26.3.2021 παρατείνονται για επτά (7) ημέρες , υπό βδ σελ 13034 όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες έχει ασκηθεί τριτανακοπή, υπό βια σελ 13036 οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων ,υπό βιβ σελ 13036 οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων,υπό βιγ σελ 13036 οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στηνπαρ 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ .Εξακολουθεί η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των ,κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

22. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/27.3.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1194/27.3.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα ,29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (βλ.σελ 14355 αρ 1περ 1Α.Με βάση τις προβλέψεις για το επίπεδο « πολύ αυξημένου κινδύνου» αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων( σελ 14359) , του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ.σελ 14363 εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου), καθώς και των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων και εισαγγελιών. Εξαιρούνται από την αναστολή των προθεσμιών που αφορά τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια και εισαγγελίες υπό βα)σελ 14365 οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215,237,238 ΚΠολΔ, υπό βδ) σελ 14366 όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ τουν.4307/2014 , η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών, υπό βια)σελ 14368 οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων ,υπό βιβ) σελ 14368 οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων, υπό βιγ) σελ 14368 οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στην παρ 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ. Εξακολουθεί η αναστολή παραγραφής των συναφών αξιώσεων καθώς η αναστολή των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.

23A- Στις 31.3.2021 εκδόθηκε ο ν. 4790/31.3.2021 «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.» ΦΕΚ 48/31.3.2021 . Στο άρθρο 83 του ν. 4790/2021 ορίστηκαν τα εξής : Παρ.1 α) Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά τα προηγούμενα εδάφια, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθώς στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων επιβλήθηκε ήδη από 30/10/2020 και όχι από 7/11/2020 το αρ. 83παρ1α εσφαλμένα αναφέρει μόνο μια μοναδική ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης της αναστολής. Ειδικά για την Π.Ε Θεσσαλονίκης εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης η με αριθμό 13/2021 Πράξη με την οποία διευκρινίστηκε ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η αναστολή προθεσμιών εκκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ! Από την εισηγήτρια των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναρτήθηκε η από 12-4-2021 ανακοίνωση –ενημέρωση σύμφωνα με την οποία ανακοινώνεται στους συναδέλφους συνδίκους ότι από 7/4/2021 επανεκκινούν οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες στην πολιτική δίκη και τρέχουν για όσο διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη από το νόμο προβλεπόμενη προθεσμία. Επισημαίνεται, κατά την ανακοίνωση, ότι η συμπλήρωση των ως άνω προθεσμιών επέρχεται μετά και την παρέλευση επιπλέον 10 ημερών από την προβλεπόμενη λήξη τους καθώς και ότι τα ανωτέρω ισχύουν για προθεσμίες που είχαν εκκινήσει προ της ενάρξεως των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας και δη για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης προ της 30/10/2020 και όχι για προθεσμίες που η έναρξη τους εκκίνησε εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής. Οι τελευταίες (προθεσμίες) εκκινούν την 7-4-2021.

β) Τα χρονικά διαστήματα ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 16.10.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ, καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄ 51) ΠΡΟΣΟΧΗ ! οι προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238ΚΠολΔ ρυθμίζονται ειδικώς στο εδ. Β του άρθρου 83παρ 1 ,κατ’ εξαίρεση της ρύθμισης του εδαφίου α και ως εκ τούτου η προβλεπόμενη παράταση των 10 ημερών δεν αφορά τις προθεσμίες αυτές.

γ) Τα χρονικά διαστήματα τυχόν ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των αντίστοιχων κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και αφορούν το χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010 (Α΄ 130).

δ) Το χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας, υπολογίζεται στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπου υπήρξαν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα αναστολής προθεσμιών και ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών συνεπεία των αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι προθεσμίες αυτές δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, οι οποίες έληγαν στις 31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021, δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον πέντε (5) ημέρες.

ε) Το χρονικό διάστημα από τις 18.1.2021 έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), κατά το οποίο επιτρέπονται και οι οριζόμενες στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, με την εξαίρεση τυχόν ενδιάμεσων χρονικών διαστημάτων κατά τόπους ολικής αναστολής, συνεπεία σχετικών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Το ίδιο ισχύει και για τις οριζόμενες στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτές επιτρέπονταν συνεπεία σχετικών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 για την οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4783/2021 (Α΄ 38).

23Γ. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/3.4.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1308/3.4.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα ,5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (αρ 1 περ 1Α α σελ 15841) Προσοχή με βάση το άρθρο 14 (σελ 15903) η ΚΥΑ ισχύει γενικά από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, με την επιφύλαξη των περιοχών της περ. (α) της παρ. 1Α και των μέτρων του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, καθώς και της μετακίνησης της περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 3, για τα οποία η παρούσα ισχύει από το Σάββατο, 3 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. Ειδικώς ωστόσο για τα θέματα λειτουργίας των δικαστηρίων ( σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 ) η ΚΥΑ τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) κοινής υπουργικής απόφασης. Στην ΚΥΑ αυτή από το σχετικό πεδίο που αφορά τις δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων απουσιάζουν πλέον οι ρυθμίσεις για τις αναστολές των προθεσμιών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης όσον αφορά την πολιτική δίκη και συνεπώς πλέον τρέχουν . Αντίθετα ,παραμένουν σε αναστολή οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων (σελ 15846), του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ 15849) ενώ εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

23Δ- Στις 9/4/2021 εκδόθηκε ο ν . 4792/2021 (ΦΕΚ Α ́ 54/9.4.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.» στο κεφάλαιο Γ του οποίου « ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» περιλαμβάνεται και το άρθρο 25 Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών : Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία άρσης της αναστολής των προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1194),ήτοι η 6η.4.2021.

24. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10.4.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1441/10.4.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα ,12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (αρ 1 περ 1Α α σελ 17337). Και στην ΚΥΑ αυτή από το σχετικό πεδίο που αφορά τις δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων απουσιάζουν πλέον οι ρυθμίσεις για τις αναστολές των προθεσμιών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης όσον αφορά την πολιτική δίκη και συνεπώς τρέχουν . Αντίθετα ,εξακολουθούν να παραμένουν σε αναστολή οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων (σελ 17341), του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ 17345) ενώ εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

25. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/17.4.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1558/19.4.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα ,19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (αρ 1 περ 1Α α σελ 18393). Και στην ΚΥΑ αυτή από το σχετικό πεδίο που αφορά τις δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων απουσιάζουν πλέον οι ρυθμίσεις για τις αναστολές των προθεσμιών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης όσον αφορά την πολιτική δίκη και συνεπώς τρέχουν . Αντίθετα ,εξακολουθούν να παραμένουν σε αναστολή οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων (σελ 18398)και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ 18402) ενώ εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

26. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24.4.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1682/24.4.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα ,26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (αρ 1 περ 1Α α σελ 20226). Και στην ΚΥΑ αυτή από το σχετικό πεδίο που αφορά τις δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων απουσιάζουν πλέον οι ρυθμίσεις για τις αναστολές των προθεσμιών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης όσον αφορά την πολιτική δίκη και συνεπώς τρέχουν . Αντίθετα ,εξακολουθούν να παραμένουν σε αναστολή οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων (σελ 20230), του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ 20234) ενώ εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

27. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.4.2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1814/29.4.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα ,3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (αρ 1 περ 1Α α σελ 21286). Και στην ΚΥΑ αυτή από το σχετικό πεδίο που αφορά τις δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων απουσιάζουν οι ρυθμίσεις για τις αναστολές των προθεσμιών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης όσον αφορά την πολιτική δίκη και συνεπώς τρέχουν . Αντίθετα ,εξακολουθούν παραμένουν σε αναστολή οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστικών σχηματισμών του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων (σελ 21290), του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ 21294) ενώ εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

28. Με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/8.5.021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1872/8.5.2021 με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα ,10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» (αρ 1 περ 1Α α σελ 21798).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ 1 (σελ 21869) η παρούσα, ειδικά για το σημείο 4 του πίνακα(Δικαστήρια, εισαγγελίες κτλ) , ισχύει από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00 έως τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00 (και όχι έως και την Παρασκευή και ώρα 06.00) Και στην ΚΥΑ αυτή από το σχετικό πεδίο που αφορά τις δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων απουσιάζουν οι ρυθμίσεις για τις αναστολές των προθεσμιών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων και της αναγκαστικής εκτέλεσης όσον αφορά την πολιτική δίκη και συνεπώς τρέχουν . Αντίθετα , με ρητή αναφορά (σελ 21802) με την επιφύλαξη του άρθρου 82 του ν 4790/2021( το οποίο αφορά ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για την εκδίκαση των υποθέσεων για το ΣτΕ ,το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ) αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του ΣτΕ , του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων καθώς και οι προθεσμίες της παραγραφής των συναφών αξιώσεων ενώ εξαιρούνται και δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που αφορούν υποθέσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποθέσεις προσυμβατικού ελέγχου ενώπιον του Έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Θεσσαλονίκη 8/5/2021

ΜαρούσαΠρωτοπαπαδάκη-Μέλος του ΔΣ του ΔΣΘ


Κατηγορία
Πρόσφατα
Αρχείο